Vj-166/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szecskay András ügyvéd (Szecskay Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III./2.) által képviselt Bayernwerk Hungária Energetikai Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a TITÁSZ Áramszolgáltató Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

1.) 1999. október l-jén a Bayernwerk Hungária Energetikai Rt (a továbbiakban: BHE Rt) Részvény Átruházási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött az Isar-Amperweke AG tulajdonát képező, a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt (a továbbiakban: TITÁSZ Rt) alaptőkéjének 74,99 százalékát kitevő részvények megvásárlására . A Szerződés értelmében 49,48 százaléknyi részvénycsomag átruházása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének közlésétől számított nyolc napon belül esedékes, a fennmaradó részvénymennyiségre pedig 2001. december 31. napjáig kapott vételi jogot a BHE Rt.

2.) A Szerződés megkötéséhez a Magyar Energiahivatal, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt előzetesen hozzájárult.

3.) A 49,48 százaléknyi részvénycsomaggal a BHE Rt jelenlegi 2,2 százalékos részesedése a TITÁSZ Rt alaptőkéjében ötven százalék fölé emelkedik, ezért a kérelmező BHE Rt annak megszerzéséhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

4.) A BHE Rt részvényei száz százalékban a Bayernwerk AG ( a továbbiakban: BAG) tulajdonában vannak.

5.) Az Isar Amperwerke AG részvényeinek 80,8 százalékával az az Isarwerke GmbH rendelkezik, amelynek 74 százalékos tulajdonosa a BAG.

II.

6.) A Tpvt. 23. § (2) bekezdésének b.) pontja értelmében a vállalkozás irányítási joggal rendelkezik az olyan vállalkozás felett, amelynek többségi szavazati jogot biztosító részvényei, üzletrészei a tulajdonában vannak. Emellett a Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi Állásfoglalások 28. , Versenyfelügyeltei Értesítő 1998. évi 6. szám) szerint a vállalkozás (közvetett) irányítási joggal rendelkezik az általa irányított vállalkozás által irányított vállalkozás felett is.

7.) Az előzőekből következőleg a BAG egyrészt közvetlenül irányítja a BHE Rt-t, másrészt - az 5.) pontban foglaltak alapján - közvetetten a TITÁSZ Rt-t. Ilymódon a BHE Rt és a közvetlen irányítása alá kerülő TITÁSZ Rt a Tpvt. 15. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján nem független vállalkozásoknak minősülnek. Más szavakkal: mindketten ugyanahhoz a vállalkozási csoporthoz (BAG-vállalkozás csoport) tartoznak.

8.) A Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül, ha egy vállalkozás egy további vállalkozás felett irányítást szerez. E rendelkezés - szemben a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a.) és c.) pontjával - nem tesz különbséget a független és a nem független vállalkozások között, ezért a BHE Rt-nek a TITÁSZ Rt feletti irányítás szerzése vállalkozások összefonódásának minősül, amelyhez - miután a TITÁSZ Rt előző évi nettó árbevétele önmagában meghaladta a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés szerinti tíz milliárd forintos küszöbértéket - engedélyt kell kérni.

9.) Azt a körülményt ugyanakkor, hogy a BHE Rt és a közvetlen irányítása alá kerülő TITÁSZ Rt egymástól nem független vállalkozások, a Versenytanács az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe vette. Állandó gyakorlatával összhangban (elsőként: Vj-16/1997.) abból indult ki, hogy a vállalkozás csoporton belül végrehajtott irányítás átadás a versenyhelyzetet nem befolyásolja: a Tpvt. 12.§ b.) pontja alapján ugyanis az egymástól nem független (egy vállalkozás csoporthoz tartozó) vállalkozások összefonódás nélkül is összehangoltan léphetnek fel a piacon.

10.) Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését. Ezért azt - egyezőn a Tpvt. 71. § alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel engedélyezte.

III.

11.) Az ügyfelek (a BHE Rt és a TITÁSZ Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

12.) A kérelmező BHE Rt a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

13.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. december 28.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi