Vj-155/2000/3

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Réczicza István ügyvéd (1011 Budapest, Szalag u. 19.) által képviselt Deutsche Telekom AG kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a MagyarCom Szolgáltató Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  A MagyarCom Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Kft) üzletrészei ötven-ötven százalékban a Deutsche Telekom (a továbbiakban: DT) és az Ameritech International Inc. (a továbbiakban: Ameritech) tulajdonában vannak, és szavazati jogaik is a fenti arányban oszlanak meg.

 • 2.)

  A Kft kizárólagos tevékenysége a DT által irányított Magyar Távközlési (a továbbiakban: MATÁV) Rt számára nyújtott tanácsadási szolgáltatás.

 • 3.)

  A DT és az Ameritech 2000. augusztus 30-án üzletrész adásvételi megállapodást kötött, amelynek értelmében a DT megvásárolja az Ameritech-től a Kft törzstőkéjének ötven százalékát megtestesítő üzletrészt.

 • 4.)

  A megállapodás 2.1. pontja értelmében az adásvétel előfeltétele a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása, ezért a DT a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a 3.) pont szerinti üzletrész-vásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 5.)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdése szerinti jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta, mert az összefonódással érintett telekommunikációs tanácsadási piacon nem történik olyan változás, amely gazdasági erőfölény létrejöttét vagy megerősödését valószínűsíthető, a DT ugyanis nem csak Kft-nek, hanem a szolgáltatását igénybevevő MATÁV Rt-nek is egyedüli irányítója.

II.

 • 6.)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozásban. A (2) bekezdés a.) pontja értelmében az irányítás megszerzésének minősül, ha a vállalkozás egy másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi, ami a kérelem szerinti ügylet esetében a DT és a Kft vonatkozásában nem vitathatóan megtörténik, vagyis a kérelem szerinti üzletrészvásárlás vállalkozások összefonódásának minősül, melyhez a Tpvt. 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni.

 • 7.)

  Az előzőeken nem változtat az sem , hogy a DT az üzletrészvásárlást megelőzően a Kft-t közösen irányító két vállalkozás egyike, a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint ugyanis összefonódásnak minősül, ha a közös irányítók egyike egyedüli irányítást szerez (Elvi állásfoglalások 82., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

 • 8.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, mire tekintettel a Versenytanács - egyetértve a vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte a kérelem szerinti összefonódást.

III.

 • 9.)

  Az ügyfelek (a kérelmező DT és az irányítása alá kerülő Kft) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 10.)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 11.)

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2000. október 16.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes