Vj-76/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Heinzelmann Virág ügyvéd (Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B. I/5.) által képviselt Agrolinz Magyarország Vegyianyag Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megvásárolja a Hydro Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. agráripari termékeket értékesítő üzletágát.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel .

Indoklás

I.

A kérelmező Agrolinz Magyarország Vegyianyag Kft. (a továbbiakban: Agrolinz Kft.) 2000. április 14-én adásvételi és átruházási szerződést kötött a Hydro Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban: Hydro Kft.) ez utóbbi agráripari termékeket értékesítő üzletágának megvásárlására. A szerződés szerint az Agrolinz Kft. megvásárolja az üzletághoz tartozó telephelyeket - ingatlanokat, építményeket, azok berendezéseit -, a haszonbérleti-, bérleti-, integrátori-, beszerzési-, infrastruktúra-, ügynökségi- és szolgáltatási szerződéseket, ügyviteli dokumentumokat, valamint egyéb gazdasági javakat: gépeket, alkatrészeket, járműveket, raktárkészleteket.
A Szerződés 17. § 4. pontja szerint a hatálybalépés feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.
Kérelmében azt hangsúlyozta, hogy az üzletág megvásárlása a piac jelenlegi illetve jövőbeni helyzetében lényeges változást nem eredményez.

II.

Az Agrolinz Kft-t az OMV AG ausztriai székhelyű vállalatcsoporthoz tartozó Agrolinz Melamin Gmbh alapította 100 %-os tulajdoni hányaddal, 1990. november 6-án. A Kft. fő tevékenysége a műtrágya kereskedelem, termékeinek döntő hányadát az anyavállalattól importálja. 1999. évben 3,2 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.
Az Agrolinz Kft. többségi tulajdonosa az ugyancsak műtrágya kereskedelemmel foglalkozó Agrokémia Kft-nek (Beled) és az Agrokémia Szolnok Kft-nek. E két társaság 1999. évben 2,3 milliárd Ft nettó árbevételt realizált.
Az OMV vállalatcsoporthoz tartozik még öt magyarországi leányvállalat, amelyek benzinkút hálózat és kiskereskedelmi láncolat működtetését végzik, valamint egyéb szolgáltatási tevékenységet folytatnak.

A Hydro Kft-t 1993. december 30-án többségi tulajdonosként a norvégiai Norsk Hydro ASA konszernhez tartozó Hydro Central Europe BV. alapította. A Hydro Kft. az ország különböző területein elhelyezkedő telephelyeiről meghatározó hányadban importból és hazai gyártásból beszerzett műtrágya termékek értékesítését végzi. Emellett ellátta az anyacég képviseletét és más termékeinek közvetítését. A Kft. agráripari termékértékesítő üzletágának 1999. évi nettó árbevétele 4,4 milliárd Ft volt.

III.

A kérelmező Agrolinz Kft. és az irányítása alatt álló vállalkozások, valamint a Hydro Kft. közös tevékenysége az importból és hazai gyártásból származó különböző hatóanyag tartalmú műtrágyák értékesítése. A műtrágya termékek forgalmazása szabad, kereskedelmi tevékenységet e szakmában számos versenytárs folytat a magyar piacon.

A kérelem szerinti összefonódás résztvevőinek piaci részesedését a különböző hatóanyagú műtrágya termékek 1999. évi hazai kínálatából a következő táblázat mutatja be.

Termék

Agrolinz

Hydro

Együtt

Ammónia

-

-

-

Karbamid

2,4

0,2

2,6

Ammóniumszulfát

-

-

-

Ammóniumnitrát

2,8

13,4

16,2

Ammóniumnitrát és kalcium

43,6

0,7

44,3

Nitrogén műtrágyák együtt

6,7

9,1

15,8

P műtrágyák

40,3

-

40,3

K műtrágyák

1,1

-

1,1

NPK műtrágyák

33,3

5,9

39,2

NP műtrágyák

10,7

17,8

28,5

KP műtrágyák

32,3

5,6

37,9

Egyéb összetett műtrágyák

12,1

5,9

18,0

Összetett műtrágyák együtt

21,7

4,8

26,5

Összes műtrágya együtt

10,8

7,9

18,7

Megjegyzés: részarányok a kereskedelmi súly (to) alapján számítva.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.

V.

A kérelem szerinti tranzakció a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint összefonódásnak minősül, a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt "a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik" tényállásnak megfelel, miután agráripari termékértékesítési tevékenységgel foglalkozó vállalkozás veszi meg a Hydro Kft. agrárkereskedelmi üzletágát. (Elvi állásfoglalások 81. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám.)

A vállalkozások összefonódásához a Tpvt 24. § (1) bekezdése alapján az esetben kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha a 26. § szerinti közvetlen és közvetett résztvevő vállalkozások előző évi nettó árbevétele a 10 milliárd Ft-ot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft felett van.

A Versenytanács kialakított gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 29. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) azon vállalkozás esetében, amelynek része egy másik vállalkozás részévé válik, nem a teljes nettó árbevételt, hanem a vállalkozásból kiváló üzletágra jutó hányadot kell a törvényben az engedélykéréshez előírt mutatószám meghatározásakor számításba venni.

Az összefonódás közvetlen résztvevőinek - Agrolinz Kft. és a Hydro Kft. agráripari termék értékesítő üzletága - és közvetett résztvevőinek - OMV vállalatcsoport magyarországi leányvállalatai, Agrolinz Kft. által irányított vállalkozások - 1999. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a 10 milliárd Ft-ot; az Agrolinz Kft részévé váló Hydro Kft. agráripari termékeket értékesítő üzletága pedig 500 millió Ft feletti nettó árbevételt ért el.
Ezek alapján kérelmezett üzletág megvásárlása engedélykérési kötelezettség alá tartozik.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódáshoz kért engedélyt az esetben, ha az nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelem szerinti összefonódás közvetlen résztvevői valamint az Agrolinz Kft. irányítása alatt álló vállalkozások azonos piacon tevékenykednek, a különböző hatóanyagú importból és hazai előállításból származó műtrágya termékek magyarországi forgalmazását végzik.

A kérelmező az összefonódást megelőzően is - főként néhány összetett műtrágya termék értékesítése terén - piacvezető szereppel rendelkezett, amelyet a Hydro Kft. üzletágának megszerzése tovább erősít.

Az összefonódás következtében egyes érintett termékeknél megemelkedő piaci részesedés - figyelembevéve a piac zavartalan működését, erős kínálati pozícióját, valamint számos versenytárs jelenlétét - a Versenytanács megítélése szerint nem rejti magában a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét s érdemben nem érinti a gazdasági versenyt.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntésével a kérelem szerinti összefonódást a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek képviselőjük útján a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező az eljárás díját a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. augusztus 21.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné