Vj-130/2000/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Molnárné dr. Murguly Anikó jogtanácsos (1051 Budapest, Nádor u. 31.) által képviselt Magyar Fejlesztési Bank Rt. eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) 90 %-os tulajdonosi részesedést szerzett a Magyar Befektetési Rt-ben, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 75027-1/2000. számú határozatával engedélyezett.

A Magyar Befektetési Rt. a Magyar Értékpapír-forgalmazó és Befektetési Rt-nek (a továbbiakban: MÉB Rt.) a Konzumbróker Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt-be (a továbbiakban: Konzumbróker Rt.) történt beolvadása révén 2000. május 23-án alakult jogutód társaság.

A MÉB Rt. részvényei 100 %-ban az MFB Rt. tulajdonában voltak, a Konzumbróker Rt-t 100 %-os tulajdonosi részesedéssel a Konzumbank Rt. irányította, melynek 77,68 %-ban szintén az MFB Rt. a tulajdonosa.

A tranzakcióban résztvevő MFB Rt. és a Konzumbank Rt. 1999. évi mérlegfőösszegének 10 %-a 17,9 milliárd Ft, illetve 5,9 milliárd Ft volt; a MÉB Rt-nek, valamint a Konzumbróker Rt-nek pedig 1999. évben 1,7 milliárd Ft-ot, illetve 450 millió Ft-ot ért el a befektetési szolgáltatások bevételének összege.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. §-a alapján eljárást indított annak vizsgálatára, hogy az MFB Rt. elmulasztott-e engedélyt kérni a Magyar Befektetési Rt-ben szerzett 90 %-os tulajdoni részesedéshez.

III.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése szerint készített jelentésben a vizsgáló az eljárás során feltárt tények alapján azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás egy általa irányított vállalkozástól vette át a Magyar Befektetési Rt. irányítását, ezért a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését indítványozta.

IV.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint vállalkozások összefonódása jön létre az esetben, ha egy vállalkozás - a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeinek megszerzésével - irányítást szerez egy másik vállalkozás felett.

Jelen eljárásban a beolvadást megelőzően az MFB Rt. közvetlenül irányította a beolvadó MÉB Rt-t és közvetetten - a Konzumbank Rt-n keresztül - az átvevő Konzumbróker Rt-t. A beolvadás révén jogutódként létrejött új elnevezésű Magyar Befektetési Rt. felett az MFB Rt. irányítási módja változott meg a 90 %-os tulajdoni részesedéssel; átvette az általa irányított Konzumbank Rt-től a Magyar Befektetési Rt. közvetlen irányítását.

A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 57. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1999. évi 4. szám), amennyiben egy vállalkozás jogszerűen irányítási joggal rendelkezik már egy másik vállalkozás felett, akkor az irányítás módjának megváltozását eredményező tranzakció nem minősül a két vállalkozás közötti összefonódásnak.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerinti határozatával az eljárást megszüntette.

V.

Az eljárás alá vont vállalkozás a tárgyalás mellőzését kérte, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. szeptember 5.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika