Vj-218/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sepsey György vezérigazgató által képviselt Investel Magyar Távközlési Befektetési Rt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a MATÁVkábelTV Kft felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  Az 1991. évben alapított (Investel Magyar Távközlési Befektetési Rt (a továbbiakban: Investel Rt) részvényei

  • -

   49 százalékban a Magyar Távközlési Rt( a továbbiakban: MATÁV Rt);

  • -

   51 százalékban pedig a MATÁV Rt 100 százalékos tulajdonában levő Egertel Rt

tulajdonában vannak.

 • 2)

  Az Investel Rt 1999-évtől a MATÁV Rt menedzsment-opciós kötvényeinek kezelését végezte, 1999. évben nettó árbevételt nem ért el.

 • 3)

  A tulajdonosok 2000. évben meghozott stratégiai döntése értelmében a jövőben az Investel Rt látja el a MATÁV Rt kábeltelevíziós érdekeltségei felett vagyonkezelő tevékenységet.

 • 4)

  A kábeltelevíziós szolgáltatást végző MATÁVkábelTV Kft-t (a továbbiakban: MkTV Kft) a MATÁV Rt alapította 1998. június 30-án. Jelenleg az MkTV Kft üzletrészeinek 75 százaléka van a MATÁV Rt tulajdonában, a fennmaradó 25 százalékkal pedig a Hungária Biztosító Rt rendelkezik. A szavazati jogok tekintetében fordított a helyzet: 75 százalék van a Hungária Biztosító Rt, 25 százalék pedig a MATÁV Rt tulajdonában, azzal azonban, hogy a MkTV Kft ügyvezetőjének kinevezési joga a MATÁV Rt-t illeti meg. Az előzőek szerinti tulajdonosi-irányítási struktúra alapján a Versenytanács egy korábbi jogerős határozatában (Vj-126/1999.) azt állapította meg, hogy az MkTV Kft egyedüli irányítója a MATÁV Rt.

 • 5)

  Az MkTV Kft 1999. évi nettó árbevétele 909 millió forint volt.

 • 6)

  A MATÁV Rt - az Investel Rt és az MkTV Kft mellett - további tizenöt vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal. E vállalkozások és a MATÁV Rt 1999. évben együttesen - az egymás közötti forgalom nélkül - 323,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

II.

 • 7)

  A 3. pontban említett tulajdonosi stratégiának megfelelően az Investel Rt 2000. december 1-én Üzletrész-átruházási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében megvásárolta a MATÁV Rt-től az MkTV Kft üzletrészeinek 75 százalékát, amivel együtt a MATÁV Rt - 4. pontban említett - tagsági jogai is az Investel Rt-re szálltak át.

 • 8)

  A kérelmező Investel Rt a 7. pont szerinti üzletrész vásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Nyilatkozata szerint az összefonódás célja, hogy tulajdonosi, illetve vagyonkezelési szempontból a MATÁV Rt kábeltelevíziós érdekeltségei elkülönüljenek az egyéb telekommunikációs üzleti területektől, elősegítve a kábeltelevíziós üzletág átláthatóságát, illetve versenyképességének javulását.

III.

 • 9)

  A Szerződés értelmében az Investel Rt a MATÁV Rt-nek az MkTV Kft-vel kapcsolatos valamennyi jogosultságát - ezen belül az irányítás jogát is - megszerzi, így a kérelem szerinti üzletrész vásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10)

  Az összefonódás közvetlen résztvevőinek (Investel Rt és MkTV Kft), valamint közvetett résztvevőinek (a MATÁV Rt és az általa irányított további vállalkozások) 1999. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tíz milliárd forintot; továbbá az irányítás alá kerülő MkTV Kft 1999. évi nettó árbevétele az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 11)

  Az összefonódás két közvetlen résztvevője a Tpvt. 15.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján egymástól nem független vállalkozás, mert

  • -

   a MkTV Kft (értelemszerűen az összefonódást megelőzően) közvetlenül;

  • -

   az Investel Rt pedig az Egertel Rt-n keresztül közvetetten (Versenytanács elvi állásfoglalásai 28., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám)

   a MATÁV Rt irányítása alatt áll.

 • 12)

  A Versenytanács állandó gyakorlata (elsőként: Vj-16/1997.) szerint az egymástól nem független vállalkozások közötti (egy vállalkozás csoporton belüli) irányítás szerzés a versenyhelyzetet nem befolyásolja: a Tpvt. 12.§ b) pontja alapján ugyanis az egymástól nem független vállalkozások az összefonódás hiányában is összehangoltan léphetnek fel a piacon.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. a 77. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel engedélyezte.

 • 14)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Tpvt-nek a 2000. évi CXXXVII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 9.§ (1) bekezdésével 2000. február 1-jei hatállyal beiktatott 23.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a nem független vállalkozás felett szerzett irányítás nem minősül vállalkozások összefonódásának. Az Mtv. rendelkezéseit azonban - annak 49.§ (2) bekezdése alapján - a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni. Ezért a Versenytanács a kérelem szerinti irányításszerzést - a szerződés megkötésekor hatályban volt rendelkezések alapján - vállalkozások összefonódásaként vizsgálta.

IV.

 • 15)

  Az ügyfelek (a kérelmező Investel Rt és az irányítása alá kerülő MkTV Kft) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16)

  A kérelmező Investel Rt a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 17)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. április 4.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi