Vj-184/1999/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Radnóti Zoltán jogi igazgató által képviselt EMITEL Távközlési Rt. (6722 Szeged, Tiszalajos krt. 41.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont jogsértést követett el, amikor 1999. május és 2000. február között megtagadta a körzeteiben működő internet hozzáférési szolgáltatóktól a számlázási együttműködést.

A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, mivel észlelte, hogy az EMITEL Rt. Internet üzletágához tartozó tevékenysége - különös tekintettel az egyéb internet hozzáférési szolgáltatókkal kapcsolatos magatartása, illetve a saját internet hozzáférési szolgáltatásainak feltételei - során olyan magatartást folytat, amellyel kapcsolatban sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 21. §-ában szabályozott erőfölénnyel való visszaélést.

Az eljárás alá vont zártkörű részvénytársaság, tulajdonosai a MATÁV Rt. és az Aphrodite BV (Wagen Aarstraat 230. 1093 CX Amsterdam Holland). A Csongrád megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1995. január 17-én jegyezte be az Rt- t. Az eljárás alá vont szegedi székhellyel a bajai, kiskőrösi és kiskunhalasi körzetekben üzemeltet távközlési hálózatot a Közlekedési Távközlési Vízügyi miniszterrel kötött koncessziós szerződés alapján. E tevékenység mellett 1999. februárjától internettel kapcsolatos szolgáltatást is végez.

A vizsgálat az eljárás alá vontnak az internettel kapcsolatos a piacon tanúsított magatartására terjedt ki, figyelembe véve a végfelhasználói piacon tanúsított magatartást is.

II.

A végfelhasználó részére az internethez történő hozzáférésre több lehetőség áll nyitva.

Ezen lehetőségek abban különböznek egymástól, hogy milyen műszaki megoldás segítségével jut el az internet hozzáférési szolgáltató a végfelhasználóhoz. Az internet hozzáférési szolgáltatók az internet gerinchálózati szolgáltatókkal állnak kapcsolatban és így a végfelhasználó az internet hozzáférési szolgáltató segítségével az egész internet hálózathoz, annak segítségével eljuttatott szolgáltatásokhoz is hozzáfér. Az internet hozzáférési szolgáltatók eljuthatnak a fogyasztókhoz a saját kiépített hálózatukon keresztül, bérelt vonalon, valamilyen rádiós megoldással kialakított távközlési hálózaton, vagy közcélú távbeszélő hálózaton is. Az egyes technikai megoldások árban és minőségben sem képesek ugyanazt a szolgáltatást biztosítani, így nem tekinthetők egymást helyettesítő hegoldásoknak. A lakossági fogyasztók széles körének nyújtott internet hozzáférési piac szempontjából a legkézenfekvőbb megoldás a közcélú távbeszélő hálózaton biztosított hozzáférés. Az internet hozzáférési szolgáltatók egyetlen reális lehetősége a fogyasztók elérésére, hogy a közcélú távbeszélő hálózatot üzemeltető és azon kizárólagos joggal közcélú távbeszélő szolgáltatást nyújtó koncessziós társasággal alakítson ki kapcsolatot a fogyasztó elérésére.

A hozzáférési piacon fogyasztóként jelenlévő internet hozzáférési szolgáltatók legnagyobb része számára az internet hívószám használata bizonyalt egyetlen lehetséges megoldásnak, mivel az országos koncessziós szolgáltató MATÁV Rt csak speciális helyzete révén képes egyéb módon kialakítani szolgáltatását.

Az internet hozzáférési szolgáltatók általában szolgáltatási csomagokat képeznek, melynek megfelelően bizonyos összegű havidíj fejében a felhasználók meghatározott időtartamú, vagy meghatározott adatmennyiséghez való hozzáférést kap a szolgáltatótól. A kötött hozzáférés esetén a szolgáltató jellemzően magasabb összegű büntető forgalmi díjat számol fel az előfizetőnek. Eljárás alá vont által a végfogyasztónak biztosított csomag a havi 1.200.-Ft-os díjú 10 órára biztosított - időtúllépés esetén óránként 300.-Ft-os "büntető díjjal" hozzáféréstől a havi 6.500.-Ft-os díjjal rendelkező korlátlan időtartamú hozzáférésig terjed.

III.

Az eljárás alá vont a végfogyasztóknak biztosított internet hozzáférési szolgáltatását 1999. februárban kezdte meg. Ekkortól kezdve kialakított értékesítési csomagokat, melyek díja folyamatosan változott.
Májusban vezette be az un. "nyílt csomagját", melynek lényege, hogy a fogyasztó egy nyíltan megadott felhasználói név és jelszó segítségével - külön saját részére megadott felhasználói név nélkül - bárhol a megfelelő számítógép és modem megléte esetén rácsatlakozhat az internetre a nyílt csomag internetes hívószámával. Ebben az esetben nem jön létre előzetesen írásban előfizetői szerződés a felhasználó és az eljárás alá vont között.

A felhasználónak a konkrét rácsatlakozás forgalmi díját kell megfizetnie, amelynek összege a májusi bevezetését követően 3.-Ft/per. Ez augusztusban 2.- Ft/percre módosult és 2000. márciusában vezették be a 2,5 Ft/percet.

A nyílt hozzáférés csak az eljárás alá vont internet használóinak biztosított, hiszen a távbeszélő számlázáson keresztül csak ő tudja ezt biztosítani. Elérhetőség van ugyan gyakorlatilag arra, hogy az ISDN behívó vonalak léte esetén az internet hozzáférési szolgáltató azonosítsa a hívó felet és ezt követően saját maga számlázzon felé, á.m a visszaélések elkerüléséhez feltétlenül szükséges hívószám letiltás csak a 4-es számjeggyel kezdődő telefonszámok esetében képes alkalmazni.
Ezért az eljárás alá vont számlázási eszközeihez, illetve számlázási szolgáltatásaihoz való hozzáférés feltétlenül szükséges a nyílt hozzáférés nyújtásához.

IV.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, arra hivatkozott, hogy az eljárás alá vont részvénytársaság 1994. folyamán kezdte meg tevékenységét és a területen már ekkor létezett internet hozzáférési szolgáltatás, melyet a DATANET, az ELENDER és a MATÁV Rt. nyújtott.
Az eljárás alá vont 1999. januárban döntött úgy, hogy saját internet hozzáférési szolgáltatást fog nyújtani. Jelen pillanatban 313 előfizetőjük van, ez a szám alacsony és azt bizonyítja, hogy nem használták ki helyzetüket a versenytársak számára hátrányos jelleggel.

Számlázási rendszerük objektív okokból nem volt alkalmas az együttműködés biztosítására.

Ezt a rendszert a MATÁV-tól vették át még 1980-as években és az 1990-es évek végére már több szempontból nem felelt meg a piaci követelményeknek. Ezért kicserélték egy Cosmoss elnevezésű amerikai számítógépes integrált rendszerre, amely magába foglalja pénzügyi számviteli, tárgyi, illetve anyagmodul rendszereket és egy OSS távbeszélő számlázási rendszert, mely részben műszaki nyilvántartás is, valamint folyamatvezérlés keretében (Work Flow) végigkíséri az igény kielégítésének menetét egészen a számla kibocsátásáig. Az új számlázási rendszerbe történő adatátfordítás munkafolyamatai 1999. május hónapban kezdődtek meg, az első próbaszámlázásra szeptember hónapban került sor. 2000. februárig azért nem tudtak külső ügyfél számára számlázást vállalni, mert eddig az időpontig nem tudták az m. hívásrekordokat (kimenő és beérkező hívások) megbontani külső és belső ügyfélre.
Külső ügyfél esetén ugyanis bevétel megosztást kell alkalmazni, aminek feltétele a szétválasztás. A számlázási együttműködés technikai akadályainak elhárítása után azonban nem zárkóztak el a hozzáférés biztosításától, ahogyan ezt a jövőben sem teszik.

V.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényeket állapította meg.

A vizsgálati jelentés által feltárt érintett piac egyértelművé teszi, hogy a helyi koncepciós távbeszélő szolgáltatók jelen pillanatban kizárólagos jelenlétük alapján gazdasági erőfölényes helyzetben vannak az internet hozzáférési szolgáltatókkal szemben, mivel azok csak rajta keresztül tudnak eljutni a végfelhasználókhoz. Ezen kívül az internet hozzáférési szolgáltatóknak versenytársai is, mivel saját jogán is jelen van az internet hozzáférési szolgáltatás végfelhasználói piacán.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont többféle szolgáltatás is nyújt az internet hozzáférési szolgáltatók számára: bérelt vonali, kék illetve zöld számú és internet lúvószámos szolgáltatatást.
A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az eljárás alá vont ezen szolgáltatások nyújtása során visszaélt-e erőfölényes helyzetével.

A vizsgálati jelentés szerint az internethez való nyílt hozzáférés biztosításának lehetősége az alternatív internet hozzáférési szolgáltatóknak elengedhetetlen eszköz annak érdekében, hogy az alacsonyabb fizető képességű fogyasztói rétegekért versenyben maradhassanak az aktuális távbeszélő szolgáltató internet üzletágával, jelen esetben az eljárás alá vonttal.
A szolgáltatás típus nélkülözhetetlen volta különös tekintettel jelentkezik a helyi szolgáltatók esetében, amelyek nem képesek a nyílt hozzáférés híján nem megközelíthető felhasználók miatt kieső bevételt az ország egyéb területén pótolni. A nyílt hozzáférés, a piac különlegessége miatt csak az eljárás alá vont internet használóinak biztosított, hiszen a távbeszélő számlázáson keresztül csak ő tudja ezt biztosítani.

Mivel nyilatkozata szerint jelentős azonosítási és számlázási akadályokba ütközött más internet hozzáférési szolgáltatók részére annak biztosítása, hogy saját jogon a fogyasztóknak nyílt hozzáférést engedjen, előzetes szerződéskötés és nyilvántartás nélkül, a "nyílt csomag" bevezetésétől számítottan megtagadta az egész internet hozzáférési szolgáltatóktól a nyílt csomag bevezetésének lehetőségét.
A Tpvt. 22. §-a szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon az akinek az áruját ésszerűen helyettesítő árút nem, vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni.
A Tpvt. 21. §-a szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így a c) pont szerint indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától.

A Versenytanács megállapítása szerint az eljárás alá vont, aki gazdasági erőfölényben van, megvalósította a jogsértést, amikor elzárkózott az internet hozzáférési szolgáltatókkal való együttműködéstől a megadott időtartamban.
Az eljárás alá vont 2000. februártól kezdve megváltoztatta hozzáállását, felajánlotta az internetes szolgáltatóknak, hogy elvégzi a számlázási rekordok összegyűjtését és a követelt összeg behajtását. Az érintettekkel a szerződések megkötését megelőző tárgyalások megindultak.

A Versenytanács erre tekintettel úgy döntött, hogy mellőzi a bírság kiszabását.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2000. április 19.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter slc.
Kis Lászlóné