Vj-10/1999/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Horváth Sándor ügyvéd (7626 Pécs Búza tér 8/a.) által képviselt Déldunánúli Gázszolgáltató Rt I. rendű, a Schmuk Róbert László ügyvezető által képviselt DDGáz Épszolg Kft (7630 Pécs Edison u. 28-29.) II. rendű, a Halmai Tibor ügyvezető által képviselt DDGáz Gázmű Kft (8002 Székesfehérvár Gáz u. 2.) III. rendű és a Szabó János ügyvezető által képviselt DDGáz Szerviz Kft (2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 10.) IV. rendű eljárás alá vonttal szemben erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások jogsértést követtek el, amikor a gázmérő és a nyomásszabályozó felszereléséhez nélkülözhetetlen munkálatok fejében díjat számítottak fel.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy fizessenek meg 30 napon belül egyenként a GVH 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint bírságot.

A határozat ellen az eljárás alá vontak a kézhezvételtől számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet terjeszthetnek elő a Fővárosi Bíróságon, amelyet a Gazdasági Versenyhivatalhoz kell benyújtani.

Indoklás

I.

A Versenyhivatal észlelte, hogy a gázellátásba bekapcsolódó fogyasztóktól az eljárás alá vont vállalkozások - az I. rendű DDGáz Rt a törvényben biztosított kizárólagos jogosultságát a saját tulajdonában álló leányvállalataira, a II., III., és a IV. rendű vállalkozásokra engedményezve - a gázszolgáltató tulajdonát képező mérőóra és nyomásszabályozó felszerelését, amely szerelvények nélkül esetenként a szolgáltatás nem kezdhető meg, tételes számla alapján 7.500.- Ft-os díjat szedtek.

Több lakossági bejelentés is sérelmezte az eljárás alá vontak díjfelszámítását. A felszámított tételek a következők voltak:

 • -

  gázmérő menetes csonkok tömítése, felszerelése,

 • -

  gázmérő csonkok beállítása, gázmérők elhelyezése,

 • -

  fogyasztóvezeték gáz alá helyezése,

 • -

  gáztömörség ellenőrzése,

 • -

  mérő bekapcsolásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, igazoltatása,

 • -

  gázmérő plombálása,

 • -

  nyomásszabályzó üzembehelyezése beszabályozással,

 • -

  átlagos szállítási költség,

 • -

  fogyasztó kioktatása.


A hivatali vizsgálat feltárta, hogy a DDGáz Rt kizárólagossági területén 1997-ben 8223 lakossági gázbekötést, 1998-ban 9850 bekötést végeztek. Mintegy 1400 bekötésre számoltak 7.500.- Ft-ot, a többire 5.600.- Ft-ot. A lakossági gázbekötések gyorsabb elvégzésére létrehozott Gázközösség tagjai 1998. végén kapcsolódtak be a munkák elvégzésébe. A közösség tagjai - kellő szakértelemmel rendelkező, kioktatott egyéni vállalkozók és kisvállalkozások - az eddigi adatok szerint a fenti munkát díjmentesen végezték.

A vizsgálati jelentés, miután bejegyzett ipari szakértő véleményét beszerezte, arra a megállapításra jutott, hogy a gázszolgáltatásba történő bekapcsolás során a lakosságtól díjat, a rendszer gáz alá helyezéséért, a gázkészülékek lezárásáért, a fogyasztó kioktatásáért lehetne kérni, felszámolva egyúttal a kiszállási díjat. Az így felszámítható teljes díj legfeljebb 2.500.- Ft-ig terjedhet. Megjegyezte, hogy a fogyasztók bekapcsolása terén az egyes gázszolgáltatók gyakorlata saját kizárólagossági területükön a díjfizetési kötelezettség fennállta és a díj összege tekintetében széles szóródást mutat. Van olyan szolgáltató, amely nem szed díjat, a díjfelszámítás összege 2.000-10.000.- Ft-ig terjed. A vizsgálati jelentés a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés jogsértése megállapítását és az I. rendű eljárás alá vonttal szemben birság kiszabását indítványozta.

Az eljárás alá vont vállalkozások jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérték. Erőfölényes helyzetüket - amelyeket jogszabály hozott létre és biztosít - nem vitatva, előadták, hogy a nyomásszabályozó és a gázmérő óra felszerelése, amely szűken véve lényegében néhány csavar meghúzását és két jogi zár felrakását jelenti, számos, a élet- és vagyonbiztosság miatt kötelezően elvégzendő művelettel jár. Ezek, a díjszámlában feltüntetett műveletek gépészeti tevékenységnek számítanak és bár nem mellőzhetőek a nyomásszabályozó és a gázmérő óra felszerelésekor, nem tartoznak a szűken vett felszerelés munkafázisához. Az I. rendű arra is hivatkozott, hogy díjat nem kötött ki, szerelést nem végzett.

II.

A Versenytanács az ügy érdemi eldöntésénél abból indult ki, hogy a Magyar Energia Hivatal a probléma rendezését kifejezetten elhárította, és nincs olyan jogszabály, amely az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) hatálya alá elvonná az eljárás alá vont vállalkozások magatartásának megítélését.

A Versenytanácsnak abban kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vont vállalkozások magatartása kimeríti-e a Tpvt. 22. § (4) bekezdése alapul vételével a 21. § a.) pontjában tiltott, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tényállását, nevezetesen üzleti kapcsolatban indokolatlan előny kikötését.

Az értékelésnél figyelembe vett jogi helyzet:

 • -

  a gázszolgáltató a gázbekötéssel kapcsolatos előzetes adatszolgáltatásért és tájékoztatásért díjat nem számíthat fel (3/1995. (I.20.) Korm. rendelet I. melléklet 2. § (3) bekezdés),

 • -

  a bekapcsolás során, amelyet csak a gázszolgáltató vagy megbízottja végezhet, a szolgáltató köteles ismertetni a fogyasztói berendezés rendeltetésszerű és biztonságos kezelésének szabályait (Korm. r. I. mell. 9. §),

 • -

  a szolgáltató a más által előkészített gázszerelést a bekapcsolás előtt díjmentesen köteles ellenőrizni (1994. évi XLI. törvény 18. § (5) bekezdés),

 • -

  a szolgáltató saját költsége terhére köteles a nyomásszabályozót felszerelni (Tv. 19. § (2) bekezdés),

 • -

  a lakossági fogyasztó gázmérőjének felszerelése, karbantartása, és időszakos újrahitelesítése a gázszolgáltató feladata. A gázmérő a gázszolgáltató tulajdona. (Tv. 25. § (2) bekezdés),

 • -

  a fogyasztóként jelentkezők a gáz hatósági árával nem fedezett fejlesztési költségekre hálózatfejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni (Tv. 17. § (2) bek.),

 • -

  a földgáz hatósági áras termék. A legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő válalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson (1990. LXXXVII. tv. 8. § (1) bek. és melléklete).

III.

A Baranya, Tolna és Fejér megye területén kizárólagos gázszolgáltatóként kijelölt DDGáz Rt I. rendű és három, százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalata, a II., III. és IV. rendű eljárás alá vontak egyedül jogosultak a gázbekötésre, más szolgáltató csak az I. rendű megbízása alapján és ellenőrzése mellett léphet piacra. A fogyasztónak választási lehetősége nem lévén, 1998. végéig az eljárás alá vontak a gázbekötés terén közös erőfölényt élveztek.

A Versenytanács az eljárás során feltárt tények és adatok, valamint a tárgyaláson elhangzottak alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont vállalkozások visszaéltek gazdasági erőfölényükkel, amikor olyan munkafázisok elvégzése és időszükségletére számítottak díjat, amelyek nélkülözhetetlenek a törvényben rögzített jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez. A számlában feltüntetett tételek bármelyikének elhagyása ugyanis veszélyeztetné a gázszolgáltatás biztonságát, továbbá a fogyasztó életét, testi épségét és vagyonát.

Az előzetes ellenőrzés díjmentességét a jogszabály külön kihangsúlyozza, az a körülmény pedig, hogy a jogszabály szövegezése következetlen - hiszen a nyomásszabályozó felszerelése költségéről rendelkezik, a szolgáltató tulajdonában maradó gázmérőóra felszerelésének költségéről nem, az előzetes tájékoztatás díjmentességét külön hangsúlyozza, az utólagos kioktatáséról hallgat - nem rontja le azt az alapvető rendező elvet, hogy a bekötés során a fűtőanyag és az annak használatánál betartandó szabályok legjobb ismerője az éppen ez okból is jogi monopóliummal felruházott vállalkozás olyan közérdekű tevékenységsort bonyolít le a tulajdonát képező nyomásszabályozó és fogyasztást mérő óra beszerelésekor, amelyért díjat - csakúgy mint a hálózatfejlesztésért - akkor számíthatna fel és olyan mértékben, amelyre jogszabály kifejezetten feljogosítja.

A Versenytanácsnak ezért abban kellett dönteni, hogy az eljárás alá vontak vizsgálat tárgyává tett tevékenysége szorosan és nélkülözhetetlenül a nyomásszabályozó és a mérőóra felszereléséhez, továbbá törvény szabta kötelezettségük - kioktatás, veszélyforrás kiküszöbölése - teljesítéséhez sorolandó-e be. Az eljárás alá vont vállalkozások maguk sem állították azt, hogy bármelyik, díjkötelesként feltüntetett munkafázis elhagyható lenne.

A jogok gyakorlását a kötelezettségek maradéktalan teljeítése által létrehozott egyensúly megléte szempontjából kell megítélni. A gázszolgáltató kizárólagosan jogosult gázt szolgáltatni a tulajdonában lévő berendezések felhasználásával és ennek ellenértékeként a törvényben, jogszabályban rögzített módon megállapított díjat szedni. Kötelezettsége az ellátás folyamatosságáról, mérhetőségéről és biztonságáról gondoskodni. Az e tevékenységével összefüggő kiadásai forrásait csak jogszabályban előírt módon teremtheti elő.

A Versenytanács megállapította, hogy a közös erőfölényben lévő eljárás alá vontak akarategységben olyan pótlólagos forrást biztosítottak maguknak, amelyet sem jogszabályi felhatalmazás, sem szakmai indok nem támaszt alá - a jogok és kötelezettségek egyensúlya indokolatlan megbontása ezért a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül.

A jogsértés miatt kiszabott bírság összege igazodik az eljárás alá vont vállalkozás közös felelősségéhez, az indokolatlanul beszedett díjakhoz és annak figyelembevételével szabta ki a Versenytanács, hogy a jogi helyzet tisztázatlanságát és az erre épülő elfogadhatatlanul tarka gyakorlatot a szakmai ellenőrző és irányító szervek figyelmetlensége is bátorította.

Budapest, 1999. május 13.

Dr. Györffy István sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Véghelyi Ágnes