Vj-44/2000/28

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az S B G & K Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113., ügyintéző: dr. Szamosi Katalin ügyvéd) által képviselt Bank Austria Creditanstalt Hungary Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia u. 17. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által a Világgazdaság és a Napi Gazdaság című napilapokban 1999. áprilisától 2000. áprilisáig hibásan megjelentetett betéti termékekre vonatkozó kamatlábak a fogyasztók megtévesztésére alkalmasak voltak.

Vele szemben 3.000.000.- (azaz Hárommillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 100320000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett, a bírság megfizetésére halasztó hatályú felülvizsgálat iránti keresetnek van helye.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A Világgazdaság mindennaposan, a Napi Gazdaság pedig hetente többször közöl hasábjain banki információkat. Ezen újságbeli tájékoztatási módot - bár a hatályos 1996. évi CXII. törvény szerint nem kötelező, sőt arra semmiféle rendelkezést nem is tartalmaz - az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Bank) is igényli más hitelintézetekhez hasonlóan, hogy piaci jelenlétét ezúton is a fogyasztók tudomására hozza.
A Bank kötött szerződései alapján a fentebbi napilapok - az egyéb adatokat nem tekintve - a Bank betéti termékeinek mintegy 90 %-ára kiterjedően jelentetnek meg információt, a jelen ügyet érintően betéti kamatlábakat.

1999. áprilisától az általános kamatmozgásnak megfelelően a betéti kamatlábak csökkenőek voltak és ezt tükrözték a Bank időszakosan változott kondíciós listái is, amelyek hitelt érdemlően tartalmazták egyebek mellett a betéti kamatokat.

A Bank betéti termékei két nagy csoportra oszthatók. A privát ágazat a magánszemélyek lekötött és látraszóló számláit, míg a vállalkozói ágazat a társas vállalkozásoknak kínált sokféle betéti terméket öleli fel.

A privát ágazaton belül önállósodott az úgynevezett non-stop termékcsoport, amelynek, mint elektronikus betétnek az a jellemzője, hogy a Bank és ügyfele telefonon tart kapcsolatot és az ügyfél legfeljebb pénzfelvétel céljából keresi fel a bankfiókot. Az ügyfél számára az információszolgáltatás is telefonon vagy telefaxon történik, s az ügyfél ugyanígy érdeklődhet a jövőbeli változások iránt is. A fiókokban - a személyes kapcsolat tipikus hiánya miatt - éppen ezért hirdetmény sincs kifüggesztve a non-stop termékekre, de természetszerűleg a helyszíni felvilágosítást más bankokhoz hasonlóan e termékekre is nyújtják a fiókokban akár nyomtatott formában is.
A vállalkozói üzletágba tartozó nagyvállalkozások jellemzően napi online módon tartják a kapcsolatot bankjukkal.
1999. áprilisától körülbelül 2000. áprilisáig a Bank egyes adatok szerint csak a kamatlábváltozásokat, más adatok szerint a változatlan kamatlábakat is lapmegjelenés előtt 24 órával telefaxon továbbította az újságokhoz, hogy azok a változásokat a következő, de legkésőbb az azutáni számban megjelentethessék. Helyreigazítási kérelemmel a Bank ezalatt az egy év alatt egyik újsághoz sem fordult, s a sajtóbeli közlés ellenőrzésére kialakított belső rendje sem volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint eredetileg azért indított eljárást a Bank ellen, mert tudomására jutott, hogy a non-stop betéti termékek kamatlábai a kondíciós listák irányadónak tekintett százalékos értékeitől eltérő százalékos értékekben olvashatók az újságokban. Eljárását utóbb kiterjesztette az újságokban egy év alatt közzétett összes betéti termék kamatlábára. A vizsgálat reprezentatív módszerrel folyt le, amelynek során a vizsgált betéti termékek kamatlábváltozásait összevetette, a változás hatályának beálltát követő közeli napokban az újságban megjelent tájékoztatással.
A vizsgálat nem vitatott ezirányú megállapításait az alábbi táblázatok foglalják össze, amelyek jelölik a változások hatálybalépését és az ehhez képest valótlan újságbeli tájékoztatást.

Nonstop termékek (betét számla, bázis folyószámla, bónusz folyószámla):

Dátum

Termék megjelent

Valós kamat %/év

Megjelent %/év

kamat

1999.04.02.

bázis

11

12 (Vg, N)

ápr. 6.,7.

bónusz

11

12 "

"

1999.12.01.

betét

9

10 (Vg)

dec. 7.

2000.01.06.

betét

8

10 (Vg), 12 (N)

jan. 6.

bázis, bónusz

7

9 (Vg), 11 (N)

jan. 6.

2000.01.25.

betét

7

10 (Vg), 12 (N)

jan. 25.

2000.03.13.

bázis, bónusz

5

9 (Vg), 11 (N)

márc. 14.

Privát üzletág termékei (CA Privát folyószámla, CA Diszposzámla 7 napos, CA Prémium számla 0-500 eFt, CA Profit folyószámla, CA Patika folyószámla 0-500 e Ft, CA Praxis számla 0-500 eFt, határidős betétek lekötött 250e-1 Mft 1 hónapos):

Dátum

Termék megjelent

Valós kamat %/év

Megjelent %/év

kamat

1999.05.10.

határidős betét

13,48

14 (Vg, N)

máj. 10., 11.

1999.07.05.

privát

8

8,5 (Vg, N)

júl. 5., 8.

határidős betét

12,10

13,30 (Vg), 14 (N)

júl. 8.

1999.12.01.

privát

7

(Vg., N)

dec. 1., 3.

határidős betét

11,20

11,8 (Vg, N)

dec. 1, 3.

2000.01.06.

privát

6

7 (Vg, N)

jan. 6.

prémium

5,5

6,4 (Vg, N)

jan. 6.

határidős betét

10,7

11,20 (Vg, N)

jan. 6.

2000.01.25.

határidős betét

8,9

10,7 (Vg), 11,20 (N)

jan. 25., 27.

privát

6

7 (N)

jan. 27.

diszpo

7,5

9 (N)

"

prémium

5,5

6,4 (N)

"

profit

3

3,5 (N)

"

patika

2,5

6,4 (N)

"

praxis

3,5

6,4 (N)

"

2000.02.02.

határidős betét

8,8

11 (Vg)

febr. 2.

2000.03.14.

privát

4,5

8 (N)

márc. 14.

diszpo

6,5

7,5 (N)

"

prémium

4

5,5 (N)

"

patika

2,5

3 (N)

"

Vállalkozói üzletág termékei (határidős lekötött betétek 2-25 M Ft 1 hét, ill. 3 hónapra, CA Diszpo forintszámla 2-25 Mft 2 napos, CA folyószámla)

Dátum

Termék megjelent

Valós kamat %/év

Megjelent %/év

kamat

1999.04.19.

határidős 1 hét

9,5

9,75 (N)

ápr. 20.

határidős 3 hó

12,95

13,45 (N)

"

diszpo

7

7,25 (N)

"

1999.05.03.

határidős 1 hét

9,25

9,75 (N)

máj. 3.

határidős 3 hó

12,7

13,45 (N)

"

diszpo

6,75

7,25 (N)

"

1999.06.10.

határidős 1 hét

9

9,25 (N)

jún. 10.

határidős 3 hó

12

12,7 (Vg, N)

jún. 10.

diszpo

6,5

6,75 (Vg, N)

"

1999.07.22.

határidős 3 hó

11,75

12 (Vg)

júl. 22.

diszpo

6,25

6,5 (Vg)

"

2000.01.04.

CA folyószla

2,5

3 (Vg, N)

jan. 6.

2000.01.07.

határidős 1 hét

7,8

8,75 (Vg, N)

jan. 10., 13.

határidős 3 hó

10,05

11,5 (N)

jan. 13.

diszpo

5,3

6,25 (Vg, N)

jan. 10., 13.

CA folyószla

2,5

3 (Vg, N)

"

2000.01.24.

határidős 1 hét

6,35

8,75 (N)

jan. 25.

határidős 3 hó

8,8

11,5 (N)

"

diszpo

3,85

6,25 (N)

"

CA folyószla

2,5

3 (N)

"

2000.02.22.

határidős 1 hét

6,05

6,35 (Vg), 8,75 (N)

febr. 22., márc. 1.

határidős 3 hó

8,35

8,8 (Vg), 11,5 (N)

"

diszpo

3,55

3,85 (Vg), 6,25 (N)

"

CA folyószla

2,5

3 (N)

márc. 1.

2000.03.13.

határidős 1 hét

6,05

8,75 (N)

márc. 13.

határidős 3 hó

7,9

11,5 (N)

"

diszpo

3,55

6,25 (N)

"

CA folyószla

2,5

3 (N)

"

A táblázatbeli adatokból megállapítható, hogy a banki betéti kamatlábak mindig magasabb újságbeli értéket mutattak, mint ahogy azt a kondíciós listák tartalmazták. Az újságbeli közlés jellemzően valótlan volt a vizsgálati időszakban a non-stop termékekre vonatkozóan, míg gyakorta a másik két csoport termékei esetében.
A táblázatokból az is megállapítható, hogy az ott lévő adatok nem teljeskörűek, amely tény annak tulajdonítható, hogy ezek az adatok nem jelentek meg az újságban vagy helyesek voltak, vagy nem estek a szúrópróbás ellenőrzés körébe. Ebből következően nem kizárt, hogy az értékelés alá nem vont napokon is jelent meg valótlan tájékoztatás. E ténymegállapítások alapján a vizsgálat bírság kiszabásával jogsértés megállapítását indítványozta.

A Bank versenyjogi felelősségét ugyan nem vitatta, de magatartását csekély piaci súlyúnak tartotta, mert ügyfelei jellemzően nem újságközlésből tájékozódnak, így a piaci jelenlét tudatosítását szolgáló közlések megtévesztésre alkalmatlanok is voltak. Az előforduló hibákat többnyire a lapmegjelenésnek a változások hatálybalépéséhez viszonyított elcsúszásának tulajdonította és ígéretet tett az eljárás megindítása óta gyakorolt ellenőrzésének további folytatására, amiért is az eljárás szünetelését kérte.

A Versenytanács a banki védekezést nem fogadta el.

Nem vitásan a sajtóbeli adatközlésre semmiféle jogszabály nem kötelezi a Bankot, de nyilvánvaló üzleti érdekei miatt versenytársaihoz hasonlóan nem kívánta mellőzni a fogyasztók (meglévő és lehetséges ügyfelei) tájékoztatására kínálkozó módot. Rendeltetéséből azonban nem következik, hogy a Bank versenyjogszerűen a fogyasztók hátrányára valótlan tényeket adhat közre - különösen nem egy éven keresztül -, amelyek alkalmasak arra, hogy a Bank által kínált betéti termékeket az indokoltnál kedvezőbb színben tüntessék fel, lehetőséget adva számára, hogy versenytársaitól ügyfeleket vonjon el, vagy ügyfeleit megtartsa, függetlenül attól, hogy a fogyasztók egyéb úton is tájékozódnak. Amennyiben kizárható a sajtó útján történő fogyasztói tájékozódás, akkor e körülmény önmagában a sajtóközlés szükségtelenségét jelzi, ha viszont a sajtóbeli adatközlést az Rt. ennek ellenére kívánatosnak tartja a betéti termékek túlnyomó többségére a piaci jelenlét tudatosítása érdekében, akkor be kell tartania a valós adatszolgáltatáshoz fűződő versenyjogi követelményeket, mert ellenkező esetben kifogásolt magatartása a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontját sérti. A banki magatartást nem menti a lapmegjelenés hivatkozott eltolódása, hiszen éppen a Bank van abban a helyzetben, hogy a fogyasztókra hátrányos feltételváltozások hirdetményi kötelező közzététele folytán a változás bekövetkezte előtt akár 15 nappal a naprakészség biztosításáról időben történő adatszolgáltatással maga gondoskodjon (1996. évi CXII. törvény 203. §, 210. §).
A Versenytanács az eljárás szünetelésére módot nem látott, mert a szünetelés jogintézménye az adott esetben alkalmatlan az egy évig tartó helytelen adatközlés utólagos jóvátételére a közelmúlttól tanúsított abbahagyás és ellenőrzés által, továbbá a hivatal immáron a harmadik eljárást indította hasonló tárgykörben, s az eddigi marasztaló határozatoknak kellő visszatartó ereje a piacon nem mutatkozott.
Ellenben a Versenytanács a bírságkiszabás körében (Tpvt. 78. §) vette figyelembe a Bank utólagosan bevezetett gyakorlatát, amiért is a bírságot a vizsgálat által indítványozott összeghez képest csekély mértékben szabta ki.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Bank számára.

Budapest, 2000. július 27.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Györffy István sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika