Vj-187/1999/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt Montina Constructive B.V. kérelmezőnek összefonódás engedélyezési kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Cofinec N.V. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.)

  A kérelmező hollandiai Montina Constructive B.V. (a továbbiakban: Montina) nyilvános ajánlatot tett a szintén hollandiai Cofinec N.V. részvényeinek megvásárlására, melyhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Kérelmében hivatkozott arra, hogy az összefonódásnak nem várhatók hátrányos következményei a gazdasági versenyre.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 2.)

  A holdingtársaságként működő hollandiai Cofinec N.V. tulajdonában van a Cofinec Tanácsadó Kft és a Cofinec Hungary Rt részvényeinek többsége. Az utóbbi vállalkozás további hat magyarországi vállalkozás felett rendelkezik a részvények, illetve az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. Az említett nyolc magyarországi vállalkozás (a továbbiakban együtt: Cofinec csoport) 1998. évi együttes nettó árbevétele 21,8 milliárd forint volt.

 • 3.)

  A Cofinec csoport részesedése az általa forgalmazott áruk 1998.évi magyarországi értékesítéséből az alábbiak szerint alakult:

Nyomtatott hajtogatott kartondoboz

60-70 %

Fogyasztói flexibilis csomagoló anyagok

20-30 %

Öntapadós címkék

50 %

Hagyományos címkék

35 %

Üzleti-, adó- és pénzügyi nyomtatványok

25-30 %

Könyvnyomtatás

10-15 %

Újságok (napilapok) nyomtatása

10 %

Borítékok

5-10 %

Értékpapírok

5-10 %

Microhullámosított dobozok

5-10 %

 • 4.)

  A Montina a Frantschach A.G. által irányított vállalkozáscsoport tagja, amelynek magyarországi tagjai a Neusiedler Szolnoki Papír Rt, a Franpack Hungária Kft és az Europapier Hungária Kft 1998. évben együttesen 23,6 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

 • 5.)

  A Frantschach csoport a Cofinec csoport által forgalmazott áruk közül kizárólag fogyasztói flexibilis csomagolóanyagokkal van jelen a magyar piacon, részesedése a magyarországi forgalomból 1,5-2 százalék.

 • 6.)

  Az összefonódással érintett két vállalkozás csoport között az alábbi vertikális kapcsolatok vannak:

  • -

   egyrészt a Frantschach csoporthoz tartozó Europapier Hungária Kft alapanyagként felhasználható termékeket (tinta, lakk, stb.) szállít a Cofinec csoporthoz tartozó vállalkozások részére, a termékek előállítói azonban nem a Frantschach csoporthoz tartozó vállalkozások;

  • -

   másrészt a Frantschach csoporthoz tartozó Neusiedler Szolnoki Papír Rt offset papírokat szállít a Cofinec csoporthoz tartozó vállalkozások részére.

 • 7.)

  A Neusiedler Szolnoki Papír Rt részesedése az országos offset papír forgalomból 50 százalék. Az offset papírok importja liberalizált, vám nem terheli, azt több jelentős európai vállalkozás (pl. a finn Stora Enso és német Zanders) forgalmazza Magyarországon.

III.

A vizsgálói indítvány

 • 8.)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdés alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.)

  A kérelem szerinti összefonódás külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban mindkét vállalkozás olyan vállalkozáscsoporthoz tartozik, amelynek vannak magyarországi tagjai. Ebből következőleg az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén is érvényesülhet, így arra a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed.

 • 10.)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Franschach- és a Cofinec csoport tagjai) 1998. évi együttes nettó árbevétele a tíz milliárd-, az irányítás alá kerülő Cofinec csoporté pedig az ötszáz millió forintot meghaladta, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 11.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 12.)

  Az összefonódásnak - általános esetben - akkor lehetnek kedvezőtlen hatásai a gazdasági versenyre, ha az összefonódással érintett vállalkozás csoportok:

  • a.)

   azonos, illetve egymást helyettesítő áruk piacán versenytársakként vannak jelen, és így az összefonódás növeli a koncentrációt; vagy

  • b.)

   egymással vertikális (eladó-vevő) kapcsolatban állnak.

 • 13.)

  Az adott esetben a két vállalkozás csoport, amelyek között az összefonódás létrejön - egy termék kivételével - nem végez azonos tevékenységet. A fogyasztói flexibilis csomagolóanyagok tekintetében pedig az eddigi 25-30 százalékos piaci részesedés csak kis mértékben (1,5-2 százalékkal) növekszik az összefonódás következtében, vagyis a koncentráció szempontjából az összefonódásnak nincsenek érdemi versenyhatásai.

 • 14.)

  A Frantschach-csoport magyarországi tagja a Neusiedler Szolnoki Papír Rt egy fontos alapanyagot (offset papír) szállít a Cofinec csoport vállalkozásai részére. A várható versenyhatások szempontjából lényeges annak vizsgálata, hogy az összefonódás miként érinti a Cofinec csoport azon versenytársait, amelyek számára szintén fontos alapanyag az offset papír: lesz-e reális lehetősége az összefonódás révén létrejövő új vállalkozás csoportnak az offset papír tekintetében olyan üzletpolitikát folytatni, ami veszélyeztethetné a késztermék gyártó versenytársak piaci pozícióit. A Versenytanács a Neusiedler Szolnoki Papír Rt-nek az offset-papír forgalomban meglévő 50 százalékos részesedése ellenére - figyelemmel a hazai piacon jelenlevő és szükség szerint bővíthető versenyképes importra is - úgy ítélte meg, hogy ilyen veszély nem valószínűsíthető.

 • 15.)

  Mindezek alapján a Versenytanács az összefonódást a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések

 • 16.)

  Az ügyfelek (a kérelmező és a Cofinec N.V.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 18.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. január 17.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes