Vj-122/2000/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Réczicza István ügyvéd (1011 Budapest, Szalag u. 19.) által képviselt Deutsche Telekom AG kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a MagyarCom GmbH üzletrészei ötven százalékának kérelmező általi megvásárlása nem minősül vállalkozások összefonódásának.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

1.) A MagyarCom GmbH németországi holding társaság, melynek üzletrészei ötven-ötven százalékban Deutsche Telekom AG. (a továbbiakban: DT) és az SBC Communications Inc. (a továbbiakban: SBC) tulajdonában vannak.

2.) A MagyarCom GmbH tevékenységének lényegi eleme a Magyar Távközlési (a továbbiakban: MATÁV) Rt-ben fennálló 59,58 százalékos szavazati jogának gyakorlása, és egyben az irányítási jog biztosítása a MATÁV felett a DT számára, amelyet a két tulajdonos közötti - üzleti titokként kezelni kért - Társasági Szerződés biztosit. E szerint a tagok határozataikat ugyan egyszerű többséggel hozzák, véleményeltérés esetén azonban - az un. alapvető ügyek kivételével - a DT döntő szavazati joggal rendelkezik. Az alapvető ügyek köre nem terjed túl azokon a (kisebbségi tulajdonosokat általában megillető) jogosultságokon, amelyek azt szolgálják, hogy az SBC - mint befektető - pénzügyi érdekeit megvédhesse.

3.) Az SBC 2000. június 30-án élt a közte és a DT közötti megállapodásban biztosított eladási opciós jogával, így az addig ötven százalékos üzletrész tulajdonos DT megszerezte a MagyarCom GmbH üzletrészei száz százalékát.

4.) A kérelmező DT kérelmében annak megállapítását kérte a Gazdasági Versenyhivataltól, hogy a 3.) pont szerinti ügylet nem minősül vállalkozások összefonódásának.

II.

5.) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23.§ (1) bekezdés b.) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás felett. A (2) bekezdés a.) pontja értelmében az irányítás megszerzésének minősül, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi, ami a kérelem szerinti ügylet esetében a DT és a MagyarCom GmbH vonatozásában nem vitathatóan megtörténik.

6.) A Tpvt. 23.§ (3) bekezdése alapján megszerezettnek minősül az irányítás akkor is, ha a vállalkozásnak a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására való jogosultságát szerződés biztosítja. A Versenytanács álláspontja szerint a DT rendelkezik ilyen jogosultsággal, mert az SBC-vel kötött Társasági Szerződés alapján a MagyarCom GmbH stratégiai döntéseire, üzletpolitikájára vonatkozó minden lényeges kérdésben döntő szavazati joggal bír.

7.) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint, ha a vállalkozás jogszerűen irányítási joggal rendelkezik a másik vállalkozás felett, akkor az irányítás módjának megváltozását eredményező tranzakció nem minősül a két vállalkozás közötti összefonódásnak. (Elvi állásfoglalások 57., Versenyfelügyeleti Értesítő 1999. évi 4. szám).

8.) A jelen esetben a DT-nek a Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerinti szerződésen alapuló egyedüli irányítása változik meg a (2) bekezdés a.) pontja szerinti, a többségi szavazatot biztosító üzletrészek tulajdonlásán alapuló irányítássá.

9.) Mindezek alapján a Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti jelentésben tett vizsgálói indítvánnyal - arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti tranzakció következtében a MagyarCom GmbH irányításában tartalmi változás nem következik be, ezért az nem minősül vállalkozások összefonódásának.

III.

10.) Az ügyfelek (a kérelmező és a MagyarCom GmbH, amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

11.) A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

12.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. augusztus 2.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi