Vj-8/2001/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Fest Attila ügyvéd (1134 Budapest, Váci u. 35.) által képviselt HARTMANN-RICO Hungária Kft (2051 Biatorbágy, Buda Park Paul Hartmann u. 2399/8.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.
A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Paul Hartmann Hungária Kft, mint a németországi székhelyű Paul Hartmann AG. leányvállalata, 1997. június 11-én kelt alapító okirattal jött létre. Tevékenységi körébe többek között gyógyászati termékek nagy- és kiskereskedelme tartozik.

 • a.)

  1997. október 9-én a RICO Kötszerművek Rt-vel megállapodott abban, hogy megvásárolja a RICO budapesti raktárának gépi berendezéseit, budapesti irodáját, készáru készletét, a védjegyeket, szabadalmi bejegyzéseket, licenceket, továbbá a RICO cégértékét (kizárólagos jogot arra, hogy magát RICO név alatt képviselje), az értékesítési adatokat, a vásárlók jegyzékét, vevőkkel szembeni követeléseit. Átveszi meghatározott alkalmazottait, értékesítési képviselőit.
  A szerződés tartalmazza, hogy a RICO megszünteti az egészségügyi és higiénés piacon folytatott tevékenységét illetve termékeinek Magyarországon és külföldön történő értékesítését. A szerződés (15. oldal) szerint a vevő kizárólagos jogosultsággal rendelkezik, hogy a RICO által gyártott termékek forgalmazását és/vagy eladását folytassa és magát e tevékenység tekintetében a RICO jogutódjaként tüntesse fel. Jogosult nevének olyan változtatására, hogy az a RICO nevet is tartalmazza.

  Ugyanezen a napon a fenti szerződő felek megállapodtak abban is, hogy a RICO vállalja, hogy 1997. november l-től 2000. december 31-ig általa gyártott termékeket szállít a Paul Hartmann Hungária Kft-nek. E szerződést utóbb módosították akként, hogy az 1999. december 31.-i hatállyal megszűnik.

 • b.)

  Ezt követően a Paul Hartmann Hungária Kft nevét HARTMANN-RICO Hungária Kereskedelmi Kft-re változtatta. December 1-én megállapodott a Paul Hartmann AG-vel, hogy november 1-i hatállyal átruházza rá a RICO védjegy jogosultságát.
  A Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott, színes ábrás RICO védjegy árujegyzékében szerepelnek egészségügyi és higiénés termékek, nevezetesen sebvarró fonalak, vattatermékek, kötszerek, elsősegély felszerelések, továbbá eldobható egészségügyi betétek, pelenkák, tamponok.

 • c.)

  A RICO korábbi tevékenységét a MAKÖT Rt, illetőleg az általa 1998-ban létrehozott MAKÖT Kft folytatta a RICO hajdúböszörményi telepén, ahová az a budapesti berendezéseit áttelepítette, ezekre ugyanis a Paul Hartmann Hungária Kft nem tartott igényt.

 • d.)

  A MAKÖT Rt és a MAKÖT Kft 2000. június 26-án beolvadt a WALLIS Rt-be, és 1999. november 1-én a hajdúböszörményi telephelyet és berendezést eladta a NAGÉV Kft-nek.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozás a szerződés megszűnéséig a MAKÖT Rt és Kft, illetőleg a Hartmann vállalatcsoport importált termékeit forgalmazta. Ugyanezen hagyományos kötszereket gyártotta a RICO Rt; a MAKÖT Kft, illetőleg az eljárás alá vont anyavállalata által gyártott ezen termékcsoport megfelelt az Európai Gyógyszerkönyv vonatkozó előírásainak, amelyet az ORKI vizsgálati jegyzőkönyve rögzített. Az egyes hagyományos kötszerek között a minőségi különbség nem értelmezhető, a minőségi különbség a hagyományos és a nem hagyományos kötszerek közt van.

A termékek forgalmazásával kapcsolatosan az alábbi hatósági eljárások voltak folyamatban:

 • a.)

  Az eljárás alá vont vállalkozás kérelmére a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztálya 1998. január 21-én közölte, hogy az átalakult - nevet változtató - gazdasági társaság általános jogutódja az átalakulás előtt kiadott hatósági engedélyek jogosultja; ez esetben az eljárás alá vont az ott irt 85.050/10/1995. (a Népjóléti Minisztérium Államtitkára által a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenység a RICO részére történő engedélyezése tárgyában) kiadott engedély jogosultja.

 • b.)

  A RICO Kötszerművek termékeit az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet (ORKI) számos határozatával alkalmasnak minősítette (B-12/A melléklet).

 • c.)

  A MAKÖT Kft 1998. február 10-én irt levelében (9. sorszám alatt) az ORKI-val közölte, hogy a RICO Kötszerművek által gyártott termékeket azonos körülmények között, az ORKI-nál történt minősítéshez küldött termékekkel megegyező paraméterekkel gyártja, csomagolóanyagaikon folyamatosan cserélik a gyártó és forgalmazó nevét valamint a logot. A többi adat megegyezik az ORKI minősítő határozatában szereplő adatokkal.

 • d.)

  Április 3-án az ORKI úgy foglalt állást, hogy a ORKI 822/94. számú minősítő határozatával minősített nem steril termékek esetében nem kifogásolja a forgalmazást, felhívta a MAKÖT figyelmét, hogy a steril termékeket mindaddig nem hozhatja forgalomba, ameddig a gyártó névváltoztatása miatt új minősítő határozatot nem kérnek. A fenti, nem steril termékek csomagolásán a 822/94. megjelölés az új minősítő határozat kiadásáig tüntethető fel. Az ORKI az 1998. április 8-án azt is közölte a MAKÖT Kft-vel, hogy a turista és vadász elsősegély felszerelés minősítését nem tartja szükségesnek, míg az öt évnél régebbi minősítő határozatok módosítására nincs lehetőség, a termékeket újra kell minősíteni. Az öt évnél nem régebbi és nem steril termékekre vonatkozóan pedig javasolta a határozatok módosítását, majd új minősítés megrendelését.

 • e.)

  Miután a MAKÖT Kft nem intézkedett, az eljárás alá vont 1999. szeptemberében megrendelte az ORKI-nál két minősítő határozat módosítását, (821/94. és 822/94.). Minthogy időközben a gyártó és a szállítási szerződés megszűnt, az eljárást az ORKI megszüntette, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a MAKÖT Kft által 1999. december l. előtt gyártott és eljárás alá vont raktárában lévő, a mellékletben felsorolt készleteket a két ORKI határozat alapján értékesítse az eljárás alá vont úgy, hogy a szállítmányhoz mellékelje a gyártó által kibocsátott minőségi bizonyítványt, amely tartalmazza a termék gyártási számát, steril számát. (5. b. 14 melléklet).

 • f.)

  Az eljárás alá vont anyavállalata, a Paul Hartmann AG. által gyártott steril és nem steril mullkötszerekre az ORKI 863/1999. szám alatt 2000. február 1-én az alkalmassági minősítő határozatot kiadta. (8. melléklet).

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás a tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adta:

 • a.)

  1997. október 27-i kelettel értesítést küldött üzleti partnereinek, melyben közölte, hogy átveszi Magyarországon és külföldön is a RICO termékek terjesztését, forgalmazását és minden ezzel kapcsolatos tevékenységet és jogot. A szerződések kezeléséért, üzemeltetéséért a RICO termékekkel kapcsolatos tevékenységéért a jövőben a Paul Hartmann Hungária Kft és a RICO Rt jogilag egyedüli és kizárólagos, a cégbíróságon bejegyzett utódszervezete, a Hartmann-RICO Hungária Kft jogosult és kötelezett. Ezen levelet kereskedelmi partnereinek küldte meg.

 • b.)

  A SANITAS ingyenes, gyógyszerészeknek szóló újság 2000. decemberi számában az eljárás alá vont ügyvezető igazgatója a vele készült interjúban úgy nyilatkozott, hogy egyértelmű volt, hogy a magyarországi RICO a Hartmann keretei belül működjön tovább, de mert a gyártó kapacitás meglehetősen elavult volt, a Hartmann a nevet és a forgalmazói jogot, azaz a piacot és a termékeket vette meg. A gyártás megmaradt a WALLIS kezében.

 • c.)

  2000. évi cégismertetőjében - amely kereskedelmi partnereihez jut el - azt állítja, hogy a Hartmann-Rico nem tekinthető új vállalkozásnak, hiszen egyesíti a Hartmann AG. és a RICO Kötszerművek szaktudását és tapasztalatát. A RICO márkanévnek és értékesítési szervezetének megvásárlásával az volt a célja, hogy a Magyarországon egyedülállóan egészségügyi hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkező céget összekapcsolja egy nemzetközileg elismert konszern nevével és szaktudásával.

 • d.)

  A debreceni "Idősek Háza" 2000. évi 1. számában megjelent, az eljárás alá vont ügyvezető igazgatója által aláirt levélben az szerepel, hogy megvásárolta a RICO Kötszerműveket, és azóta mindkét cég termékét forgalmazza.

IV.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy az eljárás alá vont vállalkozás cégismertetőiben adott tájékoztatásával illetőleg a kereskedelmi tevékenysége körében megtéveszti a fogyasztókat, így magatartása a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8.§ (2) bekezdés a) pontját sértheti.

A vizsgálati jelentés megállapítása szerint megvalósult a 8.§ (2) bekezdés a) és b) pontjának a sérelme is azzal, hogy eljárás alá vont vállalkozás

 • -

  - a vállalkozásáról és az értékesített termékről olyan információt adott, amely kedvezőbb színben tünteti fel (a RICO márkanév használatával a RICO Kötszerművek jogutódjának tünteti fel magát, holott kizárólag névhasználati jogot és piacot vásárolt);

 • -

  - olyan termékeket hoz forgalomba, amelynek nem volt hatósági engedélye, illetőleg olyan engedélyszámmal látta el, amely már arra nem volt alkalmazható (a MAKÖT Kft nem kért a gyártás folytatásával kapcsolatosan engedélyt, a csomagoló anyagokon a RICO engedélyszáma szerepel);

 • -

  - a terméken adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget (az eljárás alá vont működésének megkezdésekor nem regisztráltatta magát az EAN Magyarország Kht-nál, így a korábbi termékazonosító kódokkal jutottak el a termékek a kereskedelembe. Ezen termékkódok használata terén vita van közte és a NAGÉV Kft között.

 • -

  Ezzel megsértette versenytársai érdekeit is, továbbá előttük olyan látszatot teremtett, mintha piaci szereplése a jogszabályoknak megfelelő volna; ugyanezzel megtévesztette a hatóságokat és más szervezeteket is.

Ezért indítványozta jogsértés megállapítása mellett 10.000.000 Ft birság kiszabását.

Az eljárás alá vont vállalkozás ellenkérelmében az eljárás megszüntetését indítványozta, vitatta a jogsértés elkövetését. Hivatkozott arra, hogy a vevők a termék minősége, csomagolása, a szállító megbízhatósága alapján választják ki a terméket.
2000. év elejétől kezdődően a Paul Hartmann AG által gyártott hagyományos kötszert forgalmazza, amely termék engedélyezett, előzőleg pedig elsősorban a MAKÖT Kft által gyártott és ugyancsak engedélyezett terméket.

V.

A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését, így a (2) bekezdés a) pontjában az áru ára lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon állítását, az áru megtévesztésre alkalmas árujelzővel való ellátását, vagy lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását. A b) pont megtévesztésnek minősíti, ha elhallgatják azt, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy az áruval szemben a szokásos követelményeknek.

A Versenytanács jogsértést nem látott megállapíthatónak.
Előjáróban utal arra, hogy az esetleges versenytársi sérelmet megvalósító magatartás elbírálása nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe, figyelemmel a Tpvt. 86. § (1) bekezdésére. Ugyancsak közömbös a hatóságok és "más szervezetek" megtévesztése, mert a Tpvt. 8.§ (1) bekezdése szerint jogsértést a megrendelő, vevő és felhasználó, mint fogyasztó sérelmére lehet elkövetni. Így a vizsgálati jelentésnek ezen tényállási elemeivel érdemben nem foglalkozott.

A fogyasztók megtévesztése szempontjából a tájékoztatóban adott közlés, miszerint az eljárás alá vont vállalkozás magát úgy tüntette fel, mint ha a RICO név megvásárlásával az ismert minőségű kötszert forgalmazná tovább, ténylegesen nem volt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. A kiegészített vizsgálati jelentés tartalmazza, hogy a hagyományos kötszerek között, amelyet az eljárás alá vont forgalmaz, semmiféle lényeges minőségi különbség nincsen; meg kell felelni az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak, amely az ORKI vizsgálati jegyzőkönyve mind a RICO mind pedig az eljárás alá vont tekintetében igazolt. A MAKÖT Kft, akinek termékeit az eljárás alá forgalmazta, a RICO technológiáját vette át, ugyanolyan feltételek között termelt.

Azt, hogy nem szerezte meg a gyártó névváltoztatása miatti új minősítő határozatokat, a fogyasztók szempontjából nem bír relevanciával. Ezt alátámasztja, hogy a MAKÖT Kft által gyártott, 1999. decemberében raktáron lévő - többek között steril - termékek értékesítését az ORKI engedélyezte, ami arra utal, hogy ezek és a korábban gyártottak is megfelelnek az jogszabályi előírásoknak. A Hartmann AG utólagos ORKI engedélyből pedig az következik, hogy a korábban importált kötszerek minősége is megfelelő.

Az eljárás alá vont részéről így a fogyasztók megtévesztése nem állapítható meg, mert ugyanolyan minőségű terméket kaptak, mint amit a RICO Kötszerművektől megszokhattak. A jogutódként való feltüntetésre pedig a szerződés jogosította fel az eljárás alá vontat.

A Versenytanács ezért jogsértés hiányában az eljárás a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján - figyelemmel a 72.§ (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette. A 74.§ (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül határozott.
A határozat egyéb rendelkezései a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Budapest, 2001. május 17.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi