Vj-15/2001/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Csikai Attila ügyvéd (Köves és Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách Imre u. 14.) által képviselt Franpack International B.V. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Cofinec Hungary Hajlékonyfalu Csomagolóanyaggyártó Kft üzletrészeinek a kérelmező által történő megvásárlása nem minősül vállalkozások összefonódásának.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező 2000. december 22-én üzletrész átruházási szerződést kötött az általa közvetetten irányított hollandiai székhelyű Cofinec N.V.-vel e társaság kizárólagos tulajdonában lévő Cofinec Hungary Hajlékonyfalu Csomagolóanyaggyártó Kft (a továbbiakban: Cofinec Hungary Kft) 100 %-os üzletrészének megvásárlására.

A Franpack International B.V. (a továbbiakban: Franpack B.V.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § (1) bekezdése alapján az üzletrész vásárláshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A kérelemben hivatkozott arra, hogy az üzletrész megszerzése a Frantschach vállalatcsoporton belüli összefonódás, mely a gazdasági versenyt az érintett piacon nem befolyásolja.

II.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló annak megállapítását indítványozta, hogy a kérelem szerinti irányításszerzés nem minősül összefonódásnak.

III.

A Frantschach vállalkozáscsoport tulajdonosi hierarchiájából - a Versenytanács kialakult gyakorlata (a Versenytanács elvi állásfoglalásai 28., pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) alapján - megállapítható, hogy a kérelem tárgyát képező üzletrész vásárlást megelőzően is a Franpack B.V. közvetett irányítási joggal rendelkezett a Cofinec Hungary Kft felett, mert a Franpack B.V. irányítása alá tartozó Green Peppers B.V. és a Cofinec N.V. vállalkozásokon keresztül jogosult volt a Kft döntéseinek meghatározó befolyásolására.

A Versenytanács alkalmazott gyakorlata szerint - Versenytanács elvi állásfoglalásai 57., pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1999. évi 4. szám - amennyiben egy vállalkozás már irányítási joggal rendelkezik a másik vállalkozás felett, akkor az irányítás módjának megváltozását eredményező tranzakció nem minősül a két vállalkozás közötti összefonódásnak.

Jelen eljárásban a kérelem szerinti üzletrész vásárlással a Franpack B.V. korábbi közvetett irányítása a Cofinec Hungary Kft felett közvetlenné válik; azaz csak az irányítás módjában következik be változás, ezért a Versenytanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

Az ügyfelek képviselőjük utján a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.
A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

Budapest, 2001. február 28.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi