Vj-215/2000/27

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Zelkó Zoltán (Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 4. szám alatti) ügyvéd által képviselt Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) I. r. , Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3525 Miskolc, Szentpáli út 1.) II. r. , Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.) III. r. , Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3300 Eger, Telekessy u. 2.) IV. r. , és Elektromos Magánvállalkozók Országos Szövetsége (1077 Budapest, Wesselényi út 73.) V. r. kérelmezőknek gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalom alóli mentesítése iránti eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az I. r. és a II., III., IV., V. r. kérelmező közötti, utóbb 2001. február 12-én, illetve az V. r. kérelmezővel 2001. február 14-én módosított együttműködési szerződéseket a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól 2002. december 31-ig mentesíti.

E határozat ellen a kérelmezők a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhetnek.

Indoklás

A Versenytanács a felek előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a Vj-110/1998/27. számú, a Vj-192/1999/25. számú, a Vj-133/2000/23. számú határozatai alapján a következő tényállást állapította meg:
Az 1990-es évek végén a hazai hat, egymáshoz hasonló vagy azonos, de saját kialakított rendben működő áramszolgáltató vállalkozás közül eddig hárman dolgoztak ki, karöltve a területükön tevékenykedő érdekképviseletekkel, az elektromosipari szakvállalkozások nyilvántartásba vételével járó minősítési rendszert. Az ELMÜ Rt., az ÉDÁSZ Rt., és a DÉDÁSZ Rt. részletmegoldásaiban egymástól különböző, de lényegét illetően azonos, úgynevezett regisztrációs rendszere szerint a fogyasztói és/vagy áramszolgáltatói méretlen vezetékhálózaton munkát és a fogyasztói mérőhely kiépítést jellemzően csak az a vállalkozás végezheti el, amely sikeres minősítő vizsgát tesz és így a minősített vállalkozások nyilvántartásába kerül. Az oktatást az áramszolgáltatók végzik, míg a nyilvántartást a szolgáltatási területükön működő kereskedelmi és iparkamarák, szakmai szövetségek, szerződéses megállapodás szerint.
A rendszer versenyjogi megítélését tartalmazza a szükségképpen az ügyek egyedi vonásait is tükröző, több versenytanácsi határozat. A regisztrációs rendszer működése ugyanis az érintett piacon (Tpvt. 14. §) - ami a jelen ügyben a fogyasztói és/vagy az áramszolgáltatói méretlen vezetékhálózaton való munkavégzésben és a fogyasztói mérőhely kiépítésében határozható meg -, versenykorlátozó hatású, s a Tpvt. 11. §-a tilalmazza. Az érintett piacon a megrendelő fogyasztók a meghatározott követelményeket teljesítő elektromosipari vállalkozások közül választhatják ki a lehetséges munkavégzőket, amelyek a korábbiakhoz képest az érintett piacra nehezített korlátokkal léphetnek, a piacról kiszorulhatnak és csak olyan elektromosipari munkát végezhetnek, amihez az áramszolgáltatók engedélye, hozzájárulása, átvétele nem szükséges. Ekként a regisztrációs rendszerre vonatkozó megállapodások sértik a fogyasztók választási szabadságát, és akadályokat állítanak a gazdálkodó szervezetek piacralépése és piaci szereplése elé (Tpvt. 11. § d) és f) pont).
A megállapodások azonban mentesíthetők voltak a versenyjogi tilalom alól - a jelen ügyben is alkalmazhatóan -, mert igazolható volt, hogy teljesülnek a Tpvt. 17. § (1) bekezdés a-d) pontjában megjelölt együtthatóan értékelendő feltételek.
A megállapodások hozzájárulnak a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, mert a fogyasztói tájékoztatásnak a kamarákon, a szolgáltatón keresztül szervezett rendje van, s így a fogyasztók ismeretszerzése a regisztrált vállalkozásokról biztosított. A minősített és nyilvántartott vállalkozások pedig remélhetően a velük kötött vállalkozási szerződéseket szerződésszerűen teljesítik, hogy az áramszolgáltató elvárt feltételeit kielégítő munkálatokat adhassanak át a fogyasztók részére. A munkavégzési minőség javul, hiszen a vállalkozások folyamatos továbbképzése szervezettebb, ami a műszaki fejlődést szolgálja.
Az érintett piacra való belépés és a fokozott szakmai követelmények miatt az ottani vállalkozói szereplés megnehezülése a szakképzettséggel amúgy is rendelkező vállalkozások részére aránytalan többletterhet nem jelent, összehasonlítva azzal a remélt előnnyel, amelyet a szolgáltatási színvonal emelkedése jelent.
A mentesített megállapodások nem zárják ki a versenyt az érintett szolgáltatás vonatkozásában, mert az fennmarad a szaknyilvántartásba kerülő vállalkozások között.
A Versenytanács korábban is élt a határozott időre szóló, illetve feltételhez kötött mentesítés törvényben rögzített lehetőségével (Tpvt. 17. § (2) bekezdés), mert a regisztrációs rendszerre vonatkozó jogszabályi rendezést a gázipari vállalkozások regisztrációs rendszeréhez hasonlóan szükségesnek tartotta, továbbá a kötelező kamarai tagság 2000. november 1-i megszűnésével, a rendszer elemét jelentő szankcionálási rendben is szükségszerűen változásoknak kellett bekövetkeznie.

Mindezek előrebocsátása után az I. r. kérelmező, említett versenytársaihoz hasonlóan, a működési területét jelentő Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves, valamint részben Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, együtt a II., III., IV., V. r. kérelmezővel, kidolgozta saját regisztrációs rendszerét. Ez a rendszer az I. r. kérelmezőnek a II., III., IV., V. r. kérelmezővel külön-külön kötött szerződéseiben formálódott meg, amelyről a felek azonos tartalommal, de egymástól eltérő időpontokban döntöttek (I-V. r. kérelmező 1999. november 1., I-IV. r. kérelmező 1999. december 3., I-II. r. kérelmező 2000. február 17., I-III. r. kérelmező 2000. február 18.).
A megkötött szerződéseket egyöntetűen 2000. április 19-én módosították, majd a jelen eljárás során újabb szerződésmódosítást hajtottak végre 2001. február 12-én (I. r. kérelmező - II., III., IV. r. kérelmező), illetve február 14-én (I. r. kérelmező - V. r. kérelmező). E legutolsó módosítással létrejött és hatályos szerződéseken alapul a mentesítésre irányuló jelen eljárás.
A szerződések az együttműködés célját a fogyasztók minél magasabb színvonalú kiszolgálásában jelölik meg; ennek eszközeként hozzák létre és működtetik az Elektromosipari Szakvállalkozók Rendszerét a szerződések 1. számú mellékletbeli ügyrendje szerint. A felek maguk közül Állandó Bizottságot hoznak létre, amely meghatározza a feladatokat, ajánlásokat tesz, stb. Az érdekképviseleti szervezetek folyamatosan végzik a vállalkozások minősítését, vezetik a regisztrációt, amelyhez az I. r. kérelmező folyamatos hozzáférését biztosítják. Az I. r. kérelmező gondoskodik az oktatásról, továbbképzésről, tananyagokról.
Az I. r. kérelmező megbízásából mérőhelyet csak az alakíthat ki, a méretlen szolgáltatói és/vagy fogyasztói vezetékhálózaton szerelési munkát csak az végezhet, szerelési igazolást csak az állíthat ki, aki a nyilvántartásba bekerül. Azok a természetes személy egyéni vállalkozók kerülhetnek a nyilvántartási rendszerbe, akik megfelelő szakirányú képesítéssel és mestervizsgával vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, illetve azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek felsőfokú végzettségű alkalmazottja kerül be a nyilvántartásba. A nyilvántartásokat a székhely szerinti illetékes kamarák állítják fel és vezetik, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az V. r. kérelmező.
A bejegyzés feltétele a hiánytalanul kitöltött adatlap, a végzettség igazolása és az ÉMÁSZ vizsga letétele.
A regisztrációs rendszerben való részvétel megszűnik, ha kérelemre a vállalkozás bejegyzését törlik, avagy a bejegyzés valamely feltétele szűnik meg. A bejegyzett vállalkozás bizonyított szakmai mulasztása esetén a Bizottság a vállalkozást a magatartás súlyától függően, ismételten tanfolyamvégzésre és vizsgára utasíthatja, amelynek letételéig a nyilvántartásban nem szerepelhet.

Az I. r. kérelmező regisztrálatlan vállalkozás mérőhely kialakítását is elfogadja, a bekapcsoláshoz szükséges szerződéses és műszaki feltételek teljesülése esetén.

Az I. r. kérelmező és a Budapesti Elektromos Művek saját működési területükön kölcsönösen elismerik a versenytárs működési területén szerzett regisztrációt.

A kérelmezők módosított kérelmükben a szerződésmódosítás időpontjára visszamenő hatállyal kérték megállapodásuk mentesítését, amelyet a lefolytatott vizsgálat is indítványozott.

A Versenytanács ez esetben is 2002. december 31-ig szólóan adta meg a megállapodások mentesítését, miután a Vj-133/2000. számú ügyben is jelzett jogszabályi változások ezirányú korábbi álláspontját erősítették.
A határozott idő elteltével a mentesítés megszűnik, ezért a kérelmezők az időközbeni jogi szabályozás függvényében kérhetnek ismételten mentesítést új versenyfelügyeleti eljárás indításával, illetve a hivatal ennek elmulasztása esetén mérlegelése szerint hivatali eljárás keretében kérheti számon a kérelem újbóli előterjesztésének hiányát.
A megállapodásokat mentesítő határozat hatálya visszahat a megállapodások 2001. február 12-i, illetve február 14-i módosításának időpontjára (Tpvt. 17. § (3) bekezdés).

A kérelmezők Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogát a 83. § biztosítja.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2001. április 12.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika