Vj-37/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lisák Beáta ügyvéd által képviselt Terézvárosi Kábeltelevízió és Kereskedelmi Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

Jelen eljárással érintett körben az eljárás alá vont vállalkozás Budapest VI. kerületében, a Terézvárosban nyújt kábeltelevíziós jelszolgáltatást. A kerület körülbelül 16.000 lakásából 13.300 előfizetője van. Más szolgáltató a kerületben nem nyújt szolgáltatást, így az érintett piacon az eljárás alá vont vállalkozásnak nincs versenytársa. A kerület VII., VIII., XIII. kerületi szomszédos területein a UPC Magyarország, míg a XIV. kerületben a KFKI tulajdonában álló társaságok szolgáltatnak.

A kábeltelevíziós szolgáltatás a Terézvárosban 1996-ban sajátos, egyedi konstrukcióban, alapítványi formában indult. Az egyesületté szerveződött alapítvány Terézvárosi Kábeltelevíziót Pártoló Egyesület néven jelenleg is működik. Az alapítvány és az Egyesület a tagok által befizetett hozzájárulásokból, illetve tagdíjakból a kábeltelevízió havi előfizetési díjából kedvezményt biztosított, mely lehetőség 2000. január 1-el megszűnt.

Az eljárás alá vont vállalkozás 27 csatorna biztosítása mellett 1999-ben 1.400.- Ft-ért ajánlotta szolgáltatását, míg 2000-ben a szolgáltatási díjat 1.590.- Ft-ra növelte. 2000-ben lehetővé teszi 10 kísérleti csatorna igénybevételét is.

Azon előfizetők, akik pártoló egyesületi tagok voltak 1999. január 1. napjától április 1. napjáig 1.190.- Ft-ot fizettek, mely előfizetői díj 1999. április 1. napjától 1.300.- Ft-ra emelkedett.
Azon egyesületi tag előfizetők, akik az 1999. évi díjat egy összegben befizették, ezt 1.190.- Ft-os havi díj mellett tehették meg.
2000-ben az egyesületi tagok is a valamennyi más előfizető által fizetendő 1.590.- Ft bruttó előfizetési díjat fizetik.
Az egyesületi tagok létszáma 9.734 volt 1999-ben, kik közül 1998 előfizető élt azzal a lehetőséggel, hogy egész évre előre kifizette a kábeltelevíziós díjat.

Az előfizetők által fizetendő 2000. évi 1.590.- Ft bruttó (1.420.- Ft nettó) díjat 263.- Ft műsor és felügyeleti díj terheli, melynek összege 1999-ben 242.- Ft volt az 1.400.- Ft összegű bruttó (nettó díj 1.250.- Ft) díjra vetítve előfizetőnként.
A 2000. évi emelkedés 13,6 % volt.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a 2000. január 1. napjától alkalmazott havi előfizetési díjak meghatározásával megvalósította-e a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmába ütköző jogsértést.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta figyelembevéve azt, hogy a díjtételek emelkedésének üteme a hivatalos inflációs rátát alig haladja meg és a szolgáltatás bővülése miatt bekövetkezett költségnövekedés (10 kísérleti csatorna) a megemelt előfizetési díjjal arányosnak tekinthető.

IV.

A Versenytanácsnak először abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az érintett piacon (Tpvt. 14. §) gazdasági erőfölényben van-e.
A Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján gazdasági erőfölényben van az érintett piacon az a vállalkozás, akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni. A Tpvt. 22. § (2) bekezdése értelmében gazdasági erőfölényben van az is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi szereplőjétől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy tekintettel kellene lennie vevőinek, versenytársainak vele kapcsolatos piaci magatartására.
Jelen ügyben az érintett áru az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás, míg az érintett földrajzi piacnak a vállalkozás szolgáltatási területét kell tekinteni.
Az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatását ésszerűen helyettesítő árunak legfeljebb más kábeltelevíziós vállalkozás által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás minősülhetne, melynek igénybevételére azonban legfeljebb azok az ügyfelek térhetnének át, akiknek lakóhelye egy másik kábeltelevíziós vállalkozás működési területét érinteni, vagy azzal határos. Az eljárás alá vont vállalkozás piaci magatartását meghatározó ügyfelei túlnyomó többsége számára azonban más kábeltelevíziós vállalkozás szolgáltatásának - mint ésszerű helyettesítő árunak - az igénybevétele nem járható út, így az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzete a Tpvt. 22. (1) bekezdése alapján megállapítható. Az a körülmény, hogy az előfizetők túlnyomó többsége számára ésszerű helyettesítő lehetőség nincs azt is jelent, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak piaci magatartása meghatározásakor (ezen belül árai kialakításakor) érdemben nem kell tekintettel lennie a piac többi résztvevőinek - mindenek előtt előfizetőinek - vele kapcsolatos piaci magatartására, így gazdasági erőfölényes helyzete a Tpvt. 22. § (2) bekezdése alapján is fennáll.

V.

A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen tisztességtelenül eladási árakat megállapíttatni.
Tisztességtelenül megállapított ár (díj) alatt a túlzottan magas eladási árat kell érteni.
Az ár akkor minősül túlzottan magasnak, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a tisztességes nyereség összegét.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás által szolgáltatott adatokból kiindulva határozta meg azokat az úgynevezett számított díjakat, melyhez képest megítélhető, hogy az alkalmazott díj túlzottan magasnak minősül-e.
A Versenytanács által meghatározott úgynevezett számított díjak (a tényleges műsorköltségek és a további költségek inflációval növelt előző évi összege) és az eljárás alá vont vállalkozás által 2000. évben ténylegesen alkalmazott nettó díjak összevetéséből az alábbiak állapíthatók meg:
Az eljárás alá vont vállalkozás 2000. évi nettó díja 1.420.- Ft, míg az úgynevezett számított díj 1.372.- Ft, a százalékos eltérés 3,5 %.
A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a számított díjhoz képest kisebb eltérést mutató tényleges díj alkalmazása nem minősül visszaélésszerű magatartásnak (Vj-91/1997., Vj-62/1999.), mely díj megítélését jelen esetben befolyásolta az is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 10 többletadót biztosít kísérleti jelleggel az 1999-es évhez képest.

Nem találta megállapíthatónak a jogsértést a Versenytanács azon előfizetők vonatkozásában sem, kiknek a kedvezményes díjat az eljárás alá vont vállalkozás már nem nyújtja, mivel a Gazdasági Versenyhivatal a piaci magatartást minősíti, ami jelen esetben az előfizetők többségének nyújtott szolgáltatásban realizálódik, ugyanakkor nem feladata az eljárás alá vont vállalkozás és az egyesület közötti kapcsolat, illetve az ennek megváltozásával összefüggésben bekövetkezett kedvezmény megszüntetésének minősítése.

Budapest, 2000. május 30.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika