Vj-21/1999/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szegedi Ildikó ügyvéd (1026 Budapest, Pasaréti út 59.) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1.)

  A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmező kérelmét késve terjesztette elő, egyben azzal kapcsolatos igazolási kérelmét elutasítja. A birság kiszabását mellőzi.

 • 2.)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft - alaptőke emeléssel - irányítást szerezzen az ÉLIKER Ingatlanhasznosító Rt felett.

 • 3.)

  E határozat felülvizsgálatát a kérelmező - továbbá a 2.) pont tekintetében az ÉLIKER Ingatlanhasznosító Rt - a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  Az ÉLIKER Ingatlanhasznosító Rt (a továbbiakban: ÉLIKER Rt) 1998. december 16. napján alaptőkéjének felemeléséről döntött. Az alaptőkeemelés új részvények kibocsátásával történt, amelyek ellenértékeként a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: SPAR Kft) a tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogát ruházta át az ÉLIKER Rt.-re. Az alaptőke emelés eredményeként a SPAR Kft megszerezte az ÉLIKER Rt részvényeinek 65 százalékát.

 • 2.)

  A részvények többségének megszerzésével megvalósult irányításszerzéshez a SPAR Kft 1999. február 9-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Kérelmében hivatkozott arra, hogy a SPAR Kft és az ÉLIKER Rt a kérelem szerinti összefonódást megelőzően is egymástól nem független vállalkozások voltak. Mindkét vállalkozást a németországi ASPIAG Manegement AG irányította: a SPAR Kft-t közvetlenül, az ÉLIKER Rt-t pedig (a Generál Kereskedelmi Kft-n keresztül) közvetetten. Erre tekintettel a két vállalkozás a Tpvt. 12.§ b.) pontja alapján az összefonódást megelőzően is összehangoltan léphetett fel a piacon, így az összefonódásnak a gazdasági versenyre nem lehetnek hátrányos következményei.

 • 3.)

  .) Az engedély iránti kérelemmel együtt igazolási kérelmet is előterjesztett, a Tpvt. 28.§ (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztásának indokolására. Hivatkozott arra, hogy az év végi adminisztrációval kapcsolatos teendők, valamint az év végi munkaszünet miatt elkerülte a figyelmet, hogy a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b.) pontja a nem független vállalkozás feletti irányításszerzést is vállalkozások összefonódásának minősíti.

 • 4.)

  A Tpvt. 71.§ alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

II.

 • 5.)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-179/1998.) szerint a Tpvt. 28.§ (2) bekezdésében foglalt anyagi jogi határidő elmulasztása esetén a Tpvt. 57.§ (1) bekezdése szerinti igazolási kérelem előterjesztésére nincs mód. Ezért a Versenytanács az igazolási kérelmet elutasította megállapította, hogy a SPAR Kft az összefonódás engedélyezése iránti kérelmét késve nyújtotta be. A késedelem miatt a Tpvt. 78-79. §-ai alapján birság szabható ki, amelyet azonban a Versenytanács mellőzött, mert kérelemben foglaltak alapján megállapítható volt, hogy a kérelmező jóhiszeműen esett késedelembe.

 • 6.)

  Az engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása annak érdemi elbírálásának nem akadálya.

 • 7.)

  A Versenytanács elfogadva a SPAR Kft kérelmében foglaltakat megállapitotta, hogy az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását fejlődését. Ezért azt - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

III.

 • 8.)

  Az ügyfelek (a SPAR Kft és az ÉLIKER Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 9.)

  A kérelmező SPAR Kft a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 10.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. június 9.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr
dr. Sólyom Eszter
Szabó Györgyi