Vj-77/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szigü Pest Megyei Temetkezési Rt. (2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc u. 6.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított versenyfelügyeleti eljárást, mert tudomására jutott, hogy az eljárás alá vont vállalkozás külső temetkezési vállalkozással szemben különböző mértékű és jogcímen érvényesít fizetési kötelezettségeket, valamint a működési körében dolgozó helyi háziorvosoknak olyan felhívást küldött, amely figyelmezteti az orvosokat, hogy amennyiben halál esetén a temetési szolgáltatásokat nem az eljárás alá vontnál rendelik meg, többletdíjat kell a temettetőknek fizetni.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1998. január 26-án alakult, a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg.13-10-040455/61. szám alatt jegyezte be a cégjegyzékbe. A határozatlan időre létrehozott társaság tevékenysége kiterjed a TEÁOR 9303 osztályába sorolt temetkezés és ehhez kapcsolt szolgáltatásra is. Temetési szolgáltatást, valamint temetőüzemeltetési szolgáltatást Pest, Bács-Kiskun és Heves megyékben végez.

A versenyfelügyeleti eljárás ténylegesen a Dabasi Önkormányzati Köztemetőkben külső vállalkozásokkal szemben érvényesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban, valamint az eljárás alá vont Dabasi Kirendeltsége által a helyi háziorvoshoz eljuttatott tájékoztató értékelésére terjedt ki. Az érintett földrajzi terület az eljárás alá vont által üzemeltetett temetők területe, áru a temetőn belüli szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatásokat az eljárás alá vont külső temetkezési szolgáltatók részére ellenérték fejében nyújtja. Az eljárás alá vont az általa működtetett temetőket az 1999. évi XLIII. törvény előírásainak figyelembevételével nyitott jellegben üzemelteti, vagyis a temetőn belüli szolgáltatásokat a külső temetkezési vállalkozások szabadon végezhetik. A külső vállalkozásoknál megrendelt temetés azonban csak az eljárás alá vont által működtetett temető igénybevételével végezhető, vagyis az általa működtetett temető vonatkozásában a fogyasztónak máshozfordulási lehetősége nincs. Az eljárás alá vont vállalkozás erőfölényes helyzete ezeken a helyeken a Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján fennáll.

A köztemetők fenntartásának kötelezettségét az 1990. évi LXV. törvény a települési önkormányzatokhoz utalta. Az önkormányzatok kötelezettségüknek saját vállalkozásuk vagy külső vállalkozásnak adott megbízás keretében tesznek eleget.

A Dabasi Városi Önkormányzat jelenleg hatályos 36/1999. (XII. 17.) számú rendeletében szabályzatot adott ki a temetők rendjéről. Ebben rögzítette a temető üzemeltetőjének, jelenleg az eljárás alá vont vállalkozásnak a jogait és kötelezettségeit, többek között a temetőkben alkalmazható önkormányzati hatáskörbe tartozó díjtételek mértéke és díjalkalmazási feltételei, valamint a temetőfenntartási hozzájárulás éves mértéke vonatkozásában. A város területén négy önkormányzati temető üzemel, az éves temetésszám 1999-ben 200 volt.

Az egyes temetők üzemeltetésével összefüggő, vállalkozói minőségben nyújtott szolgáltatási díjak, a vizsgálat megállapítása szerint nem lépik túl azt a mértéket, amelyet a temetkezési szolgáltatások részpiacán a hivatal korábbi ügyekben már feltárt. A tulajdonos önkormányzattal kötött szerződéses jogviszony a temető üzemeltetőjére olyan többletfeladatokat és fizetési kötelezettségeket eredményező terheket háríthat, amelyekkel összefüggő költségeket a temető üzemeltetője különböző címeken és változó mértékben, forgalom arányosan jogszerűen hárít tovább. Ezen szolgáltatások megnevezése és mértéke minden esetben a helyi sajátosságokra tekintettel történik, igen változatos módon. Az egy-egy temetőben alkalmazott fizetési jogcím és annak összege sok esetben még azonos megnevezés esetén sem képezheti valóságos összehasonlítás alapját.

A hivatali eljárás annak feltárását végezte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által külső temetkezési vállalkozásoknak temetőfenntartási hozzájárulás címén felszámított 10.000.- Ft temetésenként, az éves temetési szám figyelembevételével indokolatlan egyoldalú előny kikötésének minősülhet-e. Ennek során arra volt figyelemmel a vizsgálat, hogy az önkormányzati rendeletben az éves szintű fizetési kötelezettség 1.000.000.- Ft + ÁFA, amelyet az eljárás alá vont az önkormányzatnak minden esetben köteles befizetni; ezen felül végez-e saját erőből az ezen mértéket meghaladó fenntartási munkát. A vizsgálat feltárta, hogy ez a helyzet fennáll, az eljárás alá vont vállalkozás saját erőből a temetőfenntartási munkálatokat elvégzi, az önkormányzati rendeletben foglalt összeget megfizeti, az éves temetésszámra is tekintettel az általa alkalmazott díjtétel sem kirívónak, sem szokatlan nem tekinthető.

A Versenytanács a vizsgálói jelentésben foglaltakat döntése alapjául elfogadta, az ott megállapított és levont következtetéssel egyetért és arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a külső temetkezési vállalatokkal szemben alkalmazott temetőhozzájárulási díj címén szedett ellenérték tekintetében gazdasági erőfölényével nem élt vissza.

A vizsgálat megállapította, hogy a Dabasi Kirendeltség vezetője a háziorvosnak olyan tájékoztatót küldött, amely szerint a dabasi temetőbe más vállalkozó az eljárás alá vont nélkül bejutni nem tud, illetve ha más vállalkozó szállít, akkor többletdíjak terhelik a családokat.

A vizsgálat vélelmezte, hogy ez a tájékoztató alkalmas lehet a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, amennyiben a fogyasztót olyan információkhoz juttatja, amelyek részben nem valósak, hiszen temetési szolgáltatást a temető üzemeltetőjén kívül bármely más vállalkozás is végezhet. Másrészt pedig, az üzemeltetési hozzájárulás nem a fogyasztót terheli, hanem az adott temetést végző vállalkozást, amely belátása szerint hárítja át, belátása szerinti összegben a neki a temető üzemeltetője által felszámított díjat.

A Versenytanács úgy foglalt állást, hogy a tájékoztató - amelyet az eljárás alá vont vállalkozás ügyvezetője időközben visszavont - értékelése nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe. A Tpvt. 8. §-a a fogyasztónak a gazdasági versenyben történő megtévesztését tiltja. A tájékoztatót a dabasi háziorvosnak címezte és küldte meg egy kézírásos levélben a Kirendeltség vezetője. Az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fogyasztója, amennyiben a temetést az eljárás alá vontnál rendeli meg, az elhunyt hozzátartozója, vagy más személy, vagy szervezet, amely a temetést megrendelte, illetve amennyiben külső vállalkozóval köt megállapodást és a temettetést a megrendelő a külső vállalkozóval végezteti, akkor a fogyasztó a külső vállalkozó. Az érintett földrajzi területen működő orvos sem megrendelője sem szállítója sem pedig vevője az eljárás alá vont vállalkozásnak.

Amennyiben tehát bármely versenytárs vagy fogyasztó, akinek ez a levél tudomására jut ezt tisztességtelen versenycselekménynek tekinti, a Tpvt. 2. §-a értelmében jogvédelmet a bíróságtól kérhet.

A fentiekre tekintettel a Versenytanács a gazdasági erőfölénnyel kapcsolatos eljárást jogsértés hiányában, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárást pedig hatáskör hiányában megszüntette.

Budapest, 2000. június 29.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika