Vj-54/2000/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által adr. Nagy Nóra(3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. I/l.)ügyvédésKövér Csaba(3700 Kazincbarcika, Szekfű u. 21.)ügyvezető igazgatóáltal képviseltDual-Plus Kfteljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az 1999. július 15. napján kelt társasági szerződéssel alakult eljárás alá vont, illetve jogelődje kb. 7 éve biztosítja Edelény városában a kábeltelevíziós szolgáltatást. A városban nem működik más kábeltelevíziós műsorjelelosztó vállalkozás.

A városi kábeltelevíziós hálózat az önkormányzat tulajdonában állt, így az eljárás alá vont vállalkozás az önkormányzati tulajdonban volt hálózaton kezdte meg szolgáltatását.
Az edelényi kábeltelevíziós hálózat három különálló rendszer összekapcsolásával jött létre, mely hálózatrészek mind műszaki, mind technológiai szempontból különbözőek voltak.
A műszakilag elavult, állagmegóvásra és átépítésre szoruló hálózatot 1999. szeptemberében vásárolta meg az eljárás alá vont vállalkozás az önkormányzattól.

A tulajdon megszerzését követően 1999. szeptemberében döntöttek a hálózat fejállomás csatornaszámának, valamint a sugárzott műsor összetételének fejlesztéséről.
Az 1999.-ben elvégzett állagmegóvási, fenntartási és, karbantartási munkálatokkal együttesen került sor a rendszer csatornabővítésére, mellyel és a bővítéssel összefüggő CATV hálózatrészek átépítésével 9 millió forintot meghaladó költség merült fel, minek egy előfizetőre és egy hónapra jutó előfizetési díjat növelő hatása kb. 380.- Ft volt, melyet az eljárás alá vont vállalkozás 1999.-ben nem hárított át a fogyasztókra.
Fenti munkálatokkal a hálózat ideiglenesen került átépítésre, mely ideiglenes fejlesztés elvégzése után a hálózaton maximálisan 28 csatornán továbbítható adás a korábbi 20 csatorna helyett.
A jelenlegi egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő hálózatot az eljárás alá vont vállalkozás 2001-ben fogja átépíteni úgy, hogy az a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 115. § (8) bekezdésének megfelelően alkalmas legyen a korszerű adatátvitel biztosítására.

Az eljárás alá vont vállalkozásnál az előfizetési díj összegét befolyásoló további költségek az alábbiak szerint alakultak.

 • -

  A valamennyi előfizető után fizetendő műsor és szerzői díjak nélküli közvetlen (direkt) költségek havi összege 1999-ben 542.445 Ft volt, mely a 2000. évre 641.807 Ft-ra (18,3 %-kal) növekedett.

 • -

  A közvetett költségek, melyek havi összege 1999.-ben 409.482 Ft volt, a 2000. évre 513.256 Ft-ra (25,3 %-kal) nőttek.

 • -

  A valamennyi előfizető után fizetendő műsor és szerzői díjak a programszámok változásának függvényében - figyelemmel arra is, hogy 1999-ben az év közben is változott a műsorösszetétel az átépítést követően -, az 1. számú táblázatban foglaltak szerint alakult. A táblázat tartalmazza a havi előfizetési díjak nettó összegét is.

1. sz. táblázat

Megnevezés

1999. november 03-ig

1999. december 31.-ig

2000. január 1-től

Szoc.

Basic

Mozics.

Szoc.

Basic

Mozics.

Szoc.

Basic

Mozics.

Programszám

9

18

20

10

22

24

10

22

24

Műsor és szerzői díj

13,08

147,6

1079,1

11,14

203,8

1134,8

16,08

271,04

1500,2

Nettó havi díj

357,1

675

2125

357,1

675

2125

401

1249,1

3196A rendékezésre álló adatok szerint az eljárás alá vont vállalkozás által a Szociális csomagért felszámított bruttó 450.- Ft, illetve a Basic csomagért felszámított bruttó 1399.- Ft-hoz képest Szikszón a 13 adást tartalmazó Szociális csomag bruttó díja 725.- Ft, míg a 16 csatornán sugárzó Basic csomag havi díja 1540.- Ft.
Mezőkövesden, ahol a Szociális csomagban 4 adást sugároznak bruttó 250.- Ft-ért, a Basic csomag, mely 15 csatorna vételét biztosítja, bruttó 800.- Ft-ért kerül értékesítésre, míg a 23 csatornát biztosító EBS csomag havi előfizetési díja 1900.- Ft.
Kazincbarcikán 27 csatornát 1210.- Ft-os előfizetési díj mellett értékesítenek.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozó a fentiek szerint három programcsomagot értékesít.
A Szociális programcsomagban biztosított adások száma, az országos átlagot tekintve, azt meghaladja, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatók jellemzően a Szociális csomagban a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 117. § (1) bekezdésében kötelezővé tett közszolgálati műsorokat, és a városi adásokat sugározzák.

Az eljárás alá vont vállalkozás tulajdonszerzésekor a Szociális csomag része volt a közszolgálati műsorokon, valamint a különböző idegen nyelvű műsorokon kívül az RTL Klub és a TV2 adása is.
Az 1999. november 3-tól értékesített programcsomagok kínálata az eljárás alá vont vállalkozás által megvalósított beruházások következtében megnőtt, így a szociális csomagban sugározták a BBC Word adását, valamint foghatóvá vált a CCN műsora is.

Bővült a Basic csomag kínálata is a Nacional Geographic, a VOX, a TVE, és a Z+ műsorával.

2000. január l-től a Szociális programcsomag tartalma megváltozott. A programcsomagban foghatóvá vált a DW csatorna, ugyanakkor átkerült a Basic csomagba az RTL Klub és a TV2 adása.

A programcsomagok módosítása az előfizetők számát lényegileg nem befolyásolta.
1999. december 31-én a Szociális programcsomagnak 220 előfizetője volt, mely szám 2000-ben 212 előfizetőre változott.
A Basic programcsomag 1999. év végi előfizetői száma, mely 2176 volt, 2000. januárjától 2159 előfizetőre csökkent.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2000. évi díjemelése, valamint azon magatartása, hogy a programcsomagok módosításakor az RTL Klub és a TV2 műsorát áttette a Szociális programcsomagból a Basic programcsomagba, gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül-e.

A vizsgálati jelentés megállapítva, hogy az eljárás alá vont vállalkozás működési területén gazdasági erőfölényben van, jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését indítványozta.
A vizsgálati jelentésben foglalt álláspont szerint a 2000. évre meghatározott díjemelés mértéke a közvetett költségek növekedésével indokolható, illetve a programcsomagok összeállítása során történt átrendezés az előfizetőknek nem okozott hátrányos helyzetet, ugyanis a 2000. évi programcsomagot az eljárás alá vont vállalkozás az előfizetők többségi igénye alapján állította össze.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölény és jogsértés hiányában kérte az eljárás megszüntetését.
Hivatkozott arra, hogy szolgáltatása szoba vagy tetőantenna, illetve egyéni műholdvevő
alkalmazásával helyettesíthető úgy, hogy azok szolgáltatásával közel azonos minőségű vételt biztosítanak az előfizetőknek.

Előadta, hogy mivel az eladási ár akkor minősül tisztességtelennek, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségeit és a tevékenység jellegéből eredő kockázatokkal arányban álló hozam alapján adódó nyereség összegét, díjai nem minősülnek jogsértőnek.
Hangsúlyozta, hogy a hálózat működőképességének megőrzése és a programbővítés érdekében felmerült költségeit indokoltan hárította át a fogyasztókra, és kérte figyelembevenni, hogy a korábbi tulajdonos - vagyis az önkormányzat - más feltételek között tartotta fenn a hálózatot, minek következtében a 2000. évre kért előfizetési díjat önmagában, az ár- értékviszonyok alapján indokolt vizsgálni.

A díj elbírálásánál hangsúlyozottan hivatkozott arra, hogy a rendszert ideiglenes jelleggel építette át, figyelemmel arra, hogy azt a HIF a jelátvitelre alkalmatlannak tekintette, továbbá arra, hogy a szolgáltatást bővíteni kívánta, illetve arra is, hogy a korszerű adatátvitelre alkalmassá tétel ezt követően kezdődik.

Hivatkozott arra, hogy a műsorstruktúra átalakítása az előfizetők kollektív véleményén alapult, figyelemmel arra, hogy a lakosságnak három különböző műsortervet küldött ki, melyből a legtöbb szavazatot az általa bevezetett műsorelosztás kapta.
Nem vitatta, hogy egyik műsorelosztásban sem szerepelt az RTL Klub és a TV2 műsora a Szociális csomagban, minek indokaként előadta, hogy a meglévő- és igen jelentős költséggel megváltoztatható műszaki feltételek mellett csupán öt adás helyezhető el a Szociális csomagban úgy, hogy azok a régebbi típusú - Edelényben még nagyszámban megtalálható - televízió készülékeken is foghatók legyenek. Az öt adás között kötelezően szolgáltatnia kell az 1996. évi I. törvény szerinti három közszolgálati adást és a helyi adást, melyek mellé a TV2 és az RTL-Klub együtt nem férne el. Hivatkozott arra, hogy amennyiben a Szociális csomagban levő további öt adás bármelyikének helyén szolgáltatná a TV2 és az RTL-Klub műsorát, akkor azt a Basic csomag régi típusú készülékkel rendelkező előfizetői sem tudnák fogni.

V.

A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a kábeltelevíziós szolgáltatás mellett Edelény városában még szóbajöhető műsorvételi lehetőségek (a tető vagy szobaantenna, illetve az egyedi műholdvevő rendszer) azok árára és minőségére (árujellemzőire) tekintettel nem minősülnek a kábeltelevíziós szolgáltatás Tpvt. 14.§ (2) bekezdés pontja szerinti helyettesítő áruinak. Szintén kialakult gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy kábeltelevíziós szolgáltatás esetén érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) a szolgáltató működési körzete - adott esetben Edelény városa - minősül.
Az előzőek alapján - figyelembevéve, hogy Edelény városában más kábeltelevízió szolgáltató vállalkozás nincs - az eljárás alá vont vállalkozás Tpvt. 22.§ (1) bekezdése szerinti erőfölényes helyzetét a Versenytanács megállapította.

A 2000. évi előfizetési díjak tekintetében a Versenytanács osztotta az eljárás alá vont vállalkozás azon megközelítését, hogy azokat - figyelemmel a működtetés módjában bekövetkezett lényeges változásra - nem az előző évi díjakhoz képest, hanem önmagában az ár- értékviszonyok alapján lehet megítélni.
A díjakat a Versenytanács a hasonló jellegű környező településeken szolgáltató más vállalkozások díjaihoz képest nem találta túlzottan magasnak és a rendelkezésre álló adatok alapján azon vizsgálói álláspont megkérdőjelezésére sem látott okot, hogy az alkalmazott díjak összhangban vannak az eljárás alá vont vállalkozás költségeivel.

Szintén nem találta visszaélésszerűnek a Versenytanács azt, hogy a TV2 és az RTL-Klub kizárólag a Basic programcsomagban szerepel. E megállapításnál a Versenytanács alábbiakat mérlegelte:

 • -

  az RTL-Klub és a TV2 Szociális csomagban való elhelyezése más fogyasztók (a régi típusú készülékkel rendelkező Basic csomag előfizetők) érdekeit sértené;

 • -

  a Basic csomag előfizetési díja az előzőek szerint nem tekinthető túlzottan magasnak;

 • -

  az országos gyakorlat szerint a Szociális csomagban jellemzően a három közszolgálati csatorna és a helyi adás szerepel.Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) pontja alapján - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 2000. december 5.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Szabó Györgyi