Vj-59/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Rajki Annamária üzletfejlesztési és piacelemzési osztályvezető (1084 Budapest, József út 13.) által képviselt MATÁVKábelTV Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A MATÁV Rt. kábeltelevíziós tevékenység végzése céljából 1998. augusztusában alapította meg az eljárás alá vont vállalkozást, ki a tevékenység folytatására 1999. január 1. napjától kapott szolgáltatási engedélyt a Budapesti Hírközlési Felügyelettől.
Budapest területén, a X., XVI., XVII., XVIII., XX. és XXIII. kerületben vehető igénybe az eljárás alá vont vállalkozás csillagpontos rendszerben biztosított jelszolgáltatása.

Az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott előfizetői szerződés 6. pontja szerint a vállalkozásnak az előfizetők előzetes értesítése mellett joga van megváltoztatni az egyes programcsomagok tartalmát és abba új programokat elhelyezni.

Az 1999. és 2000. évben több alkalommal került sor az egyes programcsomagok tartalmának megváltoztatására, mely két okra volt visszavezethető. Az egyik csoportba azok a változtatások sorolhatók, melyek az eljárás alá vont vállalkozás magatartásától független körülmények miatt - például műsorok megszűnése - következtek be, míg a másik csoportba az úgynevezett szolgáltatói érdekkörbe tartozó változtatások sorolhatók.
Műszaki okok miatt került felcserélésre az RTL-Klub és a TV2 műsora 1999-ben, illetve ugyanezen évben a két magyar nyelvű adó az MSAT és a SzívTV műsorának megszűnése miatt került ezen műsorok helyére a ZDF és 3SAT műsora.
2000-ben szűnt meg a TV3 adása, melynek helyébe a Szuper RTL műsorát helyezte az eljárás alá vont vállalkozás, illetve 2000-ben a műsorcsomag módosulást okozott még technikai jelleggel műszaki szempontok alapján a 3SAT és az EuroSport felcserélése.
Szolgáltatói érdekkörben bekövetkezett változás történt 2000. év februárjában, amikoris a VOX adása helyett az MTVEurope műsor került beiktatásra, melynek okaként az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztói igényt, a német kereskedelmi jellegű műsorok túlsúlyát jelölte meg. A mai popzenét sugárzó MTVEurope-on túl új adásként került beiktatásra a hírműsorokat sugárzó Deutsche Welle, a BBCPrim helyett, továbbá a rétegigényeket kiszolgáló FashionTV helyett jelenleg a WH-1 műsort sugározza az eljárás alá vont vállalkozás, mely tematikus könnyűzenei műsort, illetve klasszikus rock és popzenét sugároz.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azáltal, hogy programcsomagjait módosította a Tpvt. 21. §-ába ütközően megvalósította-e a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés jogsértését.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta abból kiindulva, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az esetben állapíthat meg jogsértést, ha valamely programcsomag előfizetői díja az előfizetőkre hátrányosan változik a műsor cseréjekor, és ez jelen esetben nem történt meg tekintettel arra, hogy a számítások szerint a közvetlen költségek vonatkozásában értékelhető csökkenés nem volt kimutatható, illetve a módosítás inkább a műsor és jogdíjak növekedését eredményezte.
Figyelemmel volt a vizsgálati jelentés arra is, hogy az egyes műsorok milyen nézettségi adatokkal bírnak, mire tekintettel szintén nem látta indokoltnak a jogsértés megállapítását.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte. Előadta, hogy a műsorprogramok cseréjekor alapvető szempontja az volt, hogy minél több előfizető számára tegyék lehetővé elfogadható összetételű műsorcsomagok, ezáltal programkínálat biztosítását.

A Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján gazdasági erőfölényben van az érintett piacon az a vállalkozás, akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni. A Tpvt. 22. § (2) bekezdése értelmében gazdasági erőfölényben van az a vállalkozás is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi szereplőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy tekintettel kellene lennie vevőinek, versenytársaknak vele kapcsolatos piaci magatartására.
Az eljárás alá vont vállalkozás, kinek szolgáltatási területén tevékenységét ésszerűen helyettesítő más vállalkozás nincs, fenti jogszabályhelyek alapján gazdasági erőfölényben van tekintettel arra is, hogy az érintett földrajzi piacon piaci magatartása meghatározásakor érdemben nem kell tekintettel lennie a piac többi résztvevőinek vele kapcsolatos magatartására sem.

A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.

A Versenytanács álláspontja szerint azon körben, hol a vállalkozástól független körülmények indokolták a műsor módosulását eleve nem jöhet számításba gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, mivel az eljárás alá vont vállalkozás kénytelen mellőzni a megszűnő műsorokat, illetve ezek helyébe külső körülmények folytán helyez újabb, más adásokat.
A szolgáltatói érdekkörbe tartozó változások vonatkozásában sem látta indokoltnak a jogsértés megállapítását a Versenytanács, egyetértve a vizsgálati jelentéssel. Álláspontja szerint egy programcsomag átalakítása az esetben alkalmas versenyjogi jogsértés megvalósítására, ha valamely programcsomagban foglalt egyes adásokat úgy helyez át egy másik programcsomagba valamely vállalkozás, hogy ezáltal az adott olcsóbb árfekvésű programcsomagot "kiüríti", ezáltal terelve a fogyasztókat egy magasabb árfekvésű programcsomag felé, vagy amennyiben az adott programcsomag műsorait úgy cseréli ki, hogy ezáltal az érintett programcsomag ára (díja) aránytalanul magas lesz. Jelen ügyben a vizsgálati jelentésből megállapíthatóan ilyen irányú programcsomag módosításra nem került sor, így a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § h) pontja alapján, figyelemmel a 72. § (1) bekezdés a) pontjának I. fordulatára - jogsértés hiányában - megszüntette.

Budapest, 2000. június 6.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika