Vj-19/1999/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 102.) által képviselt Bestfoods Magyarország Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére -tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megvásárolja a Glóbus Konzervgyár Rt-től a mustár, ketchup, majonéz és nedves szósz termékek előállítására és csomagolására használt gépeket és eszközöket, know-how-t és üzleti titkokat, valamint a termékekhez kapcsolódó védjegyeket és ipari mintákat.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1.)

  A kérelmező Bestfoods Magyarország Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Rt (a továbbiakban: Bestfoods Rt) 1998. január 28-án Vásárlási Szerződés keretében megvásárolta a Glóbus Konzervgyár Rt-től a mustár, ketchup, majonéz és nedves szósz termékek (a továbbiakban: érintett termékek) előállítására és csomagolására használt gépeket és eszközöket, know-how-t és üzleti titkokat, valamint az érintett termékekhez kapcsolódó védjegyeket és ipari mintákat. A Glóbus Rt vállalta, hogy 10 évig az említett -és azzal versenyző -termékek gyártására vagy eladására sem közvetlenül, sem közvetve nem kötelezi el magát. E versenymentességi rendelkezés időtartamát a szerződő felek 1998. március 8-án 10 évről 5 évre módosították.

 • 2.)

  A Vásárlási Szerződéssel egyidejűleg a két vállalkozás bérmunka szerződéseket (Gyártási Keretszerződést és Specifikus Gyártási Szerződést) is kötött, melyek alapján a Glóbus Rt a jövőben is folytatja az érintett termékek előállítását és csomagolását a Bestfoods Rt részére. A bérmunka szerződések értelmében a mustár és ketchup termékeket a Glóbus Rt (illetve az általa irányított Deko-Food Rt) 4 évig kizárólagosan gyártja a Bestfoods Rt részére.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.)

  A Bestfoods Rt tevékenysége élelmiszeripari termékek -közte az érintett termékek közül a majonéz -gyártására és forgalmazására terjed ki. 1998. évi nettó árbevétele 8,4 milliárd forint volt.

 • 4.)

  A Bestfoods Rt részvényeinek 99,95 százaléka a Bestfoods vállalkozáscsoporthoz tartozó hollandiai BFO Holdings BV tulajdonában vannak. A Bestfoods vállalkozáscsoport irányítása alatt nem áll további magyarországi vállalkozás, külföldön honos tagjai nem értek el 1998. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 5.)

  A Glóbus Konzervgyár Rt (a továbbiakban: Glóbus Rt) főbb termékei a hús- zöldség- és gyümölcskonzervek, gyümölcslevek, ételízesítők. 1998. évi nettó árbevétele 9,1 milliárd forint volt, amelyből 2,3 milliárd forint származott az érintett termékek értékesítéséből.

 • 6.)

  Az érintett termékek gyártásával további hazai vállalkozások (Heinz Kecskeméti Konzervgyár Rt, Univer Szövetkezet, Nagykőrösi Konzervgyár Rt stb.) is foglalkoznak. Az országos forgalomból való részesedése alapján azonban a Glóbus Rt meghatározó piaci szereplő, amint azt az alábbi táblázat is mutatja.

Táblázat

A Bestfoods Rt és Glóbus Rt részesedése az érintett termékek 1998. évi országos forgalmából

Árucsoport

Glóbus Rt (%)

Bestfoods Rt (%)

Együtt (%)

Mustár

44,1

-

44,1

Ketchup

62,5

-

62,5

Majonéz

15,3

13,5

28,8

Nedves szószok

33,0

-

33,0

 • 7.)

  Az érintett termékek importja liberalizált. A tényleges behozatal országos forgalomhoz viszonyított aránya azonban -a nedves szószok kivételével, ahol 33 százalékos -minimális, csupán 1-2 százalékot tesz ki.

 • 8.)

  A ketchup, mustár és majonéz termékek gyártása viszonylag egyszerű eljárás, amely nem igényel magas szintű kutatást és fejlesztést, az arra fordítandó beruházás viszonylag alacsony összeg. A magyar piacon egyéb termékeikkel jelenlevő, élelmiszertermeléssel is foglalkozó nagy nemzetközi vállalkozások (pl. Unilever, Nestlé) minden különösebb nehézség nélkül beléphetnek az érintett termékek piacára. A kisebb vállalkozások pedig kis helyigényű "mini gyárakban" is beindíthatják tevékenységüket.

III.

A kérelem

 • 9.)

  A Bestfoods Rt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a Glóbus Rt érintett termékeinek -mint vállalkozás részének -megszerzésével történt összefonódáshoz. Kérelmében hivatkozott arra, hogy az összefonódás eredményeképpen nem jön létre erőfölény, és az összefonódásnak nem lesznek hátrányos következményei a fogyasztókra, illetve a verseny fennmaradására és fejlődésére. Ezzel szemben az összefonódás a termék fejlesztés, a gyártás és az exportlehetőségek terén számos előnnyel jár.

 • 10.)

  A Tpvt. 71.§ alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta. Ennek során tekintettel volt az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozásokra (versenymentesség, kizárólagos gyártatás) is, amelyeket szükségesnek és -figyelembevéve a versenymentesség időtartamának 5 évre történő mérséklését -arányosnak minősített.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 23., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6.szám) az a tény, hogy a Vásárlási Szerződéssel a Bestfoods Rt megvásárolja a Glóbus Rt érintett termékeihez kapcsolódó eszközöket és jogokat, megvalósítja a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti "a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik" tényállást, vagyis vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12.)

  A Bestfoods Rt 1998. évi nettó árbevétele, valamint a Glóbus Rt-nek az érintett termékek értékesítéséből származó 1998. évi nettó árbevétele együttesen 10,7 milliárd forint volt, vagyis meghaladta a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint 10 milliárd forintos küszöbértéket. Ezért az összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 13.)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 14.)

  Az összefonódással érintett termékek közül a Bestfoods Rt kizárólag a majonéz tekintetében van jelen az összefonódással érintett földrajzi piacon, amely Magyarország egész területében határozható meg. Következésképpen a mustár, a ketchup és a nedves szószok piacán az összefonódás nem növeli a koncentrációt. A majonéz piacán az összefonódás mindkét résztvevője jelen van, ezért e piacon a koncentráció növekszik. A kialakuló -30 százalékot el nem érő -piaci részesedés azonban nem rejti magában a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét, figyelemmel a piacon jelenlévő versenytársakra, továbbá arra is, hogy a piacra való belépésnek nincsenek jelentős akadályai.

 • 15.)

  Az összefonódásnak a gazdasági verseny fennmaradására, illetve fejlődésére gyakorolt hatása szempontjából jelentőséggel bír a Vásárlási Szerződésben foglalt versenymentességi rendelkezés, amely szerint a Glóbus Rt öt éven belül semmilyen formában nem lép az érintett és azt helyettesítő áruk piacára. E szerződéses kikötés alkalmas a gazdasági verseny korlátozására, ezért a Tpvt.11.§ szerinti tilalom alá esik. Azon belül is sérti a Tpvt. 12.§ (2) bekezdésének b.) pontját, amely tiltja az előállítás, a forgalmazás vagy a befektetés korlátozását. Szinten lehet versenykorlátozó hatása a Glóbus Rt részére, a mustár és a ketchup termékek gyártására a bérmunka szerződésekben négy évre biztosított kizárólagosságnak.

 • 16.)

  A Tpvt. nem tartalmaz olyan tételes rendelkezést, mely szerint az összefonódáshoz adott engedély kiterjed azokra a versenykorlátozásokra is, amelyek az összefonódáshoz közvetlenül kapcsolódnak és szükségesek. A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez nem zárja ki, hogy az összefonódást eredményező szerződésben (szerződés rendszerben) szereplő, a Tpvt. 11.§ által tiltott versenykorlátozásokat az összefonódás engedélyezési eljárás keretében értékelni lehessen, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a Tpvt. 17.§ (1) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek. Az azoknak való megfelelés ugyanis a Versenytanács álláspontja szerint egyben azt is jelenti, hogy az összefonódás -ha egyébként engedélyezhető - a versenykorlátozások mellett is megfelel a Tpvt. 30. § (1) - (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Következik ez a versenyt korlátozó megállapodás mentesítési- és az összefonódás engedélyezési eljárások mögött meghúzódó közgazdasági megfontolások nagyfokú hasonlóságából.

 • 17.)

  Összefonódás engedélyezési eljárás keretében értelemszerűen kizárólag olyan versenykorlátozások értékelhetőek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az adott összefonódáshoz, közvetlen kapcsolat hiányában a versenykorlátozás -a Tpvt. 18.§ szerinti kérelem alapján -külön versenyfelügyeleti eljárás keretében bírálható el. A kapcsolatnak tartalminak kell lennie: önmagában még nem tesz az összefonódás szerves részévé valamely versenykorlátozást az, ha abban az összefonódással egyidejűleg -esetleg egyazon szerződésben -állapodtak meg a felek. Másoldalról viszont az, hogy az összefonódás és a versenykorlátozás külön-külön szerződésben jelenik meg, nem zárja ki együttes versenyjogi értékelésük lehetőségét.

 • 18.)

  A versenykorlátozásnak az összefonódáshoz való kapcsolódása csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az engedély arra is kiterjedjen. Az elégséges feltétel az, hogy az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozások a 17.§ (1) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek megfeleljenek.

 • 19.)

  Olyan esetben, amikor az összefonódást követően nem jön létre gazdasági erőfölényes helyzet, akkor a Tpvt. 17.§ a.) b.) és d.) pontjai szükségszerűen teljesülnek mert:
  - az összefonódás a koncentráció növekedéséből fakadó relatív állandó költség csökkenés következtében javítja a versenyképességet, amit az adott esetben erősít az, hogy az üzletág egy nemzetközileg beágyazódott, nagyobb hatékonysággal dolgozó vállalkozáscsoporthoz kerül át (a.) pont);
  - a fennmaradó hatásos verseny szükségszerűen kikényszeríti, hogy a hatékonyság növekedés az árakban is megjelenjen, vagyis az előnyök méltányos része a fogyasztóhoz jut (b.) pont);
  - a versenytársak jelenléte nem teszi lehetővé a verseny kizárását (d.) pont).

 • 20.)

  Az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozások értékelésénél ezért a meghatározó szempont az, hogy az megfelel-e a Tpvt. 17.§ (1) bekezdés c.) pontjának, nevezetesen annak, hogy a versenykorlátozás nem haladhatja meg az -egyébként engedélyezhető -összefonódással elérni kívánt célok megvalósulásához szükséges mértéket. Vagyis, hogy a kapcsolódó versenykorlátozások nélkül az összefonódás nem, vagy csak szükségtelenül nagyobb kockázatok mellett lenne végrehajtható.

 • 21.)

  A kérelem szerinti összefonódás az érintett termékek gyártáshoz szükséges eszközök, jogok és ismeretek -mint vállalkozás rész (üzletág) -értékesítésével valósul meg. Ilyen esetben indokolt igény a vevő Bestfoods Rt részéről, hogy piacra történő beilleszkedése idejére bizonyos védelme legyen az érintett piacon az üzletág eladójának versenyével szemben, biztosítva ezáltal a maga számára a megvásárolt kapacitások megfelelő szintű hasznosíthatóságát. Az adott esetben az is megállapítható volt, hogy a versenykorlátozás mértéke nem haladja meg az ezen cél eléréséhez szükséges mértéket, mert a korlátozás:
  - egyrészt időben korlátozott, és a kérelem benyújtását követően 10 évről 5 évre mérsékelt időtartam már nem tekinthető túlzottnak;
  - másrészt nem lépi túl az értékesített vállalkozás rész (üzletág) értékesítés előtti működési területét, kizárólag az érintett (és azt helyettesítő) árukra terjed ki.

 • 22.)

  Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Vásárlási Szerződésben foglalt a Glóbus Rt-t terhelő versenytilalom az összefonódáshoz kapcsolódó és ahhoz szükséges versenykorlátozásnak minősül. Ilyennek minősítette -tekintettel annak időbeli korlátozottságára is -a Versenytanács a mustár és ketchup termékek Glóbus Rt általi kizárólagos gyártására vonatkozó megállapodást is.

 • 23.)

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy a Bestfoods Rt és a Glóbus Rt közötti
  - Vásárlási Szerződéssel megvalósuló összefonódás az érintett piacon nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényes helyzetet; továbbá
  - az abban és a bérmunka szerződésekben foglalt versenykorlátozások az összefonódáshoz kapcsolódnak és ahhoz szükségesek
  a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján úgy döntött, hogy az összefonódást -a rendelkező részben foglaltak szerint -engedélyezi, amely engedély a a 15.) pont szerinti kapcsolódó versenykorlátozásokra is kiterjed.

VI.

Eljárási kérdések

 • 24.)

  A kérelmező, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Glóbus Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát -a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával -tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 26.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. március 17.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi