Vj-174/1999/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Romhányi István igazgató által képviselt Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat (4025 Debrecen, Arany J. utca 40.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetlevélben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont az általa kezelt önkormányzati temetőkben külső temetkezési vállalkozások számára nyújtott temetkezési részszolgáltatások díjának illetve díjalkalmazási feltételeinek meghatározásával és érvényesítésével tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit sértheti.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte.

Védekezésében előadta, hogy az általa érvényesített külső vállalkozásokat terhelő szolgáltatási díjakat a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésben vállalt illetve előírt kötelezettség figyelembevételével alakították ki, mivel tíz éves ciklus alatt jelentős összegű fejlesztést kell megvalósítani. Számára így a Berettyóújfalu területén végzett temető üzemeltetési tevékenység minden időszakban veszteséges volt.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Az eljárás alá vont 1949-ben alakult meg, 1997-ben az alakítók közül kilépett a megye és a város, így a települési önkormányzatok vették át az alapító jogot. Hajdú-Bihar megye területén 44 település van jelenleg, ebből 24 településen végez temetőüzemeltetést az eljárás alá vont. Ezek közül temetőn belüli szolgáltatásokra vonatkozóan 8 esetben rendelkezik a temető tulajdonosával kötött szerződés alapján kizárólagos tevékenységi jogosultsággal, így többek között Berettyóújfalu területén is. Ezt a jogot pályázat útján nyerte el, így 1997. augusztus 1-től jogosult kizárólagos joggal üzemeltetni a temetőt. Minden településen külön árjegyzéket alakított ki, figyelembe véve a helyi költségfeltételeket.

Berettyóújfalu város önkormányzati képviselő testülete 1997. július 3-án megtartott üléséről felvett jegyzőkönyvében szerepel a 112/1997. (július 3. FőKÁ) határozat, mely szerint a képviselőtestület a berettyóújfalui "Csendes" és "Téglaparti" temető működtetésére és hasznosítására kürt pályázatára benyújtott pályázatok közül a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat pályázatát fogadja el. Ennek alapján az eljárás alá vont és az önkormányzat 1997. július 30-án szerződést kötöttek a temető működtetésére vonatkozóan. Ebben előírták az eljárás alá vontra kötelező üzemeltetési felújítási rekonstrukciós feladatokat. A szerződés 3. pontjában az önkormányzat az 1997. szeptember 4-től kezdődően meghatározza az induló árakat, hozzátéve, hogy díjak emeléséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges, annak mértéke nem haladhatja meg az inflációs rátát. Ez az elhatározás a sírhelyekre és urnahelyekre vonatkozik.
Berettyóújfaluban három temető üzemel, ezek közül a "Csendes" és "Téglaparti" önkormányzati tulajdonúak, illetve a szentmártoni, amely a református egyház tulajdonát képezi.
Az egyházi temetőt egy vállalkozó házaspár Szabó Krisztina és Mezei Zsolt kezeli. A temető karbantartására az egyházzal kötött megállapodás alapján temetésenként 4.000.-Ft temető-fenntartási járulékot szednek. A Berettyóújfalu területén végzett temetések közel 80 %-ra az eljárás alá vont által üzemeltetett köztemetőkben kerül sor. A temetési szolgáltatást három vállalkozásnál rendelhetik meg az eljárás alá vonton kívül, aki teljes körű szolgáltatást tud nyújtani Szabó Krisztina és Bárczi Imre vállalkozók a református felekezeti temetkezések esetében teljes körű szolgáltatást nyújtanak, míg egyéb esetben mint külső vállalkozók jelennek meg az eljárás alá vont által működtetett temetőben. A teljes körű temetési szolgáltatások, valamint a köztemetőkön belüli részszolgáltatásokat illetően az eljárás alá
vont a Tpvt. 22. § (1) bek. a) pontja alapján gazdasági erőfölényben van.

A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az árak, díjak kialakításával, érvényesítésével illetve 1999. évi emelésével kapcsolatos magatartása megvalósítja-e a Tpvt. 21. §-ban megfogalmazott gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést.
Az eljárás alá vont az általa üzemeltetett temetőkben külső vállalkozások részére vállalkozási tevékenységükkel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokért különböző jogcímeken, különböző mértékű fizetési kötelezettségeket állapított meg díjjegyzékében.
Az eljárás alá vont, mint a temető üzemeltetője közszolgáltatást nyújt, ellátási kötelezettség terheli. Ennek többletköltségei mellett fel kell számítania a köztemetők működtetésével, üzemeltetésével karbantartásával kapcsolatos költségeket is, melyeket részben figyelembe kell venni a külső vállalkozások által felvállalt temetések esetében is.
Az eljárás alá vont az idegen vállalkozó által felvállalt temetéssel összefüggő szolgáltatások 1998. évi díjait 1999. január 1-től úgy módosította, hogy azok - 17 +140 % közötti mértékben megváltoztak. A legjelentősebb díjemelésre a halott átvétellel kapcsolatos szolgáltatásoknál került sor, míg a változatlan összetételű szolgáltatási díjak emelésének átlaga 50 % alatti.

A vizsgálat megállapítása szerint az üzleti titkot képező adatokat összegezve az eljárás alá vont által érvényesített díjtételek sem tartalmukban, sem pedig összegszerűségében nem vitathatók, bár jelentős mértékben emelkedtek, azonban még így is a külső vállalkozásokat terhelő fizetési kötelezettség összege nem haladja meg az egy temetésre jutó teljes önköltség szintjét.

Mindezek alapján, mivel a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés ténye nem nyert bizonyítást a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § alapul.

Budapest, 2000. január 31.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné