Vj-60/2000/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Ipkovich György ügyvéd (9700 Szombathely, Főtér 2.) által képviselt Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított vizsgálatot az eljárás alá vont vállalkozás ellen, mert alaposan feltételezhető volt, hogy az a magatartása, hogy egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1999-ben az ott dolgozó tanítóknak és tanároknak tartott regionális továbbképző fórumon elhangzott előadásában az általa kiadott tankönyveket és segédanyagokat a legolcsóbbnak minősítette, illetve az iskoláknak a kiadó tevékenységét bemutató és a 2000/2001-es tanévre szóló tankönyvajánlatában a versenytársak áraihoz képest saját kiadásai árelőnyére hivatkozott és tevékenységét kedvező színben feltüntető adatokat közölt, alkalmas lehet a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A tankönyvpiac versenyhelyzetét a vizsgálat ugyan részleteiben nem tárta fel, köztudott azonban, hogy az állami monopólium megszüntetését követően a különböző utódszerveződések és az újonnan piacra lépő vállalkozások között erős verseny bontakozott ki. Ennek oka, hogy a tankönyvkiadás piacára történő belépés nem igényel jelentős tőkét, vagy különleges felkészültséget, a felvevőpiac mérete pontosan meghatározható, ugyanakkor a végfogyasztó - az iskolába járó gyermekek - számának fogyása a piac szűkülését vetítve előre a verseny élesedése irányába hat.

A feltárt tényállás szerint a B-A-Z megyei fórumon az eljárás alá vont ügyvezetője tartott előadást, amelyben vázolta a kiadó hármas ars poetikáját. Ennek egyik elemeként az elfogadható áron történő piacravitelt jelölte meg, s e törekvés megvalósítása bizonyítékaként hivatkozott az Oktatási Minisztérium illetékes irodája felmérésére, amely közzétette a Magyarországon kapható tankönyvek átlagárát.

Ehhez viszonyította az eljárás alá vont vállalkozás piacra vitt tankönyveinek és segédkönyveinek alacsonyabb árfekvését.

Az Apáczai Kiadó tankönyvajánlata 2000-2001. évre című kiadványban a 7. oldalon "Piaci helyzetünk - a tankönyvkutató elemzése alapján" címmel Karlovitz János Tibor kutató, valamint az Oktatási Minisztérium Tankönyv- és Taneszköziroda adatai alapján kifejezetten tájékoztató jellegű ismertetést tett közzé, amelyben a kiadó tevékenységét 1990-től 1999-ig követte szöveg és ábrák segítségével, amelyekben a források feltüntetésével néhány versenytársával szemben hasonlítja össze saját tevékenységét. Az összehasonlítás a megrendelt tankönyvek aránya, részesedés a közoktatási tankönyvek üzleti forgalmából, továbbá a tankönyvkutató kérdőívekre adott válaszokból leszűrt százalékos kimutatását közli a saját és a Nemzeti Tankönyvkiadónak az általános iskolai tankönyvfelelősök előtti ismertsége, kedveltsége, fontossága, aktivitása tekintetében, nem hallgatva el, hogy versenytársa a vidéki nagyvárosok iskoláiban nála nagyobb szerepet visz. Az idézett kiadványok az ELTE Tanárképző Kara könyvtárába bárki számára hozzáférhetőek.

II.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A 10. § szerint tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása.
Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását.

A vizsgált magatartás az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységének kedvező színben való feltüntetése azáltal, hogy saját és versenytársai piaci helyzetét néhány vetületben összeveti, illetve céljaként jelöli meg a piacon a legalacsonyabb árfekvésű tankönyvek kiadását. A végrehajtás eszköze külső, objektív és nyilvános felmérések adataiból való közlés és azok felhasználásával készített szemléltető ábra, a megcélzott fogyasztói kör pedig a kiadók termékeit megrendelő pedagógusok.

A tankönyv sajátos áru, hiszen tartalma nagy részben hatóságilag ellenőrzött és meghatározott, végső fogyasztói az iskolai tanulók, megrendelői a pedagógusok, míg az árát az iskolás korú fiatalok szülei fizetik meg.

A kiadó piaci sikerét ezért döntő részben a tankönyvet az adott oktatási intézmény részére különböző szempontok szerint kiválasztó és megrendelő pedagógusok befolyásolják. A kiválasztás szempontjai között meghatározó lehet az adott árhoz csatlakozó minőség, és nem elhanyagolható a kiadó marketing munkája, így tevékenységének széles körben való megismertetése, megkedveltetése. A magatartás versenyjogi értékelése során a megcélzott fogyasztói réteg ésszerűen viselkedő tagjára gyakorolható hatás a döntő momentum.

A tankönyvkiadás piaca országos, csaknem 100 kiadó a legkülönbözőbb formátumú és kivitelű tankönyvet és segédanyagot kínál.
Az eladás módszerei között találhatóak az iskoláknak megküldött kiadványok, az egyes nagyobb területi egységeken belül megbízott pedagógus- szakreferensek segédanyagokkal való ellátása, regionális és országos pedagógus összejöveteleken való személyes találkozás és természetesen a nem elhanyagolható árverseny.
Mindezek alapján a tankönyvet kiválasztó pedagógus széles és naprakész információval rendelkezik, a legtöbb esetben megfelelő időtartammal is az egyes ajánlatok összevetésére és nem utolsó sorban a kínálatot képes összevetni a helyben kialakult reális kereslettel.

A Versenytanács álláspontja szerint ilyen körülmények között az eljárás alá vont vállalkozásnak, amely az elmúlt 10 évben széleskörűen ismert és elismert a pedagógusok között - az a magatartása, hogy a megcélzott fogyasztói réteg számára készült és általuk hozzáférhető tanulmányok és kimutatások adatait felhasználva a forrás feltüntetésével igyekezett tevékenységét kedvező színben bemutatni, - nem alkalmas az ésszerűen eljáró átlagos fogyasztó megtévesztésére.


A Versenytanács a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértést nem talált, ezért az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 2000. június 6.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné