Vj-172/1999/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Nagy Margit ügyvezető elnök által képviselt VARIUS Kulturális Szervezési és Kereskedelmi Szövetkezet (6900 Makó, Erdélyi püspök utca 6.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont reklámja, mely szerint "1998-ban hallgatóink 91 %-a sikeresen nyelvvizsgázott" alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
Az eljárás alá vonttal szemben 100.000.-Ft azaz egyszázezer forint bírságot szab ki, melyet köteles a kézhezvételt követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a - kézhezvételét követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont, melynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van. .

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont olyan reklámszöveget tett közzé, amely sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ába foglalt rendelkezéseket.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, arra hivatkozott, hogy megfelel az igazságnak, hogy a reklámszövegben szereplő 91 %-a a hallgatóknak sikeresen vizsgázott 1998-ban. Ennek helyes értelmezése szerint arról van szó, hogy az általuk vizsgára bocsátott hallgatóknak a 91 %-a tette le sikeresen a nyelvvizsgát. 1998. október 31-én megjelent egy hasonló hirdetésük, amely szerint "akikre büszkék vagyunk: 1998-ban eddig vizsgára bocsátott hallgatóink 91 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!". Most is ugyanerről van szó. Sajnálatos, hogy ez az idei évben feladott reklámszövegből kimaradt, szóban azonban a jelentkezőket minden egyes esetben tájékoztatják a reklám tartalmáról. Az ezredvég akció keretében minden október 10-i jelentkezőnek ingyenesen 20 óra oktatást adtak. 19-en kapták meg a kedvezményt, akik október 10-ig jelentkeztek. A jelentkezőket szóban tájékoztatták, amennyiben legalább 100 órára kötnek szerződést, abból 20 óra ingyenes, tehát csak 80 órának megfelelő tandíjat kell befizessenek. Azt gondolták, hogy az időszámítás kezdetétől minden 100 évre kap egy-egy ingyenes órát az a hallgató, aki jelentkezik.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Az eljárás alá vont nyelvtanfolyamok szervezésével foglalkozik, az erre vonatkozó reklámfelhívás szövegét a Dél-világ, a Dél-Magyarország, és Heti Plusz újságokban jelentette meg.

A Dél-világ és a Dél-Magyarország heti 6 alkalommal jelenik meg. Ezekben a reklámszöveg 8 alkalommal jelent meg.
Az újságok alkalmanként 25-25000 példányban jelennek meg. A reklámmal a Makó és környékéről, valamint Szeged és környékéről érdeklődőket célozták meg. A Heti Plusz újság heti egy alkalommal 12000 példányban jelenik meg, itt három alkalommal hirdettek, mely alapján a Makó és Makó környéki jelentkezők érdeklődését kívánták felhívni.

A reklám szövegében megjelölt kedvezmények: "5-15 %; havonta fizetés. 1998-ban hallgatóink 91 %-a sikeresen nyelvvizsgázott". "Ezredvégi akció! Minden október 10-ig jelentkezőnek 20 óra ingyenes !"

A vizsgáló felkérésére a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Bizottsága állást foglalt, mely szerint
1. ha csak a vizsgára bocsátottak 91 %-a a sikeresen vizsgázó, úgy a reklám szövege félrevezető, ugyanis a szöveg értelmében a hallgatók - és nem azok egy körének - 91 %-áról van szó,
2. a kereskedelemben általános gyakorlat az árkedvezmény, és így ennek közzététele a hirdetésben is, például ilyesmi "kettőt fizet hármat kap". Nyilván az "ingyenesség" mint kedvezmény csak akkor nyújtható, akkor relizálható, ha valaki vásárol, ha a vevő a szolgáltatást igénybe veszi".

Az eljárás alá vont csatolt nyilatkozatot, melyet 19 hallgató aláírt, eszerint szóban tájékoztatták a jelentkezéskor teljes körűen őket arról, hogy 91 % arra vonatkozik, akiket a szövetkezet 1998-ban próbanyelvvizsgáin vizsgára javasolt, továbbá arról is, hogy a 20 óra kedvezmény azokra a jelentkezőkre vonatkozik, akik minimum 100 órára kötnek szerződést a szövetkezettel. Ezenkívül fénymásolt képzési szerződéseket is csatolt az eljárás alá vont. A szerződések alá egy nyilatkozat van fénymásolva, amely szerint a képzési szerződésben részesülő nyilatkozik, hogy ezredfordulói kedvezményben részesült.
Az eljárás alá vont csatolt végül egy 1998. szeptember 1-én általa összeállított kimutatást, melynek címe "1998. júniusáig vizsgára bocsátottak száma, sikeres nyelvvizsgák". Ebben a vizsgára bocsátott hallgató 22 fő, ebből levizsgázott 20 fő egy A jelöléssel, míg a nagy B alatt vizsgára bocsátott 12 fő, ebből 11 fő tett sikeres vizsgát, így a sikeres nyelvvizsgák átlaga 91,25 %.

Tpvt. III. fejezete tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmára vonatkozó tényállásokat. A Tpvt. 8. §-a (1) bekezdése mondja ki, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztések minősül, ha az áru ára lényeges tulajdonsága tekintetéhen valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, illetve bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
Az eljárás alá vont által megjelentetett reklám azon kitétele, hogy hallgatói 91 %-a sikeresen nyelvvizsgázott" valótlan tény. A Tpvt. 9. § értelmében a használt kifejezetéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Egyértelmű, hogy a "hallgató" az nem azonos az eljárás alá vont által kiválogatott próbavizsgán alkalmasnak minősített hallgatóval, hanem ez valamennyi nála jelentkező nyelvvizsga tanfolyamon résztvevő hallgatót jelenti. A kijelentés ugyanakkor feltétlenül alkalmas arra, hogy a nyelvtanfolyamok iránt érdeklődők figyelmét felhívják és azt a reményt ébresszék bennük, hogy komoly esélyük van a sikeres nyelvvizsgára. Miután ezzel a becsalogató ígérettel már a fogyasztók döntését befolyásolhatták, másodlagos annak a szerepe, hogy ténylegesen a jelentkezéskor a fogyasztó milyen szóbeli tájékoztatást kapott.

Ezért a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont magatartása sérti a Tpvt. $. § (1) illetve (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalmat. Nem tartotta ugyanakkor a Versenytanács jogsértőnek az eljárás alá vont "ezredvégi" akcióját, tekintettel arra, hogy az ingyenesség az október 10-ig történő jelentkezéshez volt kötve, így nyilvánvaló, hogy a jelentkező mielőtt a szerződést megkötötte volna, lehetősége volt a pontos tájékozódáshoz. Általában egyetlen vállalkozó sem ígér a gazdasági versenyben olyan lehetőséget, ahol bizonyos kedvezményt a szolgáltatás megrendelése nélkül lehet igénybe venni. A Versenytanácsa Tpvt. 78. § (2) bekezdése rendelkezésének megfelelően a bírságot az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg, figyelembe vette a jogsérelem súlyánál a három helyi újságban történő megjelentetések számát, a jogsértés viszonylag rövid időtartamát, az eljárás alá vont gazdasági és piaci helyzetét. Mindezek alapján a bírságot méltányosan alacsony mértékben állapította meg.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2000. február 8.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné