Vj-219/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kászon Györgyné igazgatóhelyettes által képviselt SZIGÜ Pest megyei Temetkezési Rt. (2220 Vecsés, Vigyázó F. u. 6.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont Rt. a temetkezési szolgáltatások budaörsi részpiacán alkalmazott egyes temetkezési rész- szolgáltatások díjainak kialakításával és annak érvényesítésével kapcsolatos magatartása sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó szabályokat, ezért versenyfelügyeleti eljárást indított.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1998. január 26-án alakult meg, a korábbi Pest megyei Temetkezési Vállalatból, 1989-ben előbb Kegyeleti Szolgálat Kft-vé alakult, majd ezt két magánszemély megvásárolta. Az Rt. temetkezési szolgáltatási tevékenységet végez, mintegy 73 fióktelepet üzemeltet. Az eljárás alá vont szolgáltatási, valamint temető üzemeltetési tevékenysége Pest, Bács-Kiskun és Heves megyére terjed ki.
Fő tevékenysége a komplex temetési szolgáltatási, ezen túlmenően egyes településeken a temetőket a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján üzemelteti.
Szerződéses jogviszony keretében mintegy 50 temető üzemeltetését biztosítja. Ez a tevékenysége teljes körű. Más vállalkozó is végez temetkezési feladatokat, ebben az esetben tevékenysége a ravatalozó üzemeltetésére korlátozódik.

A vizsgálat az eljárás alá vont Budaörs város önkormányzati tulajdonú temetőjében végzett temetési tevékenysége során érvényesített szolgáltatási díjakra terjedt ki, olyan szempontból, hogy indokolatlan egyoldalú előny kikötésére sor került-e szolgáltatásai során.

Budaörs város területén két temető található, az önkormányzat tulajdonában álló köztemető, valamint a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő felekezeti temető. Az eljárás alá vont a köztemetőt üzemelteti az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.
Résztevékenységet végez a felekezeti temetőben is, a ravatalozót üzemelteti.
A temetési szolgáltatások budaörsi részpiacán jelen van még a Gyertyaláng Kegyeleti Kft., amelynek szolgáltatásait a fogyasztók igénybe vehetik. A vizsgálat megállapította, hogy Budaörs területén a temetéseket gyakorlatilag teljes körűen az eljárás alá vont végzi, az idegen vállalkozók által végzett temetések száma az utóbbi három évben mindössze egy volt.

Budaörsön az önkormányzat 39/2000. (XI. 10.) ÖKT számú rendeletében szabályozta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló előírásokat. A köztemető üzemeltetésére az Önkormányzat mint tulajdonos és egyben kötelezett az eljárás alá vonttal 1997. szeptember 15-én 5 éves időtartamra kötött szerződést.
Budaörs városban 1998-ban 92, 1999-ben 98, 2000-ben pedig 84. volt az elhalálozások száma.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont a nála megrendelt temetési szolgáltatásoknál az önkormányzati kompetenciába tartozók (sírhelydíj, kellékek, temetőn belüli átadása, stb.) esetében a szabályozási jogkörrel rendelkező önkormányzat által a helyi rendeletben közzétett árakat alkalmazza. Az eljárás alá vont az ezen túli, a vállalkozói jellegben nyújtott szolgáltatások ellenértékét a saját maga által meghatározott árjegyzékben rögzíti. A vizsgálat számlák alapján tételes ellenőrzéssel vizsgálta az egyes díjtételeket és ezt összegezve azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont szolgáltatási díjainak és díjalkalmazási feltételeinek tisztességtelen, indokolatlan egyoldalú előnyt megtestesítő jellege nem bizonyítható.

A Tpvt. V. fejezete tartalmazza a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.
A Tpvt. 21. §-a úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen az a) pont szerint az üzleti kapcsolatokban tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni.
A Tpvt. 22. § szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon a (2) bekezdés szerint az is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. Mivel a temetési szolgáltatások budaörsi piacán a komplett szolgáltatást gyakorlatilag kizárólag az eljárás alá vont végezte, a Versenytanács egyetért a vizsgálat azon megállapításával, hogy az eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzete fennáll. A gazdasági erőfölény léte a Versenytanács állandó joggyakorlata szerint önmagában nem jelent jogsértést.
Jogsértés akkor valósul meg, ha ezzel a vállalkozó visszaél. Az önkormányzatok által rendeletben megállapított díjak felülvizsgálata, mint hatósági áraké, nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe. A lefolytatott vizsgálat azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont magatartása nem tartalmaz tisztességtelennek nevezhető elemeket és nem bizonyítható indokolatlanul kikötött előny sem részéről.
A Versenytanács elfogadta a vizsgálat megállapításait, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont árait hasonló más piaci szereplők áraival összevetette és ennek alapján készítette el a kimutatást, amely szerint az eljárás alá vont által alkalmazott díjtételek összességükben nem minősülnek olyan mértékűnek, amely jogsértés megállapítását szükségessé tenné, ezért a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának (2) fordulata alapján az eljárást megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2001. február 21.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné