Vj-18/1999/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Dobozy Gábor (1027 Budapest, Bem József utca 7.) által képviselt New Angel Kft. (1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 2/b.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont jogsértést követett el azzal, hogy az általa 1995-ben megjelentetett Ken Follett "Rejtekhely" című művét 1998-ban "A függöny lehull" címmel, mint Ken Follett "legújabb bestsellere"-t ismételten kiadta. Egyebekben az eljárást megszünteti.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 500.000.-Ft bírsággal sújtja, melyet az eljárás alá vont köteles - a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont, melynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást az eljárás alá vont ellen, mivel észlelte, hogy Ken Follett "A rejtekhely" és " A függöny lehull" címmel megjelent kiadványainak tartalma azonos, és erre a tényre kizárólag a Függöny lehull című könyv impresszum oldalán utalnak a kiadás éve és kiadójának megnevezése nélkül. Mindkét esetben a kiadvány felelős kiadójaként a Szintarév Kiadó ügyvezetője van feltüntetve, ez a kiadó azonban nem létezik. Ez a magatartása az eljárás alá vontnak sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban. Tpvt.) 8. § (1) és (2) bekezdés a) pontjába foglalt rendelkezéseket. A vizsgáló a jogsértés megállapítása mellett indítványozta a további jogsértő magatartástól való eltiltást, annak megtiltását, hogy az eljárás alá vont Szintarév Kiadó elnevezés alatt bármilyen tevékenységet folytasson, valamint pénzbírság kiszabását javasolta.

II.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy az első kiadás megjelenése előtt a fordító több címet javasolt és ezek közül a Kiadó saját hatáskörében döntött a címről. A megjelenést követően a fordító jelezte a Kiadó felé, hogy egy másik címet szerencsésebbnek tartana. A második kiadásnál a "legújabb bestseller" elnevezés azért került feltüntetésre, mert az 1995-ben eredetileg Rejtekhely címen megjelent könyv először jelent meg Magyarországon és ez a "legújabb" kifejezés továbbra is a könyv akkori újdonságára vonatkozik. Véleménye szerint a leglényegesebb információ egy korábban megjelent könyvvel kapcsolatban annak a címe, ez pedig az impresszumban a második kiadásnál feltüntetésre került, s így a fogyasztó felé megfelelő tájékoztatást nyújtott. Az eljárás alá vont kft-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1993. április 15-én jegyezte be. Tevékenységi körében szerepel könyv és zeneműkiadás.
Az eljárás alá vont taggyűlése 1992. november 28-án hozott egy határozatot, amely értelmében a könyv és zeneműkiadás, a lapkiadás, az egyéb kiadói tevékenység, hangfelvételek sokszorosítása és hirdetési tevékenység gyakorlásával kapcsolatban egy védjegyezést kíván 1992. december 1. napjával kezdődően alkalmazni. A tevékenységek kizárólagosságára utaló eredet megjelölés: Szintarév lett volna. A taggyűlés a jelen lévő jogi képviselőt bízta meg azzal, hogy a szükséges eljárásokat a Cégbíróságon lebonyolítsa. Ez azonban elmaradt.

III.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont képviselője, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
A két kiadvány felelős kiadójaként a Szintarév Kiadó van feltüntetve. Jelenleg a Szintarév elnevezés semmiféle formában nem áll védjegyjogi oltalom alatt. Erre vonatkozólag kérelmet sem nyújtottak be.

Az eljárás alá vont 5-5 ezer példányban jelentette meg Ken Follett könyvét, A Rejtekhely címűt 1995-ben, A függöny lehull címűt pedig 1998-ban. A könyvek terjesztésére hagyományos nagykereskedelmi csatornákon keresztül került sor, a két kiadvány az egész ország területén kapható volt. Ken Follett könyvét Détári István fordította le, a második kiadás a fordító tudta nélkül változatlan szöveggel jelent meg. A fordító több címet javasolt az első kiadás megjelentetése előtt a fordítás átadásakor, a cím változtatás során azonban nem keresték meg az új cím kiválasztásánál. Az eltérő címekhez hasonlóan eltérő szöveg jelenik meg a két könyv hátsó borítóján. Mindkét hátsó borító tartalmazza azt a szöveget, hogy a könyv "Ken Follett legújabb bestsellere". A második kiadásként A függöny lehull című kiadvány impresszum oldalán szerepel, hogy a mű megjelent Rejtekhely címen. Az viszont nincs feltüntetve, hogy melyik évben és melyik kiadó adta ki.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Megtévesztés a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint az áru valamely lényeges tulajdonságával kapcsolatos tény elhallgatása, vagy bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adásával megvalósítható.

A Versenytanács Vj-36/1998. számú határozatában jogsértőnek találta egy szerző ugyanazon művének magyar fordításának három különböző címen történő megjelentetését az azonosság egyértelmű jelzése nélkül. A határozat indokolásában kifejtette, hogy a kiadói szokás nem korlátozza a kiadókat abban, hogy egy korábban adott címen megjelentetett művet más címen kiadhassanak. Ugyanakkor követelmény, hogy ilyen esetben mindenképpen jól láthatóan feltűnő módon jelezzék, hogy a kiadás miben különbözik a korábbi kiadástól, illetőleg miben azonos azzal. Az átlagos fogyasztó különösen, ha népszerű szerző művéről van szó elsősorban a szerző nevét és a mű címét tekinti mérvadónak. Hasonlóan foglalt állást a Versenytanács a Vj-35/1998-as számú határozatában is. E határozat indokolásában a Versenytanács kimondta, hogy versenyjogilag nem tiltott a korábbi cím megváltoztatása a későbbi kiadvány esetében, de csak úgy hogy elkerülje a fogyasztó megtévesztés lehetőségét. A Versenytanács a 137/1994-es számú határozatában, melyet megerősített a Fővárosi Bíróság 6.K.30.037/95/4. számú és a Legfelsőbb Bíróság Kf.III.27527/96/3. számú ítélete is, megállapította, hogy egy kiadónak az általa kiadott mű tartalmi és formai jegyeivel félreérthetetlenül kell közölnie a fogyasztóval a mű lényeges tulajdonságait, amelyek közé az is beletartozik, hogy korábban milyen címen, milyen fordításban jelent meg az adott mű.

A Versenytanács eddigi gyakorlatát követve ugyanazon könyv eltérő címekkel történő kiadása esetében megállapította az eljárás alá vont részéről a jogsértés elkövetését a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja rendelkezésének megfelelően. Nem tartotta alkalmasnak a fogyasztók megtévesztésére a Szintarév Kiadó feltüntetését a könyveken, a Versenytanács. Egy ismert név jelenthetne vonzerőt a vásárláshoz, egy ismeretlen kiadó a fogyasztó döntésénél nem játszik szerepet. Ezért a magatartással kapcsolatban megszüntette a Versenytanács az eljárást. Nem tiltotta el a vizsgálati indítvány ellenére az eljárás alá vontat a Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pontja alapján a magatartás további folytatásától, mivel ez a magatartás befejeződött. A könyvet a forgalmazóknak szétosztották, nem áll rendelkezésre olyan adat, hogy a könyvből raktári példányok maradtak volna, vagy az eljárás alá vont újabb kiadást tervezne, ezért nem alkalmazta a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást.

A Versenytanács a bírság összegének kiszabásakor figyelemmel volt az eljárás alá vont jogsértés súlyára és itt vette figyelembe azt a tényt, hogy a második kiadás esetében jól látható helyen a hátsó borítón feltüntette az eljárás alá vont, hogy "legújabb bestseller". Tekintettel volt továbbá arra is, hogy Ken Follett regényei népszerűek, ugyanakkor a kiadvány 5 ezer példányban jelent csak meg.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja az eljárás alá vont részére.

Budapest, 1999. április 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné