Vj-9/2001/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa adr. Mozsolits Beáta ügyvéd(1137 Budapest, Pozsonyi u. 53-55.) által képviseltMATÁVCom Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kftkérelmezőnekösszefonódás engedélyezéseiránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és Szolgáltató Kft felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező MATÁVCom Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft (a továbbiakban: MATÁVCom Kft) 2001. január 2-án kötött "Üzletrész-átruházási Szerződés"-ekkel három korábbi tulajdonostól megvásárolta a CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: CompArgo Kft) üzletrészei 80 százalékát.

 • 2)

  Mindhárom szerződés rögzítette, hogy létrejöttéhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges, mire tekintettel a kérelmező MATÁVCom Kft a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján az 1) pont szerinti üzletrész vásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

MATÁV-csoport

 • 3)

  A MATÁVCom Kft által végzett szolgáltatásokat, és azok részesedését az adott szolgáltatás teljes magyarországi forgalmából a Táblázat mutatja be.

  Táblázat

  A MATÁVCom részesedése a magyarországi forgalomból

Szolgáltatás-csoport

Részesedés (%)

Alközponti szolgáltatás

55

Hálózatszerelés és- kivitelezés

5

Alközponti berendezések forgalmazása

40

Informatikai, adatátviteli szolgáltatás

5 • 4)

  A MATÁVCom Kft 1999. március 29-én irányítást szerzett a

  • -

   hálózatszerelési tevékenységet végző X-Byte Kft (1998. évi nettó árbevétele: 400 millió forint); és

  • -

   a videokonferencia szolgáltatásokat nyújtó a BCN Kft (1998. évi nettó árbevétele: 187 millió forint)

felett a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével (Vj-71/1999. és Vj-81/1999. számú határozatok).

 • 5)

  A MATÁVCom Kft üzletrészei száz százalékban a Magyar Távközlési Rt (a továbbiakban: MATÁV Rt) tulajdonában vannak. A MATÁV Rt meghatározó tevékenysége a közcélú (vezetékes) távbeszélő szolgáltatás.

 • 6)

  A MATÁV Rt - a MATÁVCom Kft mellett - további 15 vállalkozás felett rendelkezik irányítást biztosító részvény-, illetve üzletrész tulajdonnal. E vállalkozások részint a MATÁV Rt tevékenységét kiegészítő szolgáltatásokat végeznek, részint a távközlés egyéb területein (mobil rádiótelefon szolgáltatás, kábeltelevíziós szolgáltatás, Internet) tevékenykednek.

 • 7)

  A 3-6) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: MATÁV-csoport) 2000. évi együttes nettó árbevétele - a vállalkozás csoporton belüli forgalom nélkül - 379,7 milliárd forint volt.

  CompArgo Kft

 • 8)

  Az 1993. évben alapított CompArgo Kft távbeszélő alközpontokhoz és egyéb rendszerekhez kapcsolódó szoftverek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik.

 • 9)

  A CompArgo Kft 2000. évi nettó árbevétele 169 millió forint volt, amelynek közel fele (74 millió forint) a MATÁVCom Kft részére történő értékesítésből származott.

 • 10)

  A CompArgo Kft részesedése az országos szoftverértékesítésből 0,1 százalék. A különböző célú szoftverek felhasználói szempontból ugyan értelemszerűen nem helyettesítik egymást, azonban a szoftver fejlesztéssel és szolgáltatással foglalkozó nagyszámú vállalkozás - a szolgáltatás jellegéből adódóan - a szoftverek széles skálájának előállítására képes.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  A kérelem szerinti üzletrészvásárlásokkal a MATÁVCom Kft a Tpvt. 23.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti irányítást szerez a CompArgo Kft felett, ami a Tpvt. 23.§ (1) bekezdése b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján: a MATÁV-csoport és a CompArgo Kft) egymás közötti forgalmuk nélkül számított előző évi nettó árbevétele meghaladta az engedélykérési kötelezettség egyik feltételét képező, a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése szerinti 10 milliárd forintos küszöbértéket.

 • 13)

  A MATÁVCom Kft az összefonódást megelőző két évben (vagyis 1999. január 2-át követően) két vállalkozás felett szerzett irányítást, melyeknek az irányítás szerzést megelőző (1998.) évi nettó árbevétele 400, illetve 187 millió forint volt. Ezen nettó árbevételek, továbbá a CompArgo Kft-nek a MATÁV-csoport részére történő értékesítés nélkül számított, a jelen összefonódást megelőző (2000.) évi nettó árbevétele (95 millió forint) együttesen 682 millió forint volt, vagyis meghaladta az engedélykérési kötelezettség másik feltételét képező, a Tpvt. 24.§ (2) bekezdése szerinti 500 millió forintos küszöbértéket.

 • 14)

  A 12) és 13) pontban foglaltakra tekintettel a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 15)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 16)

  Az összefonódással érintett piacoknak minősülnek mindazok, amelyeken az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt(het) ki. E piacok közül az összefonódásnak - speciális eseteket leszámítva - azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényére és általában is a gazdasági versenyre, amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár eladóként, akár vevőként.

 • 17)

  A MATÁV-csoport tagjai és az irányítás alá kerülő CompArgo Kft - mint eladók - nem azonos árupiacok szereplői, mire tekintettel összefonódásuk nem érinti az egymással versenyben álló vállalkozások számát (nem nő a koncentráció). Ezért horizontális összefüggésben az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 18)

  A szoftver piacon - melyet a Versenytanács a kínálati helyettesítésre (lásd: 10. pont) is tekintettel egységes árupiacként kezelt - a CompArgo Kft eladóként, a MATÁVCom Kft pedig vevőként van jelen, mire tekintettel az összefonódás vertikális szempontból elvileg járhat versenyproblémákkal. Az adott esetben azonban a CompArgo Kft-nek a szoftver piacon lévő minimális (0,1 százalékos) részesedésére tekintettel ezek gyakorlati bekövetkezése nem valószínűsíthető.

 • 19)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  Az ügyfelek (a kérelmező MATÁVCom Kft és az irányítása alá kerülő CompArgo Kft) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 21)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 22)

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2001. március 7.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi