Vj-116/2000/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szikora István (5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.) egyéni ügyvéd által képviselt Körösi Napvilág Kiadói és Nyomdaipari Kft. (5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.) ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban "tárgyaláson " meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont interneten megjelent bemutatkozása a "Békés Megyei Nap" című újság példányszáma és az olvasottsága vonatkozásában alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.


E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

Az eljárás alá vont Kft. 1995-ben alakult, a társaság tevékenységi körébe könyvkiadás, napilap kiadás, időszaki kiadványok kiadása tartozik. 1995. szeptember óta kiadója a Békés Megyei Nap című napilapnak. A lap alapítója eredetileg a Népszabadság Rt. volt. Kezdetben a Békés Megyei Nap című újságot a Népszabadság előfizetői ingyenesen kapták meg, ennek következtében a Népszabadság előfizetőinek száma 7 ezerről 9 ezerre emelkedett. Az eljárás alá vont a lap internetes megjelenítésére 1995-ben szerződést kötött az Internet Hungary Kft-vel.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az internetes honlapon a kiadója a következők szerint mutatkozik be az olvasóknak: "19-20 ezer példányban jelenik meg, átlagban mintegy 8-9 ezer Népszabadságot járató Békés megyei előfizető kapja meg rendszeresen. A Békés Megyei Napot naponta 75-80 ezren olvassák!"
A Békés Megyei Nap impresszumában feltüntetik a MATESZ tagságukat és a MATESZ logoját azt a látszatot keltve mintha az interneten feltüntetett példányszám és az olvasó tábor auditált adat lenne, noha a MATESZ felfüggesztette az eljárás alá vont tagságát, mivel nem fizette a tagdíjat.
Ezek a magatartások sérthetik a fogyasztók és a versenytársak érdekeit, ezért versenyfelügyeleti eljárás indult.
Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy a szóbanforgó internetes lapismertető évekkel ezelőtt akkor került fel a hálózatra, amikor a Népszabadság által útjára indított Békés Megyei Nap még ingyenesen jutott el a Népszabadság előfizetőihez, azóta valóban a jelenlegi előfizetők száma jelentősen csökkent, ezt a csökkenést azonban évek óta elfelejtették az interneten jelezni. Ennek oka a működési és anyagi feltételeik szerénysége miatt történt, így a jelenleg megjelenő adatokat az interneten már pontosították.

A vizsgálati jelentés megállapításai szerint az interneten megjelenő 8-9 ezer Népszabadságot járató Békés megyei előfizetői állítással szemben a valós adat mindössze kb. 4.500 fő. Médiapiacon kialakult gyakorlat az olvasottság meghatározására napilapok esetében a példányszám 4-5-szörös szorzatát alkalmazzák. A valóságtól eltérő adatközlés alkalmas lehetett arra, hogy az eljárás alá vont által kiadott napilapban hirdetni szándékozót megtévessze ez a példányszám és az olvasottság tekintetében a példányszám esetében csaknem a kétszeres mennyiséget jelölték meg, az olvasottság vonatkozásában pedig 60-75 %-kal magasabb értéket.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a f) pontja szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen az áru ára, lényeges tulajdonsága " így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja " tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
A Versenytanács következetes gyakorlata szerint az újságok esetében azok olvasottsága az újságnak, mint árunak a lényeges tulajdonsága. Eljárás alá vont azzal a magatartásával, hogy a kezdetben igaz, de az évek során megváltozott és a lecsökkent adatokat nem a valóságnak megfelelően, rendszeres időközönként javítva tüntette fel, megvalósította a Tpvt. 8. §-ában tilalmazott magatartást. A jogsértés megvalósulásához nincs szükség az elkövető magatartásának szándékos voltához, maga a tény, a helytelen adat közlése önmagában megvalósítja a jogsértést.

A Versenytanács a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján mellőzte a bírság kiszabását, tekintettel arra, hogy a jogsértést csekély jelentőségűnek tartotta. Álláspontja szerint jelen esetben maga a jogsértés megállapítása elegendő, hogy az eljárás alá vontat hasonló jogsértés elkövetésétől visszatartsa.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2000. szeptember 15.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika