Vj-175/1999/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Garai és Colnár Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Döbrentei út 8. szám alatti, ügyintéző: dr. Garai Géza ügyvéd) által képviselt Magyar Ingatlanszövetség (1024 Budapest, Margit krt. 43-45. szám alatti) eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

Az eljárás alá vont (a továbbiakban: Szövetség) 1992. október 1-től hatályos többször módosított Etikai Szabályzata a hazai ingatlanforgalmazás etikai követelményeit tartalmazza, amely tagságára kötelező és megszegése hátrányos következményekel jár.


A szabályzati előírások egyebek mellett a tagság díjkikötését is befolyásolják akként, hogy a tag csak kivételesen indokolt esetben kérhet és fogadhat el a Szövetség által időszakonként közzétett minimum díjnál kisebb megbízási díjat (III. fejezet 6. pont).


A megfogalmazás vélelmezett versenykorlátozó volta miatt, amelyet az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a tilt, a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint 1999. októberében eljárást indított a Szövetség ellen.


A 2000. január 18-án tartott tárgyaláson a Szövetség vállalta, hogy a kifogásolt kitételt úgy fogja módosítani, hogy a Szövetség által közzétett díj kötelező jellegű alkalmazását ajánlativá formálja.


Ezért a Versenytanács a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését 6 hónapi időtartamra, amely alatt a Szövetség a változtatást elvégezte, igy a Versenytanács a rendelkező rész szerint határozott (Tpvt. 76. § (3) bekezdés) az utóvizsgálati jelentéssel egyetértően.


A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2000. június 29.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika