Vj-24/2000/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Óvári Győző ügyvéd (1022 Budapest, Törökvészi út 30/a.) által képviselt EKH Egyesült Kiadói Holding Kft. (1022 Budapest, Törökvészi út 30/a.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Eljárás alá vont vállalkozás kiadásában jelenik meg a Vasárnapi Hírek című hetilap, amely keresztrejtvényt is tartalmaz.

1999. november 21-i számában a keresztrejtvény mellett "Vegye kézbe kapcsolatát !" nagybetűs cím alatt egy Pannon GSM hirdetés szerepelt, amely Nokia és Ericsson készülékeket hirdetett BRAVO-TEL forgalmazásában felsorolva ennek üzleteit. Mellette kis betűkkel szedve: "Ezt a rejtvényünket a Műszertechnika ajándékáért fejtheti: 1 db Nokia 3210-es mobiltelefonért Pannon GSM előfizetéssel. Ha szeretné megnyerni a Műszertechnika ajándékát, helyezze el az alább felsorolt szavakat és betűcsoportokat az ábrában." A nyertes megfejtővel december 6-án a Vasárnapi Hírek Rejtvényszerkesztősége közölte, hogy megnyerte a Nokia 3210-es mobiltelefont Pannon GSM előfizetéssel 40.000.- Ft értékben, melyet a Műszertechnika üzletében átvehet. Az üzletben azonban közölték, hogy a készülék átvételének feltétele, hogy két éves Pannon GSM előfizetésre kell szerződnie a nyertesnek.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy ezen hirdetéssel az eljárás alá vont megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdés c) pontját, mert a nyereményről pontatlan és téves tájékoztatást adott. Ezért indítványozta a jogsértés megállapítását, a magatartás csekély súlyára tekintettel azonban a bírság kiszabásának mellőzésével.

Eljárás alá vont vállalkozás védekezést nem terjesztett elő.

III.

A Tpvt. 8. §-a tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését.

Ha árunak az újságot tekintjük, akkor a fogyasztók azt elsősorban a közölt információk mennyisége, jellege-irányultsága, minősége, főleg a vasárnap megjelenő újság esetében döntően az aznap ki nem adott különböző napilapokat helyettesítő szerepe miatt vásárolják. Ebből a szempontból a keresztrejtvénynek és a hozzákapcsolódó nyereménynek nincs jelentősége; aki ezt igényli, az nem napilapot, hanem szórakoztató jellegű újságot vesz. Ilyen szempontból tehát a gazdasági verseny szempontjából nincs relevanciája, hogy a keresztrejtvény mellett milyen nyereményígéret van.

Ha árunak a telefonkészüléket tekintjük, úgy annak forgalmazója (Műszertechnika) tekintetében merül fel az, hogy a gazdasági versenyben más Pannon GSM forgalmazóval szemben akar előnyt szerezni a hirdetéssel. A jelen hirdetés azonban ilyenre a gazdasági versenyben alkalmatlan, hiszen egyetlen nyertes kapja meg az olvasók közül a készüléket, de ténylegesen a keresztrejtvényt nem elsősorban a nyereményért, hanem az elfoglaltság miatt fejtik meg. De ezesetben is vizsgálandó lenne, hogy a Műszertechnika számára járhatott-e versenyelőnnyel ez a hirdetés. Ezt kétségessé teszi ugyanis, hogy a képes hirdetésben a BRAVO-TEL szerepel forgalmazóként és nem derül ki, hogy milyen összefüggésben áll a Műszertechnikával. A Versenytanács is csupán valószínűsíti, hogy miután a nyeremény átadásának helye a BRAVO-TEL egyik címe, feltételezhetően ugyanarról a cégről van szó. Ebből azonban az is következik, hogy kizárt, hogy hatással lehet arra a piacra, ahol a Műszertechnika is szereplő, vagyis a GSM forgalmazók között.

A fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja értelmében megszüntette. A 74. § (2) bekezdése és a 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint tárgyaláson határozott.
A jogorvoslati lehetőség a 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. április 26.

dr. Sólyom Eszter sk előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk
Ágoston Marika