Vj-155/1999/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Balogh Ákos ügyvéd (1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55.) által képviselt AUTÓMÉRY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 215.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a Hajdú-Bihar Megyei Napló 1999. május 13-i számában közzétett reklámja, mely szerint minden FIAT személy- és haszongépjármű nettó gyári áron kapható, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 100.000.- (azaz Egyszázezer) Ft bírsággal sújtja, melyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára befizetni.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indított, mivel valószínűsíthető volt, hogy az AUTÓMÉRY Kft. reklámígérete sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, illetve amennyiben ennek a Versenytanács nem adna helyt, a bírság kiszabásának mellőzését. Arra hivatkozott, hogy mindössze egy alkalommal jelentetett meg hirdetést a Hajdú-Bihar Megyei Naplóban, amely mintegy 78-80 ezer példányszámban jelenik meg. Az akció három napig tartott, ezalatt 14 gépjárművet értékesített. A hirdetésben megfogalmazott "nettó gyári ár" alatt a FIAT Magyarország Kft. Budapest, mint gyári képviselet által megszabott beszerzési árat + annak 25 %-os ÁFA összegét érti.

II.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása és általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
A Hajdú-Bihar Megyei Napló május 13-i számában hirdetés jelent meg "nyílt hétvége" felirattal, amely május 14., 15., 16. napján 9,00 órától 18,00 óráig tart. Ezen időszakban minden FIAT személy- és haszongépjármű nettó gyári áron kapható csak három napig, a saját készlet erejéig.

Az eljárás alá vont Kft. 1992. áprilisában alakult meg, fő tevékenysége gépjárműkereskedelem. Mint márkakereskedő FIAT, Alfa Romeo és Lancia haszon- és személygépjárműveket értékesít. A FIAT Magyarország (Orczy Center 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.) mint a FIAT, Alfa Romeo, Lancia márkák hivatalos importőre és vezérképviselete állásfoglalása szerint a hivatalos árképzés nem használja a "nettó gyári ár" kifejezést. Az árképzés szigorú szabályok szerint folyik, megfelel a hazai vonatkozó törvényeknek, illetve rendeleteknek, valamint a Torino-i anyavállalat idevonatkozó belső szabályainak.

Az eljárás alá vont bemutatta egy nála vásárolt "Seicento Sporting" típusú autó árképzését. E szerint a járművet a FIAT Magyarország Kft-től a számla szerint 1.356.000.- Ft listaáron kapta, amely összeg nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Ezután az ár után a gyári képviselet 4 % kedvezményt biztosított. Az eljárás alá vontat dealer-i hozzájárulás terheli, amely a központi reklámtevékenységhez való kötelező hozzájárulás, jelen esetben 10.500.- Ft, így alakul ki a fizetendő ÁFA nélküli vételár a számlán ez az összeg "bruttó" kifejezéssel jelenik meg. Ehhez az árhoz teszi hozzá az eljárás alá vont az ÁFA-t, viszont nem érvényesíti a saját árrését. Nem akciós időszakban a gépjármű fogyasztói ára, amely az ÁFA-t is tartalmazza 1.695.000.- Ft, az akcióban ugyanez 1.550.000.- Ft volt. Igy a fogyasztó 145.000.- Ft kedvezményben részesül.
Az eljárás alá vont egyes autótípusoknál nem akciós időben is 6 %-os árrést alkalmaz. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az akció során értékesített 14 darab gépjárműre adott kedvezmény egy kocsira levetítve átlagosan 294.500.- Ft volt. Az értékesített gépkocsik száma az akció során ötszörösére emelkedett. Igy az akció maximálisan sikeres volt, a fogyasztók is teljes mértékben elégedettek voltak az alkalmazott fogyasztói árakkal. Az eljárás alá vonti adatok szerint az akció sorén értékesített 14 gépkocsinál a legkisebb kedvezmény 145.000.-, a legmagasabb pedig 375.000.- Ft volt egy gépkocsinál.

Az új gépkocsik esetében alkalmazott általános forgalmi adókulcs 25 %.

III.

A Tpvt. III. fejezete tiltja a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását. A 8. § szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E § (2) bekezdése szerint pedig megtévesztésnek minősül különösen, ha az áru árára vonatkozóan valótlan tényt vagy bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

Az eljárás alá vont által megjelentetett reklám célja a fogyasztók becsalogatása volt az autószalonba, a reklám szövege, amely minden FIAT személy- és haszongépjárműre szólt és csak 3 napig volt érvényes eladási árként "nettó gyári árat" jelölt meg. Az autóvásárlók túlnyomórészt átlagos felkészültségű, nem szakmai fogyasztók. A Tpvt. 9. §-a szerint a reklámban használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas volt-e a fogyasztók megtévesztésére. Az eljárás alá vont "nettó gyári ár" alatt a gyári képviselet által megszabott beszerzési árat + annak 25 %-os ÁFA összegét értette.

A Versenytanács álláspontja szerint a reklám szövegében: a "nettó gyári ár" nem felel meg az eljárás alá vont által megfogalmazott "gyári képviseleti beszerzési ár"-nak, ez a megfogalmazás jelentősebb kedvezményt helyez kilátásba fogyasztók számára, így döntésüket, választási szabadságukat befolyásolhatja, ezért megvalósítja a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában tilalmazott jogsértést.

A Versenytanács a bírság kiszabásánál a Tpvt. 78. § rendelkezéseinek figyelembevételével szabta ki a bírságot méltányos alacsony összegben állapította meg, figyelemmel az eset összes körülményeire és arra, hogy a jogsértő hirdetés mindössze egy alkalommal jelent meg, a fogyasztók kedvezményben részesültek, a gazdasági verseny csekély fokban volt veszélyeztetve.
Ezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a minimális összegű bírság alkalmas lesz arra, hogy az eljárás alá vontat a jövőben hasonló jogsértés elkövetésétől visszatartsa.

A határozat elleni jogorvoslat a Tpvt. 83. §-ának rendelkezésein alapul.

Budapest, 1999. december 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika