Vj-164/1999/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Szalay Zsuzsanna ügyvezető igazgató által képviselt MASTERSCHOOL Nyelvoktató Kft. (1114 Budapest, Villányi út 27.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított a Nyelvvilág 1999. őszi, téli és a Pesti Nyelvkalauz 1999. évi őszi kiadványokban megjelentetett reklámjaival.


Ezért vele szemben 600.000.- (azaz Hatszázezer) Ft bírságot szab ki, melyet e határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára befizetni.


E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás, melynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által szervezett nyelvtanfolyamokról megjelent hirdetései alkalmasak-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.
A Versenytanács a beszerzett iratok, a vizsgálati jelentés ténymegállapításai és a tárgyalás adatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1994. szeptember 1-én alakult, Masterschool cégnév alatt három különböző oktatási tevékenységet folytat. Angol nyelvi képzést London Stúdió elnevezéssel, német nyelvi oktatást Berlin Stúdió név alatt és úgynevezett "elit" angol és német nyelvi oktatást Masterschool megjelöléssel. Alkalmazottai vállalkozói igazolvánnyal rendelkező nyelvtanárok, akik meghatározott követelményrendszer szerint kerülnek kiválasztásra és alkalmazásra, továbbképzésükről is a Kft. gondoskodik.
Az eljárás alá vont vállalkozás tagja a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének, melynek 50 nyelviskola a tagja. Az Egyesület tagjai közül tevékenységük értékelése alapján 25 nyelviskolát minősített úgynevezett "Q" jelzővel, e minősítést megkapta az eljárás alá vont vállalkozás is.

Az eljárás alá vont vállalkozás az ingyenesen terjesztett és 680.000 példányszámban megjelenő Nyelvvilág 1999. Ősz és a 100.000 példányszámban megjelenő Pesti Nyelvkalauz 1999. Őszi kiadványában azonos szövegezésű hirdetést jelentetett meg.
A hirdetésekben "aki ad a minőségre" bevezető felszólítással arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy:
- céljuk a nyelvtanulás leghatékonyabb, legigényesebb formájának megteremtése,
- ennek érdekében a nyelvtanulásra a legalkalmasabb közösséget tudják létrehozni,
- tanáraik a legmagasabb szakmai színvonalon oktatják az adott idegen nyelvet és emberileg, szakmailag a legmagasabb kvalitásúak,
- oktatási módszerei a legkorszerűbbek.


A Nyelvvilág 1999. Tél című kiadványban is, mely az őszivel azonos példányszámban jelent meg, hasonló szövegezésű hirdetést tett közzé az eljárás alá vont vállalkozás. Ebben a nyelvtanulás leghatékonyabb, és legigényesebb formájának megteremtését ígéri a fogyasztóknak, szakmailag, pedagógiailag és emberileg legmagasabb kvalitású tanáraikkal.


A hirdetések szövegezését az eljárás alá vont vállalkozás ügyvezető igazgatója fogalmazta meg.

II.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló jogsértés megállapítását indítványozta. Az indítványt arra alapította, hogy a vizsgált hirdetésekben az eljárás alá vont vállalkozás a felsőfokú jelzők megalapozatlan használatával a fogyasztók széles körét megtévesztette, döntéseit tisztességtelenül befolyásolta, emellett tevékenysége a nyelvoktatás piacán tevékenykedő versenytársaknak is hátrányt okozott.
A jogsértés megállapítása mellett a felsőfokú jelzők megalapozatlan használatától történő eltiltást és bírság kiszabását indítványozta.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Az esetben, ha a Versenytanács a jogsértés megállapítását indokoltnak tartaná a bírság kiszabásának mellőzését vagy csekély összegben való kirovását kérte.
Előadta, hogy szubjektív meggyőződése az, hogy a nyelviskolák között az eljárás alá vont vállalkozás nyújtja a legmagasabb szolgáltatási színvonalat. Erre vonatkozóan bizonyítékot csatolni nem tudott. Előadta, hogy a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által végzett minősítés olymódon folyik, hogy egy megállapított maximum pontszámon belül kapnak a nyelviskolák szolgáltatásuk minőségi színvonala alapján pontszámokat. Az egyes nyelviskolák által elért minősítési pontszám nagyságát nem hozzák nyilvánosságra. E tekintetben annyi információval rendelkezik, hogy a maximum pontszámot egyik minősített nyelviskola sem érte el, arról viszont nincs tudomása, hogy a maximum ponton belül van-e olyan más nyelviskola, amely az eljárás alá vont vállalkozásnál magasabbat ért el.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fogyasztó megtévesztésének minősül, ha az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonsága tekintetében megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
Az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatását hirdető reklámjait nagy példányszámú kiadványokban hallgatói létszámának növelése érdekében tette közzé, mely reklámok a nyelvoktatás piacán szolgáltatást kínáló számos piaci szereplő számára is hátrányt okozhatnak.
A Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás vizsgált hirdetéseiben alkalmazott felsőfokú jelzők használata a fenti jogszabályhelyekbe ütközően jogsértőnek minősülnek.
Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgált hirdetésekben nem jelezte és az eljárás során sem terjesztett elő bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy tevékenységét mely nyelviskolához vagy nyelviskolákhoz képest minősítette a leghatékonyabbnak, oktatási módszereit a legkorszerűbbnek, tanárait a legmagasabb kvalitásúaknak.
Annak ellenére, hogy a Versenytanács elfogadta azt a tényt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tagja a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének, s az Egyesület által adott "Q" minősítéssel rendelkezik, amely szakmai tevékenységének minősítésére szolgál, a felsőfokú jelzők alkalmazását jogsértőnek találta.
E piacon tevékenykedő vállalkozások által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonal szerinti értékelésére és rangsorolására hivatott fórum nem működik. A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete mellett a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége minősít még nyelviskolákat. Ez utóbbi Szövetség által kiadott minősítést az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás során, felhívás ellenére, csatolni nem tudta. A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete csak tagjai körében végzi a minősítést, mellyel pedig az eljárás alá vont vállalkozáson kívül 25 másik nyelviskola is rendelkezik. Az Egyesület nyilatkozata szerint e fokozaton belül rangsorolás nincs, a meghatározott követelményrendszert elérő nyelviskolák kapják meg az úgynevezett "Q" minősítést.


Fentiek alapján - valamennyi versenytárs tekintetében a pártatlan összehasonlítás bizonyítékainak hiányában - a Versenytanács nem találta megalapozottnak az eljárás alá vont vállalkozás hirdetéseiben alkalmazott felsőfokú jelzőket, melyek a versenytársak közül történő kiemelést tartalmazó állítások, ezért az eljárás alá vont vállalkozás magatartásának a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába történő ütközését megállapította.

A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki, melynek összegét a megjelentetett többféle reklámanyag nagy példányszámára és így a jogsérelem súlyára tekintettel határozta meg, s figyelembe vette azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt 1996. évben már volt jogsértést megállapító versenyfelügyeleti eljárás.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja.

Budapest, 1999. december 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika