Vj-35/2000/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Pettendi Zsuzsanna jogtanácsos által képviselt Garancia Biztosító Részvénytársaság (1051 Budapest, Október 6. u. 20. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A hazai biztosítók néhány éve kínálnak olyan életbiztosítást a fogyasztóknak, amely több-kevesebb kockázattal járó befektetéssel ötvöződik.
Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt.), mint az OTP-csoport tagja Generáció elnevezésű ilyetén termékcsoportját 1997-ben kezdte értékesíteni tulajdonosának, az OTP Bank Részvénytársaságnak országos fiókhálózatán keresztül. Egyik fajtája a Generáció-X, amelyre életbiztosításként az a jellemző, hogy a biztosított egyszeri vagy folyamatos, esetleg rendkívül életbiztosítási díjat fizet az életbiztosítási szolgáltatások fejében. Befektetésként a biztosított az Rt. által kínált OTP alapot választhatja.
Az Rt. ellenben vállalja, hogy a befektetési bruttó hozam az OTP Lakossági Folyószámla mindenkori, egyéves lekötésű kamatainak, 10-15 éves tartam esetén 110 %, 16 éves tartamtól a 115 %-ot legalább eléri. A biztosított által választott biztosítási tartam lejártakor kifizeti az aktuális megtakarítási összeget. A biztosítási tartam során bekövetkezett biztosítotti halál esetén az aktuális megtakarítási összegen felül pedig a kockázati biztosítási összeget is kifizeti a kedvezményezettnek. Az Rt. e típusú szolgáltatását 1997-től a TV-ben és a rádióban, valamint plakátokon népszerűsítette. Ezek tartalma jellemzően a szolgáltatás kombinált jellegére utalt és a fogyasztókat az értékesítést végző OTP Bank Rt. fiókjaihoz irányította további felvilágosításért. A fiókokban a fogyasztók a felvilágosítást háromféle, tartalmában lényegében egybehangzó tájékoztatóból kaphattak, amelyek példával is illusztrálták a lehetséges hozamot és részletezték a biztosítás speciális előnyeit.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdés szerint azért indított eljárást az Rt. ellen, mert szükségesnek tartotta vizsgálni, hogy a fogyasztók a piacon újdonságnak számító és éppen ezért körültekintő fogyasztói döntést igénylő szolgáltatásról megkapnak-e minden lényeges tájékoztatást ahhoz, hogy vásárlási döntésüket megalapozottan hozzák meg.
A lefolytatott vizsgálat a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló magatartás megállapíthatóságát nem igazolta, mert a fogyasztók által hozzáférhető tájékoztatás teljeskörű és egybehangzó volt a fogyasztókkal utóbb kötött szerződések feltételeivel.
Ezért a Versenytanács az eljárást megszüntette - egyetértően a vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján.

A Versenytanács határozatát a Tpvt, 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Az Rt. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2000. június 29.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika