Vj-149/2000/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tihanyi Zita főosztályvezető helyettes által képviselt Raiffeisen Bank Rt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 2000. Március - áprilisi Hírlevelében megjelent azon tájékoztatása, hogy "A külföldi részvények és kötvények adásvételére 2000. április 15-től nyílik lehetőség" alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. A Versenytanács az eljárás alá vontat 500. 000.-Ft, azaz Ötszázezer Ft bírsággal sújtja, amelyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított hivatalból az eljárás alá vont ellen, mivel azt észlelte, hogy az eljárás alá vont a Privat Banking üzletág keretében a külföldi részvények és kötvények adásvételére vonatkozó tájékoztatása alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

II.

Az eljárás alá vont a Raiffersen Hirlevél VI. Évfolyam 2. Számában (2000. Március - április) "Éleződő versenyben továbbra is lendületben" címmel a Privat Banking üzletág vezetőjének tájékoztatóját jelentette meg, ebben további befektetési lehetőségek között szerepel, hogy "a külföldi részvények és kötvények adásvételére 2000. Április 15-től, a külföldi befektetési jegyek forgalmazására 2000. Július 1-től nyílik lehetőség".

Az eljárás alá vont bank ügyfeleinek - kivéve a Private Banking ügyfeleket - postán küldik meg a Hírlevelet, és azt kiteszik a bankfiókokban is. Az aktuális Hírlevél megjelenik az eljárás alá vont Internetes honlapján, és olvasható a következő Hírlevél megjelenéséig.

III.

Az eljárás alá vont a legalább 10 millió Ft tőkével rendelkező ügyfelei részére - a lakossági üzletágtól elkülönítve kiemelt szolgáltatást nyújt a Private Bankig Üzletág keretében. Ennek célja a jelentős vagyonnal rendelkező ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása, ezért magába foglalja az alapvető banki szolgáltatások mellett a befektetési tanácsadást, az intézményesített vagyonkezelést, a finanszírozási ügyletet, egyedi befektetési megbízások végrehajtását is. Minden ügyfél személyesen megjelölt tanácsadóval rendelkezik és a bankkal való kapcsolattartás, ügyek intézése a tanácsadóval történő személyes kontaktus útján történik. A Private Banking ügyfelei részére nyitott általános ügyfélszámla mellett az ügyfél értékpapír számlát nyittathat, negyedévenként 5. 000.-Ft-os díjjal. Amennyiben az ügyfél külföldi értékpapírok iránt érdeklődik kötelező az értékpapírszámla nyitása számára.

IV.

A közzétett tájékoztatással szemben az eljárás alá vont a külföldi értékpapírokkal történő kereskedés lehetőségét a Private Banking ügyfele részére július 1-től tette lehetővé. A több mint két hónapos késedelem oka az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az volt, hogy az előkészületi munkák bonyolultabbnak és hosszadalmasabbnak bizonyultak, minthogy azt a vállalkozás vezetősége eredetileg elképzelte.

V.

Az eljárás alá vont Private Banking üzletágának ügyfelei közül 2000. Július 3. és szeptember 8-a között 9 fő kérésére bonyolítottak nemzetközi értékpapír tranzakciót. Magyarországon mintegy 4-5 bank kínál jelenleg hasonló szolgáltatást.

VI.

Az eljárás alá vont az általa kiadott téves információt Hírlevél következő számában nem módosította és az Interneten megjelent hasonló tájékoztatást sem korrigálta.

Annak ellenére, hogy a szolgáltatás nyújtásának nem voltak meg a feltételei, az adott időszakban történő külföldi értékpapír-kereskedelem szolgáltatása céljából történt értékpapír-számlanyitás, illetve díjfizetés is.

Az eljárás alá vont a késedelem tényét elismerte, azzal védekezett, hogy úgy a Hírlevél, mint az Internetes megjelentetése nem a Private Banking üzletág által megcélzott ügyfélkörnek szólt, mivel ezeket jellemzően a személyes tanácsadón keresztül szóban tájékoztatták. A téves információ igen szűk kör számára vonatkozott.

VII.

A pontosabb tájékoztatás érdekében kiadott ügyfélértesítő a tárgyaláson csatolta s ezen július 31-i dátummal tájékoztatják a Tisztelt Ügyfelüket, hogy elindították a külföldi kötvények és részvények forgalmazását.
Ezen kívül a Hírlevélen minden esetben szerepeltetni fogják, hogy az abban megjelent információk tájékoztató jellegűek. A Hírlevélnek 2-3 hetes átfutása van, így nehézkes annak a javítása, illetve pontosítása.

VIII.

Miután a magatartás igen csekély számú fogyasztót érinthetett, kérték bírság kiszabásának mellőzését, illetve a bírság alacsony összegben történő megállapítását.

IX.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete rendelkezik a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmáról. A 8. § (1) bekezdése mondja ki, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, míg a (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
A Versenytanács álláspontja szerint az az időpont, amelytől a szolgáltatást igénybe lehet venni, a szolgáltatás lényeges tulajdonságának minősül, mivel ez egy kezdő időpontot jelent. A konkrét időpont megadása pedig tekintettel arra, hogy két hónappal korábbi időpont volt, mint a szolgáltatás megkezdése, megtévesztésre alkalmas volt. Mindezek alapján a Versenytanács úgy állapította meg, hogy az eljárás alá vont magatartásával elkövette a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott jogsértést..

X.

Eljáró Versenytanács az eljárás alá vonttal szemben bírságot szabott ki. Figyelembe vette, hogy a jogsérelem csekélyebb súlyú, viszonylag rövidebb időtartamú volt, és az eljárás alá vont nem tett szert különösebb versenyelőnyre a versenytársaival szemben nem volt alkalmas a magatartás a piaci viszonyok lényeges torzítására, másrészt viszont a pénzintézetek helyzetüknél fogva kiemelt gondossággal kell, eljárjanak az ügyfeleik és leendő ügyfeleik tájékoztatása során.
A tényeket figyelembe véve úgy vélte a Versenytanács, hogy egy jelképesnek tekinthető bírság is elegendő jelen esetben, hogy az elkövetőt a jövőben hasonló magatartás tanúsításától visszatartsa.

XI.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2000. október 16.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné