Vj-6/2001/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 102.) által képviselt Magyar Távközlési Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az AD Makedonski Telekommunikacii-Skopje felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Magyar Távközlési Rt (a továbbiakban: MATÁV Rt) meghívásos pályázati eljárás során jogot nyert az AD Makedonski Telekommunikacii-Skopje (a továbbiakban: MakTel) részvényei 51 százalékának megvásárlására. A részvény-adásvételi szerződést a Macedón Köztársaság és a MATÁV Rt 2000. december 22-én kötötte meg.

 • 2)

  Az 1) pont szerinti részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a MATÁV Rt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Hivatkozott arra, hogy

  • -

   az összefonódásnak a jelenlegi piaci-szabályzási feltételek mellett nincs hatása a magyar távközlési piacra; továbbá

  • -

   figyelemmel arra, hogy a Magyarországra irányuló, illetve a Magyarországon áthaladó távbeszélő forgalomnak csak elenyésző hányadát alkotja a macedón forgalom, az összefonódásnak a magyar távközlési piac közelgő liberalizációját követően sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai a magyar piacon.

 • 3)

  A MATÁV Rt meghatározó tevékenysége a közcélú távbeszélő szolgáltatás, és további 28 vállalkozás felett rendelkezik a részvények vagy az üzletrészek többségének tulajdonlásán, illetve a vezető tisztségviselők kinevezésére vonatkozó jogosultságon alapuló közvetlen vagy közvetett irányítási joggal. Ezen vállalkozások többsége a MATÁV Rt tevékenységét kiegészítő, azt segítő szolgáltatást nyújt, míg

  • -

   a Westel Rádiótelefon Kft és a Westel Mobil Távközlési Rt a mobil rádiótelefon;

  • -

   a MATÁVkábelTV Kft a kábeltelevíziós;

  • -

   a MATÁVNet Rt pedig az adatátviteli és internet

szolgáltatás piacán tevékenykedik.

 • 4)

  A MATÁV Rt részvényeinek 59,5 százalékos tulajdonosa MagyarCom Holding GmbH, melynek részvényei száz százalékban a Deutsche Telekom tulajdonában vannak, amely további hét magyarországi vállalkozás felett rendelkezik közvetlen vagy közvetett irányítási joggal.

 • 5)

  A 3-4) pontban említett magyarországi vállalkozások (a továbbiakban együtt: MATÁV-csoport) 1999. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 324 milliárd forint volt. A MagyarCom Holding GmbH, valamint a Deutsche Telekom és az általa irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén nem értek el 1999. évben nettó árbevételt.

 • 6)

  A MATÁV Rt illetve a MATÁV-csoporthoz tartozó további vállalkozások a 2000. december 22-ét megelőző kétéves időszakban számos vállalkozással valósítottak meg összefonódást, melyek - adott összefonódást megelőző évi - együttes nettó árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.

 • 7)

  A MakTel Macedónia nemzeti távközlési társasága, amely a belföldi és külföldi közcélú távbeszélő szolgáltatásokat, valamint a bérelt vonali szolgáltatásokat kizárólagosan végzi, továbbá a távbeszélő állomások és a távközlési hálózatok kizárólagos működtetője. A MakTel egyben az egyedüli mobil rádiótelefon szolgáltató Macedóniában.

 • 8)

  A MakTel-nek 1999. évben a Magyar Köztársaság területéről - a MATÁV-csoport tagjai részére teljesített szolgáltatások nettó árbevétele nélkül - 20 millió forint nettó árbevétele származott a Pannon GSM Távközlési Rt részére nyújtott mobil rádiótelefon barangolási szolgáltatásból.

 • 9)

  A Tpvt. 71. § szerinti jelentésben a vizsgálók a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozták, tekintettel arra, hogy annak a magyar piacra nézve nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

II.

 • 10)

  Az 1. pont szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a) és (2) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyre (jóllehet az nem a Magyar Köztársaság területén jön létre) a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján kiterjed, mert az összefonódás hatása - a MakTel Magyarországra irányuló exportja következtében - érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén.

 • 11)

  Az összefonódás résztvevőinek nettó árbevételi adatai (lásd. 5., 6. pont) és a MATÁV-csoport tagjainak a jelen összefonódást megelőző két éves időszakban megvalósított összefonódásai (lásd.: 8. pont) alapján az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) - (2) bekezdése értelmében engedélykötelesnek minősül.

 • 12)

  A Versenytanács osztotta a kérelmező, illetve a vizsgálati jelentés álláspontját atekintetben, hogy az összefonódásnak a távközlési piac liberalizációját megelőzően és azt követően sem valószínűsíthetők olyan hatásai, amelyek a magyar piacon a hatékony verseny kialakulását fennmaradását vagy fejlődését akadályozzák, mire tekintettel a Versenytanács az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 13)

  Az ügyfelek (a kérelmező MATÁV Rt és a MakTel) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 14)

  A kérelmező MATÁV Rt a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerint eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 15)

  Az ügyfelek jogorvoslati joga a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. május 29.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Kállai Mária sk
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi