Vj-62/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Nahlik Csilla jogtanácsos (3600 Ózd, Gyár út 4.) által képviselt Max Aicher GmbH & Co kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a KOALFÉM TRANS Kohászati Alapanyag-Fémfeldolgozó és Forgalmazó Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

1.) A kérelmező Max Aicher GmbH & Co (a továbbiakban: Max Aicher GmbH) 1997. május 23-án vásárolta meg az OÁM Ózdi Acélművek Kft (a továbbiakban: Acélművek Kft) üzletrészeinek 90 százalékát.
Az Acélművek Kft meghatározó tevékenysége melegen hengerelt kis méretű betonacél, -köracél és -hengerhuzal, továbbá hengerhuzalból előállított hegesztett síkháló gyártása és értékesítése 1999. évi nettó árbevétele 10,9 milliárd forint volt.

2.) 1999. május 28-án a Max Aicher GmbH megvásárolta az Ózdi Salakfeldolgozó Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Salakfeldolgozó Kft) üzletrészeinek száz százalékát. A Salakfeldolgozó Kft 1999. évi nettó árbevétele - az Acélművek részére történt értékesítés nélkül - 247 millió forint volt, amelynek túlnyomó része a kohászati tevékenység során keletkező salakból kinyert un. szeparátorvas értékesítéséből származott.

3.) 1999. november 19-én az Acélművek Kft megvásárolta az ÓAT Ózdi Acéltrans Fuvarozási és Szállítmányozási Kft (a továbbiakban: Acéltrans Kft) üzletrészeinek 99,67 százalékát. Az Acéltrans Kft meghatározó tevékenysége iparvasúti- és közúti szállítás. 1999. évi nettó árbevétele - az Acélművek Kft részére végzett szolgáltatás nélkül - 66 millió forint volt.

4.) Az Acélművek Kft a hengerelt árut ez idő szerint vásárolt alapanyagból állítja elő, azonban folyamatban van (és várhatóan 2000 augusztusában befejeződik) az a beruházás, amelynek révén a hengermű elé egy, a szükséges alapanyagot előállító acélmű kerül.

5.) A KOALFÉM TRANS Kohászati Alapanyag-Fémfeldolgozó és Forgalmazó Kft (a továbbiakban: KOALFÉM Kft) acélhulladék felvásárlásával és feldolgozásával foglalkozik. E tevékenységből származott 1999. év nettó árbevételének (362 millió forint) közel 90 százaléka. A KOALFÉM Kft részesedése a magyarországi acélhulladék értékesítésből 1999. évben 1,1 százalék volt.

II.

6.) A Max Aicher GmbH a 2000 március 1-én kötött Üzletrész Átruházási Megállapodással megvásárolta a KOALFÉM Kft üzletrészeinek 98,85 százalékát, melyhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

7.) A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

III.

8.) A kérelem szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja és (2) bekezdésének a.) pontja alapján nem vitathatóan vállalkozások összefonódásának minősül.

9.) A Tpvt. 24. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha
a.) az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) előző évi nettó árbevétele meghaladja a tíz milliárd forintot és
b.) az irányítás alá kerülő vállalkozás
ba.) előző évi nettó árbevétel meghaladja az ötszáz millió forintot vagy annak
bb.) előző évi nettó árbevételével együtt ugyanaz a vállalkozás ötszáz millió forintot meghaladó összefonódást hajtott végre.

10.) A nettó árbevételi adatok (lásd: 1-3, és 5. pont) alapján megállapítható volt, hogy

- az összefonódással érintett vállalkozások (az irányítást szerző Max Aicher GmbH és az általa irányított Acélművek Kft, Salakfeldolgozó Kft és Acéltrans Kft, továbbá az irányítása alá kerülő KOALFÉM Kft) 1999. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tíz milliárd forintot, és

- jóllehet az irányítás alá kerülő KOALFÉM Kft 1999. évi nettó árbevétele (362 millió forint) nem érte el az 500 millió forintot, azonban azzal együtt a Max Aicher Kft a kérelem szerinti üzletrészvásárlást megelőző két évben (1998. március 1-jét követően) 500 millió forintot meghaladó összefonódást hajtott végre (Salakfeldolgozó Kft: 247 + Acélművek Kft: 66 + KOALFÉM Kft: 362 = 675 millió forint)

11.) Mindezek alapján a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

IV.

12.) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

13.) Az összefonódással érintett piac(ok) az(ok) amely(ek)en az érintett vállalkozások piaci tevékenységet fejtenek ki. Az összefonódásnak akkor lehet hatása a gazdasági erőfölényre, illetve általában a gazdasági versenyre, ha az összefonódással érintett, korábban egymásból független vállalkozások
a.) azonos piacon tevékenykednek és így összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, minek következtében növekszik a koncentráció, vagy ha
b.) egymással vertikális (vevő-eladó) kapcsolatban állnak vagy állhatnak.

14.) A Max Aicher GmbH által a kérelem szerinti összefonódást megelőzően már irányított vállalkozások és az irányítás alá kerülő KOALFÉM Kft nem azonos piacon tevékenykednek, így az összefonódás következtében a koncentráció nem növekszik.

15.) Vertikális szempontból vizsgálva az összefonódást megállapítható, hogy jelenleg ugyan nem áll vevő-eladó kapcsolatban a KOALFÉM Kft a Max Aicher GmbH által irányított vállalkozások egyikével sem, azonban az Acélművek Kft-nél folyamatban levő beruházás (lásd: 4. pont) üzembe helyezését követően a KOALFÉM Kft meghatározó tevékenységét képező acélhulladék fontos alapanyaga lesz az Acélművek Kft-nek. A KOALFÉM Kft alacsony (1,1 százalékos) piaci részesedése alapján azonban ez a körülmény nem rejt magában veszélyeket a gazdasági versenyre nézve.

16.) Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az összefonódást engedélyezte.

V.

17.) A kérelmező, továbbá azon ügyfél (a KOALFÉM Kft) amelyre kérelem vonatkozik - képviselőjük útján - kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács a határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

18.) a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.


19.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul

Budapest, 2000. július 4.

Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Dr. Györffy István sk.
Véghelyi Ágnes