Vj-47/2000/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Jankovich Mihály ügyvezető által képviselt AON Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1071 Budapest, Peterdy u. 15. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések befolyásolásának tilalma miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal a biztosítási alkuszként működő eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) ellen azért indított eljárást, mert úgy vélte, hogy a lízingszerződés alapján vele kapcsolatba kerülő ügyfelek részére kiadott tájékoztatója sérti az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) fogyasztómegtévesztést tiltó rendelkezéseit. Ugyanis az ügyféltájékoztató figyelmen kívül hagyva az ügyfelek egyéni sajátosságait, az egyedi biztosítási szerződésekhez képest a keretszerződéses biztosítást ajánlotta figyelmükbe, megalapozatlanul azt állítva, hogy az többnyire jelentősen kedvezőbb biztosítási díjakat eredményez.

A 2000. június 29-én tartott tárgyaláson a Kft. kérte az eljárás szünetelését és vállalta, hogy a tájékoztatóból elhagyja a díjkedvezményre utaló kitételeket.
Ezért a Versenytanács 3 hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését, amely alatt a Kft. vállalásának eleget tett.
A módosított tájékoztató egyértelműen a lízingbe vevő döntésére bízza, hogy a keretszerződésekhez kíván-e csatlakozni vagy egyénileg köti meg a biztosításokat, továbbá a keretszerződések alapján kötött biztosítások jelentős díjkedvezményére utaló részeket már nem tartalmazza.

Miután a Kft. a versenyjogilag kifogásolt megfogalmazásokat megváltoztatta, a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az utóvizsgálati jelentéssel egyetértve a rendelkező rész szerint határozott.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2000. október 5.

dr. Kállai Mária sk.
dr. Györffy István sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika