Vj-51/2000/11

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Perjési András által képviselt MTM-SBS Televízió Rt. (1145 Budapest, Róna u. 174.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

Az országos televízióműsorok, ezen belül hírműsorok piacán a kereskedelmi televíziók 1997. II. felében történt piacralépése lényeges változást jelentett a piaci verseny szempontjából. Jelenleg a piacot két kereskedelmi csatorna, a TV2 és az RTL-Klub közötti éles piaci verseny jellemzi.
A lefolytatott nézettségi vizsgálatok szerint a TV2 nézettsége a teljes lakosság körében 35,1 %, míg az RTL-Klub nézettsége 29,3 % volt 1999-ben.
Főműsoridőben a TV2 nézettsége a teljes lakosság körében 33,1 % volt, míg az RTL-Klub nézettsége 30,8 %-ot tett ki.
A 18-49 évesek körében a nézettség az RTL-Klub javára alakult 33,9 %-kal, illetve főműsoridőben 36,9 %-kal, mely nézőcsoportban a TV2 nézettsége 32,2 %, illetve főműsoridőben 35 % volt.
A főműsoridős híradók nézettsége a TV2-nél volt átlagosan magasabb, illetve kedvezőbb adatai voltak a főműsoridős híradóknál televíziónézésre fordított idő tekintetében is.

II.

1999. szeptemberében a Médiahajón a nézők szavazatai alapján a TV2 megkapta a "Magyarország kedvenc TV-adója" díjat a "Kedvenc férfi televíziós személyiség" és "Kedvenc női televíziós személyiség" díjjal együtt. 1999-ben az eljárás alá vont vállalkozás a díjak odaítélését több sajtóhirdetésben megjelentette.


1998. szeptember óta az eljárás alá vont vállalkozás rendszeresen használja a "Magyarország vezető televíziója" szlogent, mely szlogen a TV2 logojának is részét képezi.
1999. év elejétől kezdte alkalmazni a "Tények Magyarország hírműsora" szlogent az általa sugárzott Tények hírműsor kapcsán.
Alkalmazza továbbá 1998. szeptembere óta a "Magyarország televíziója" szlogent az általa sugárzott műsorban.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa a sajtóban megjelentetett, illetve saját műsorában sugárzott szlogenekkel a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított-e.


A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta figyelemmel részben arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás valós és a nézettséget jellemző adatokkal informálta a fogyasztókat, másrészt arra, hogy a Magyarország televíziója, illetve a Magyarország hírműsora állítások fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon nem sugallják a kizárólagosságot más televíziók rovására.


Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte előadva, hogy "Magyarország kedvenc TV-adója" kitételt a Média hajón megkapott szavazatokra alapította, míg az "Magyarország vezető televíziója" szlogenre előadta, hogy az állítás valós nézettségi adatokon alapul.
Hivatkozott arra, hogy "Tények Magyarország hírműsora" szlogent a Tények című műsor miatt használta és az nem jelent egyediséget abban az értelemben, hogy kizárólagosan ez a műsor lenne Magyarország hírműsora, mintahogyan a "Magyarország televíziója" szlogen sem sugall kizárólagosságot, hanem csak azt jelenti, hogy a TV2 a magyar nézőkért van.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés szerint fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak.
Fentiek alapján kellett megítélni azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést valósított-e meg a vizsgált reklámokban.
A Versenytanács álláspontja szerint az a tény, hogy az elnyert díj alapján az eljárás alá vont vállalkozás újságokban "Magyarország kedvenc TV-adója"-ként reklámozta magát jogsértés megállapítását nem indokolja, mivel a reklám a ténylegesen elnyert díjon alapult.
Ugyancsak nem jogsértő a "Tények Magyarország hírműsora", és a "Magyarország televíziója" reklám sem, mivel az egyébként valós tényállítások a gazdasági versenyre nincsenek kihatással, mivel az átlag tv-néző tisztában van fogható műsorok számával, illetve azzal, hogy a Tények egy hírműsor a többi hírműsor között, így ezek a szlogenek nem vezetnek arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nézettségét fokozzák.


A "Magyarország vezető televíziója" szlogen kiemeli az eljárás alá vont vállalkozás vezető piaci szerepét. A műsorban sugárzott szlogen szól egyrészt a nézőknek, kik a keresettebb, nagyobb nézettségű televíziót nézik a reklám hatásaként, másrészt szól azoknak a hirdetést feladni szándékozó vállalkozásoknak, kik a nagyobb nézőszám alapján azon tv-csatornákon hirdetnek, melyeknek jobb a nézettségi mutatója.
Az eljárás alá vont vállalkozás magatartását ez utóbbi kör szempontjából kellett elsősorban értékelni.


A Versenytanács osztva a vizsgálati jelentésben foglalt véleményt nem látta indokoltnak a jogsértés megállapítását, figyelemmel az ORTT által küldött nézettségi adatokra, melyből megállapítható, hogy a teljes lakosság körében a nézettség - a főműsoridőre is kiterjedően - a legmagasabb az eljárás alá vont vállalkozás által sugárzott műsornál. A reklámokat megrendelők a reklámjaikat aszerint helyezik el egy adott televíziónál, hogy a reklám összes fogyasztója, címzettje szempontjából milyen arányban nézett az adás általában és főidőben, így az össz reklámfogyasztók számának van jelentősége és a reklámközlés valósságát nem rontja le, hogy egy meghatározott korcsoportban nézettsége némileg alacsonyabb, mivel valamennyi további paraméter tekintetében magasabb nézettséggel rendelkezik, mint versenytársa.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

Budapest, 2000. május 30.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika