Vj-198/2000/41

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Székely Ágnes jogtanácsos (1061 Budapest, Király u. 12.) által képviselt Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt és Mohosné dr. Lontai Mária ügyvéd (1136 Budapest, Raul Wallenberg u. 7. III. 1.) által képviselt Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők közösen irányítást szerezzenek a PharmaChom Gyógyszernagykereskedelmi Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmezők 2000. november 7-én kötött üzletrész átruházási szerződéssel egymás között egyenlő arányban megvásárolták az Euromedic International N.V.-től a PharmaChom Gyógyszernagykereskedelmi Kft üzletrészeinek száz százalékát, mellyel közös irányítást szereztek felette. A szerződés 6. pontja szerint érvényességének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A kérelmezők a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

Az összefonódás előnyeként kiemelték, hogy a közös beszerzés révén kedvezőbb kondíciók érhetőek el, valamint lehetővé válik a logisztika és értékesítési tevékenységek ésszerűsítése, a méretgazdaságossági előnyök kihasználása. Ezek együttesen a költségek csökkenését, a fogyasztói oldalon pedig a kibővülő áruválaszték, a folyamatos szállítások biztosítása színvonalasabb gyógyszerellátást és a hatékonyabb gazdálkodás révén jobb kínálati feltételek nyújtását teszik lehetővé.

II.

A Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt (a továbbiakban: Hungaropharma Rt) 1993. január l-jén alakult át részvénytársasággá, a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat jogutódja. A társaság száz százalékban az ÁPV Rt tulajdonában áll, mely gyógyszernagykereskedelmi tevékenységét öt budapesti és nyolc - az ország különböző régióiban elhelyezkedő - raktártelepek, kereskedőházak működtetésével Magyarország egész területén végzi. Vevőkörébe mintegy 2000 magángyógyszertár, 153 kórház és termékeit továbbértékesítő gyógyszernagykereskedők tartoznak.

Az Rt a humán-, valamint állatgyógyszerek, immunbiológiai készítmények, diagnosztikumok, fertőtlenítők, orvosi reagenciák, kötszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyszeralapanyagok, gyógynövények, galenikumok és tápszerek szinte teljes választékát forgalmazza, emellett nagyszámban kínál paramediciális termékeket, kozmetikumokat, valamint engedélyezett élelmiszer jellegű készítményeket.
1999. évben nettó árbevétele 69,2 milliárd Ft volt, mellyel a gyógyszernagykereskedelem legnagyobb forgalmú, piacvezető cége.
A Hungaropharma Rt irányítása alatt működik a kaposvári székhelyű SANOVITA Gyógyszernagykereskedelmi Rt, mely 1999. évben 4,3 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt (a továbbiakban: Forrás Rt) az ÁPV Rt tulajdonában álló pénzügyi befektető társaság. 1999. évi nettó árbevétele 14 millió Ft volt.
A Forrás Rt az üzletrészek, illetve részvények többségének tulajdonlásával irányít hét gazdasági társaságot, melyek különböző ipari termékek előállítását, illetve forgalmazását végzik, valamint építőipari generál kivitelezői tevékenységet folytatnak. E vállalkozások együttesen 1999. évben 1,8 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak.

A PharmaCom Gyógyszernagykereskedelmi Kft-t (a továbbiakban: PharmaCom Kft) 1997-ben a hollandiai székhelyű Euromedic International N.V. alapította gyógyszernagykereskedelmi tevékenység folytatására. Budapesten és Nyíregyházán rendelkezik egy-egy raktártelephellyel, forgalmának nagyobb hányada ezek vonzáskörzetében realizálódik, de az ország szinte teljes területén értékesíti termékeit. Állandó vevőinek száma mintegy hatszázra tehető, 1999. évben 10,6 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

III.

Gyógyszernagykereskedelmi tevékenységet a 60/1999. (XII. 1.) EüM. rendeletben előírt szakmai feltételeket teljesítő vállalkozások az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyével az ország egész területén végezhetik. A kereskedelmi vállalkozások mellett a gyógyszergyártók is forgalmazhatják termékeiket.

Gyógyszernagykereskedői jogosítvánnyal több mint 80 vállalkozás rendelkezik, azonban a piac szerkezetét hagyományosan és az 1999. évi piacnyitást követően is erős koncentráció jellemzi. A piacra lépés szakmai követelményeinek betartására, valamint a vevők - gyógyszertárak, kórházak, egészségügyi intézmények - által igényelt teljes körű gyógyszerválaszték folyamatos biztosítására csak tőkeerős, megfelelő infrastruktúrával és jól képzett szakember gárdával rendelkező vállalkozások képesek. A nagykereskedelmi tevékenység hatékonyságának emelése céljából 1998. évtől koncentrációs folyamat indult meg.

Az 1999. évi mintegy 245 milliárd Ft-os nagykereskedelmi áron számított országos forgalom közel 90 %-át hat nagykereskedelmi társaság bonyolította le.

Az összefonódás résztvevőinek és a jelentősebb vállalkozásoknak a piaci részesedését az alábbi táblázat tartalmazza.

Vállalkozás neve

%

Hungaropharma

30

Phoenix Pharma

28

Medimpex

10

Humantrade

8

Bellis

7

PharmaCom

4

A piacra való belépés mellett szabályozott a gyógyszerek kereskedelmi árrése is, ezek legmagasabb mértékeit rendelet írja elő, így a vállalkozások a kínált gyógyszer választékkal, a szállítási határidőkkel és különféle engedmények vagy más kedvezmények nyújtásával versenyezhetnek egymással.

Az összefonódásban résztvevő gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások nagyobb hányadban a raktártelepeik, kereskedő házaik földrajzi környezetében elhelyezkedő vevőket szolgálják ki, velük kötnek közös megegyezéssel, meghatározott felmondási időtartammal hosszabb - rövidebb időszakra szóló keretszerződéseket és értékesítési szerződéseket. Így egyes régiókban természetesen egy-egy nagykereskedelmi vállalkozás piaci részesedése eltér - magasabb - az országos forgalomhoz viszonyított arányánál.
A forgalmazott áruk jellegéből, valamint az egyes vállalkozások raktártelepeinek elhelyezkedéséből, valamint a szállítási szerződések jellegéből adódóan azonban a gyógyszerek országos forgalmazása jelentősebb többletköltség vagy időráfordítás nélkül megoldható, azaz a vevők máshoz fordulási lehetőségei fennállnak.

Ezért a gyógyszer nagykereskedelmi tevékenység érintett földrajzi piacának az ország egész területe tekinthető.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.
Az indítvány megtételénél figyelembe vette a vizsgálati eljárás során az irányításszerzéssel kapcsolatban a versenytársaktól, a szakmai szövetségektől és reprezentatívan kiválasztott vevőkörtől beszerzett véleményeket is.

V.

A kérelem szerinti üzletrész vásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódáshoz a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése szerint akkor kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni, amennyiben a 26.§ alapján figyelembeveendő érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja a tíz milliárd forintot és az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig ötszáz millió forint feletti.

Az összefonódással érintett vállalkozások - a Hungaropharma Rt, a Forrás Rt és a PharmaCom Kft, valamint a két kérelmező irányítása alá tartozó társaságok - 1999. évi együttes, az egymás közötti forgalom nélkül számított nettó árbevétele 84,2 milliárd forint volt, meghaladta a tíz milliárd forintot. Az irányítás alá kerülő PharmaCom Kft-é pedig - 10,6 milliárd Ft - ötszáz millió Ft feletti volt, ezért a kérelem szerinti irányításszerzés engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt az esetben, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások a gyógyszernagykereskedelem országos piacán folytatják tevékenységüket. A Forrás Rt mint pénzügyi befektető vesz részt a tranzakcióban, az általa irányított vállalkozások egyike sem érdekelt a gyógyszerkereskedelem piacán, így szerepe e tekintetben semlegesnek minősíthető.

A kérelem szerinti összefonódás következtében az eddig is oligopol szerkezetű érintett országos gyógyszernagykereskedelem piacán a piacvezető forgalmazó részesedése mintegy négy százalék ponttal, 34 % körüli mértékre emelkedik. Ezt azonban - figyelembe véve a piac szerkezetét, egy közel azonos piaci súlyú-, s mellette még néhány jelentősebb részaránnyal rendelkező versenytárs jelenlétét, valamint a gyógyszernagykereskedelmi tevékenység folytatásának magas tőkeigényességét, a magyar piac méreteit - a Versenytanács nem minősítette olyan mértékű koncentráció növekedésnek, amely az érintett országos piacon gazdasági erőfölényes helyzet kialakulásához vezetne, vagy a verseny fennmaradását és fejlődését akadályozná.

Előzőek alapján a Versenytanács - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - a kérelmezett összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek képviselőik útján a tárgyalás mellőzését kérték, így a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmezők a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.
A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2001. március 10.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi