Vj-171/1999/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tanda Zsolt ügyvéd (1085 Budapest, József krt. 53.) u. 49. által képviselt Buda-Pester-Lloyd Kft. (2011 Budakalász, Töltés utca 3.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont a Der Neue Pester Lloyd című hetilapban az újság olvasó táborának nagyságára vonatkozóan nem pontos adatokat közölt.

A Der Neue Pester Lloyd 1999. szeptember 14-i 36. és az szeptember 28-i 38-ik számában egy hirdetés jelent meg bekeretezve németül. Ennek magyar nyelvű fordítása a következő:
"Hetente több mint 50 ezer közeli és távoli olvasó tájékozódik a Pester Lloyd - az Ön magyarországi német nyelvű lapja - ajánlásai alapján: Pester Lloyd az intelligens ínyenc lapja".

II.

A vizsgálatot úgy számította ki, hogy során az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy az átlagosan megjelenő példányszámot úgy számította ki, hogy 1999. I. hetétől 38-ik hetéig összesen megjelent 460.913 példány, ennek alapján 12.129 db jut egy hétre. Csatolt egy "beérkező számlák" feliratú fénymásolt iratot, amely nagy részt olvashatatlan és ebben a példányszámok egyenként golyóstollal vannak beírva. Ezen iraton egy aláírás található, és egy cégpecsét a Stallung Gazdasági Politikai Tanácsadó Kft. felirattal. Az eljárás alá vont által becsatolt másik iraton, amelyik szintén "beérkező számlák" feliratú, a Szikra Lapnyomda Rt. megjelölés szerepel. Ez a számlák egyenlegét tartalmazza, a nyomda által kiállított számlázás időpontját, összegét és a teljesítési idő esedékességét.

Az eljárás alá vont nyilatkozatot csatolt az újság előfizetőinek számáról. Az adatokat kérte üzleti titokként kezelni. Ezekre az adatokra a tárgyaláson is nyilatkozott eltérő nagyságrendben, így például írásbeli nyilatkozata szerint havi So-80 új előfizetővel bővül az előfizetői tábor, míg a tárgyaláson ez a szám kb. 40 fő volt.

Az eljárás alá vont előadta a vizsgálati eljárásban, hogy valamennyi előfizetőjétől kérte egy német nyelvű kérdőív kitöltését, amelyen többek között arra is nyilatkozatot kér, hogy hány személy olvassa a lapot az előfizetőn kívül. Ezekből becsatolt 8 kérdőívet. Felmutatta a debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Idegennyelvű Intézet pecsétjével ellátott kérdőívet, mely szerint az előfizető példányát rajta kívül 50 személy olvassa. Hivatkozott arra is az eljárás alá vont, hogy az előfizetői között van a Külügyminisztérium, valamint külügyi és kereskedelmi képviseletek, könyvtárak, oktatási intézmények.

Csatolta az eljárás alá vont a remittenda elszámolást, 1998. januártól márciusig, valamint 1999. áprilisától augusztusig. Ezek az adatok a standokra kikerülő 500550 használható példányszámra vonatkoznak és megállapítható, hogy mintegy 40-So %-a a remittenda ezeknek a példányoknak.

III.

A vizsgálat ténymegállapításai szerint az eljárás alá vont vállalkozás 1994. október 18-án alakult meg. A Der Neue Pester Lloyd lapot 1995-től kezdődően 1999. augusztusáig a Hungaropress Kft. terjesztette a standokon, heti 500 példányban.
1999. szeptemberétől a lapot a Lapker Rt. terjeszti, a szerződés szerint heti 1500 példány terjesztését vállalta. A vizsgálat az eljárás alá vont ügyvezetőjének az elfizetól~ számáról tett nyilatkozatát alapul véve, hozzáadva terjesztők révén forgalmazott példányszámot megállapította, hogy együttesen sem teszik ki az eljárás tárgyát képező hirdetésben szereplő olvasó létszám 10 %-át sem. Miután feltételezhető, hogy az eljárás alá vont vállalkozás megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény továbbiakban Tpvt. 8. § (1) bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát, indítványozta jogsértés megállapítását az olvasói tábor számszerű megjelöléstől való eltiltást és 100.000.-Ft bírság kiszabását.

IV.

A Versenytanács által az ügyben tartott tárgyaláson az eljárás alá vont képviselője bejelentette, hogy a vizsgálati jelentésben foglalt előfizetőknek és a standokon történő terjesztésen felül szabad terjesztésben, ingyenes módon juttatnak el az olvasókhoz mintegy heti 6000 példány újságot. Erről a tárgyaláson egy listát csatolt, saját összeállításában, eszerint repülőjáratokon, Tourinform Irodákban, nemzetközi vonatokon, volán buszokon, szállodákban, egyetemeken, külföldi tulajdonú bankokban, éttermekben, mozikban, stb. végeznek ingyenes szabad terjesztést. Becsatolta a SICC` Kereskedelmi Kft. január 10-én kelt nyilatkozatát, mely szerint "az ügyvezető igazgató megrendelője kérésére igazolja, hogy 1999. június 1. hetétől október 1. hetével bezárólag hetente 3555 db Pester Lloyd újságot helyeztek el a cég által működtetett fővárosi metró kocsikban elhelyezett újságkosarakban".
Az eljárás alá vont megkereste az Internacionálé Medienhilfe (Nemzetközi Médiasegély) nevű szervezet kölni központját, hogy nyilatkozzon, mi a nemzetközi gyakorlat az olvasóknak a példányszám alapján való becslésében.
A következő választ kapták "megkeresésük tárgyát illetően nincsenek általánosan kötelező irányelvek. Abból kell kiindulni, hogy egy napilap példánynak átlagosan kettő, egy hetilapinak négy olvasója van".

V.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy 1999ben a Pester Lloyd 581.113 példányban jelent meg , a Budapest City Magazin 150.000 példányban és az Immon News 9000 példányban, ez összesen 746.913 példány. Ezt elosztva az évfolyamán megjelent 50 számmal, kiadásonként 14938 példányt jelent. Ha ezt a nemzetközi gyakorlat alapján beszorozzák néggyel akkor kiderül, hogy kiadásonként a Neue Pester Lloydot 59.752-en olvassák. Fontos tényező, hogy a lap németül tanító oktatási intézmények százaiba is eljut, ahol legalább 10-15 olvasót kell számítani, ugyanígy a szállodákban, nemzetközi intézményeknél, légi járaton is sokan olvassák, itt a példányonkénti hetes szorzó használatosa nemzetközi szokások szerint, így a lap egy heti példányszámára 104.566 olvasó jut.

VI.

A Versenytanácsa Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulata alapján úgy döntött, hogy az eljárást megszünteti. Az eljárás alá vont a tárgyaláson védekezését módosította kiterjesztette a lappéldányok túlnyomó részére vonatkozó szabad terjesztéses formára. Erről a vizsgálati meghallgatási jegyzőkönyv szerint vizsgálati eljárásban nem nyilatkozott. E védekezés alátámasztására a tárgyaláson csatolt iratokat. Ezekre tekintettel, valamint arra, hogy az újság olvasottságára vonatkozó szám feltételezésen alapul a Versenytanács nem látott arra lehetőséget, hogy a rendelkezésre álló adatok hitelessége bizonyítható legyen, tekintettel arra, hogy a magatartás bizonyítottsága esetében is csak csekély mértékben torzítaná a piaci viszonyokat, ezért az eljárást megszüntette.

A határozat elleni jogorvoslat a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2000. január 12.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné