Vj-75/2000/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda (1139 Budapest, Váci út 99., ügyintéző: dr. Varga Iván) által képviselt ALSTOM S. A. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az ABB ALSTOM Power N. V. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az ALSTOM S. A. franciaországi székhelyű holding társaság, több száz leányvállalata az energiatermelés, energiaátvitel és elosztás, szállítás, ipar és hajózás területein folytatja tevékenységét. A csoporthoz tartozó vállalkozások a világ számos országában rendelkeznek termelő egységekkel és kereskedelmi hálózatuk mintegy 140 országra kiterjed.

Az ALSTOM csoport két Magyarországon működő vállalkozás többségi tulajdonosa. Az ALSTOM Signaling Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. közlekedéstechnikai vezérlő berendezések szoftver fejlesztésével, valamint karbantartó és garanciális javításokkal foglalkozik. 1999. évben 243,9 millió Ft nettó árbevétele volt.
Az ALSTOM Hungária Villamos Kapcsolóberendezések Kft. alaptevékenysége középfeszültségű kapcsolókészülékek és berendezések gyártása és értékesítése, 1999. évben 2,2 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

Az ABB ALSTOM Power N. V. (a továbbiakban: AAP) 1999. márciusában az ALSTOM N. V. és az ABB Asea Brown Boveri Ltd. által alapított hollandiai székhelyű közös vállalat, melyben az alapítók az energetikai üzletágban működő vállalkozásaikat egyesítették. A közös vállalat megalapítását - miután annak hatása a Magyar Köztársaság területén is érvényesült, de az energetikai berendezések piacain nem hozott létre, illetve nem erősített meg gazdasági erőfölényes helyzetet - a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-104/1999/16. számú határozatával engedélyezte.

Az AAP 100 %-ban tulajdonosa a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft-nek, mely környezetvédelmi szolgáltató tevékenységével 1999. évben 146 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ugyancsak a közös vállalat irányítja egyes energiatermelési berendezések, kondenzátorok, hőcserélők gyártásával, karbantartásával, valamint kapcsolódó szolgáltatások végzésével foglalkozó, jelenleg ALSTOM Power Hungária Erőmű Vállalkozás Rt-t, amely 1999. évben még külön társaságként működő ABB Power Generation Kft-nek az ABB Láng Gépgyár Rt-be történő beolvadása révén alakult. A jogelőd vállalkozások 1999. évben 5,6 milliárd Ft nettó árbevételt értek el.

Az ALSTOM csoport és az AAP külföldön honos leányvállalatai 1999. évben Magyarországon 5.749 millió Ft nettó árbevételt realizáltak.

II.

Az ABB Ltd., az ALSTOM S. A. és az AAP között 2000. március 31-én létrejött Részvény-adásvételi és Egyezségi Megállapodás alapján az ABB eladta AAP részvényeit az ALSTOM S. A-nak, aki ezzel megszerezte a közös vállalat egyedüli irányítását.

A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással az irányításszerzés engedélyezését kérte a Gazdasági Versenyhivataltól.

A kérelmező 2000. április 4-én a tranzakciót a 4064/89. számú Tanácsi rendelet 4. cikkelye alapján bejelentette az Európai Közösségek Bizottságának. A Bizottság 2000. május 5-én kelt határozatával úgy döntött, hogy a bejelentett egyesülést engedélyezi és összeegyeztethetőnek nyilvánítja a közös piac és az EEA Egyezmény céljaival.

III.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelmezett összefonódás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.

IV.

A kérelem szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében vállalkozások összefonódásának minősül, mert a közös vállalat irányítóinak egyike egyedüli irányítást szerez.

Az összefonódás külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban ezek rendelkeznek magyarországi leányvállalatokkal, így a tranzakció hatása a Magyar Köztársaság területén is érvényesül, ezért arra a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed.
Az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, mert a Tpvt. 26. §-a szerint figyelembeveendő érintett - közvetlen és közvetett résztvevő - vállalkozások előző évi együttes - a 27. § (1) és (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően számított - nettó árbevétele meghaladja a tíz milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft feletti.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódás engedélyezését, ha az nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A Gazdasági Versenyhivatal az AAP megalapítása tárgyában folytatott Vj-104/1999. számú eljárása során részletesen feltárta az összefonódásnak az energetikai berendezések - turbinák, hőhasznosító kazánok, generátorok - magyarországi piacára gyakorolt hatását. Az eljárásban hozott versenytanácsi határozat megállapította, hogy a közös vállalat megalapítása révén az egyes érintett piacokon kialakuló együttes részesedés nem veti fel a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét, a piacokat kínálati túlsúly jellemzi, s számos belépésre képes versenytárs részére az elterjedten alkalmazott nemzetközi versenytárgyalási gyakorlat biztosítja az ajánlattételi lehetőségeket.

A vizsgált piacok szerkezetében az előző eljárás óta eltelt néhány hónapban érdemi változás - az energetikai beruházások és felújítások időigényére is tekintettel - nem történt.

Az AAP tulajdonosi szerkezetének jelenlegi módosulása, az ALSTOM vállalkozás csoport egyedüli irányításszerzése nem okoz koncentráció növekedést, illetve a vertikális kapcsolatokat sem befolyásolja az energetikai berendezések érintett piacain tekintettel arra, hogy az ALSTOM csoport teljes energetikai üzletágát bevitte a közös vállalatba, más vállalkozásai nem folytatnak olyan üzleti tevékenységet, amely a közös vállalat versenytársává tenné őket. Igy a jelen eljárásban kérelmezett összefonódás a magyarországi versenyhelyzetet nem érinti.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntésével a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti irányításszerzést engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései alapján kérhetik.

Budapest, 2000. október 2.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Györffy István sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika