Vj-18/2001/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Pivarnyikné dr. Juhász Emőke (1073 Budapest, Erzsébet krt. 58. szám alatti) ügyvéd által képviselt Direx Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Fehér u. 10. szám alatti) I. rendű és
a Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth L tér 18. szám ügyintéző: dr. Jánosi Imre ügyvéd) által képviselt Borkutime Korlátolt Felelősségű Társaság (1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 38. sz. alatti) II. rendű eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhetnek.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfelek előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

1999. szeptemberétől két havonta, az utóbbi időben 11 ezer példányban jelenik meg az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás kiadásában az Óra Magazin című lap.
A különleges kiállítású kiadvány a szakmai és az órákat különösen kedvelő közönség számára készül, így az időmérő szerkezetekkel kapcsolatos képekkel illusztrált cikkek és hirdetések (reklámok) kapnak helyet benne. A hirdetések (reklámok) szövege, elhelyezése változatos, terjedelmük néhány sor, de több oldal is lehet.
Az újság oldalain megjelenő hirdetésektől megkülönböztetendő az ún. behúzásos hirdetés (katalógus), amelyet külön papírra nyomtatnak és kivehetően helyeznek be az újságlapok közé.
Egy-egy lapszámba csak egy-egy behúzásos további kiadványt szokásos helyezni.
A versenytárs forgalmazók piaci jelenlétüket a lapbeli hirdetésekkel is igyekeznek erősíteni, mert az Óra Magazin az egyetlen hazai lap, amely kizárólag óraszerkezetekkel foglalkozik, amellett, hogy más kiadványok is jelentetnek meg ezekkel kapcsolatos cikkeket és vesznek fel a témakörhöz illeszkedő hirdetéseket (Karát, Playboy, Autómagazin, stb.).

A II. rendű eljárás alá vont vállalkozás, mint óra-nagykereskedő kezdettől fogva elhelyezi a lapban hirdetéseit.
A lap indulását követően a hirdetők körében ismert behúzásos hirdetési lehetőséggel egyedüliként élt és az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás kikötésének megfelelően 1999. december 7-én egy évre rendelte meg a behúzásos hirdetési módot 400 ezer forint + ÁFA összegért 2001. január 31-ig szólóan, amely kötött szerződés foganatba is ment.

A II. rendű eljárás alá vont vállalkozás egyik versenytársa, az Eco-Drive Korlátolt Felelősségű Társaság 2000. szeptember 19-i kelettel írásban fordult a lapkiadó I. rendű eljárás alá vont vállalkozáshoz azzal, hogy 2001. évre katalógus behúzásokat tervez az Óra Magazinba. Egész évre kizárólagos jogot is kért, azaz más cég rajta kívül ilyen jellegű hirdetést az újságban ne helyezhessen el. 2000. október 3-a kelettel pedig arra hívta fel az I. rendű eljárás alá vont vállalkozást, hogy a 2000. novemberi számra igazolja vissza különböző hirdetési megrendelését, köztük a katalógus behúzást is.

2000. október 27-e kelettel a II. rendű eljárás alá vont vállalkozás is írásban fordult az I. rendű eljárás alá vonthoz, hogy 2001-re folyamatosan biztosított legyen behúzásos hirdetése.

2000. szeptember 19-e utáni ismeretlen időpontban a versenytárs Eco-Drive Kft. és az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás utólagosan nem igazolható tartalmú telefonbeszélgetést folytatott.

Az Eco-Drive Kft. 2001. október 12-én a Magyar Órások Ipartestületénél elzárkózást sérelmezett, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal jelen eljárásának megindulása követett 2001. január 22-én, annak megállapítása érdekében, hogy az I-II. rendű eljárás alá vont vállalkozás által 1999. december 7-én kötött megállapodás versenyjogilag tilalmazott módon megakadályozza-e más megrendelőknek, köztük az Eco-Drive Kft-nek e sajátos hirdetési forma iránti igényének kielégítését.

Az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás elhárítva az Eco-Drive Kft. kizárólagosságot szorgalmazó szerződéskötési szándékát, 2001. február 9-én úgy tájékoztatta a társaságot, hogy a közölt feltételekkel minden hirdetőjének felajánlja a behúzásos hirdetési módot. Ezek szerint a behúzásos hirdetést a folyó évi összes lapszámba meg kell rendelni, esetenkénti behúzás nem kérhető, az ára 400 ezer forint + ÁFA/alkalom, a megjelenéssel egyidejű, s egyösszegű átutalással.

A II. rendű eljárás alá vont vállalkozás korábbi szerződésének lejárta óta (2001. január 31.) is elhelyezi behúzásos hirdetéseit a lapban, mert a lehetséges megrendelők közül egyedül ő adott erre megrendelést.

A lefolytatott vizsgálat az eljárás megszüntetését indítványozta, mert a rendelkezésre álló írásbeli bizonyítékok és az eljárás alá vont vállalkozások egymás távollétében történt meghallgatása alapján versenykorlátozó megállapodás kötése nem volt igazolható.

Az eljárás alá vont vállalkozások az indítványhoz csatlakozva, maguk is az eljárás megszüntetését kérték.

A Versenytanács az eljárás megszüntetésének indokoltságával egyetértett.

Az eljárás alá vont vállalkozások közötti vizsgált megállapodás tárgya, hogy az országban egyedüli lap bizonyos hirdetési módját meghatározott időn keresztül csak egy megrendelő használhatja.
Az áru speciális jellegét az adja, hogy szokásosan és e lap különlegességéből adódóan okszerűen, egy lapszámban csak egy behúzásos kiadvány helyezhető el, vagyis a szerződéskötéssel a hirdetéselhelyezési lehetőség teljes egészében a megrendelő rendelkezése alá kerül, más megrendelőket a szerződés tárgyának jellege miatt valóban kiszorítva az igénybevétel lehetőségéből. Az effajta kizárólagosság bizonyos szerződések teljesítésének szükségszerű velejárója; jelentősége a jelen eljárás szempontjából azért van, mert e szerződési sajátosság annak a látszatát kelti, hogy tilalmazott versenykorlátozás is megvalósul egyúttal (Tpvt. 11. § c) és d) pont).
A kötött megállapodás e jellegére a vizsgálat bizonyítékot nem talált, amellett tény, hogy sem az 1999. évi lapinduláskor, sem 2001-ben a felkínált és mindenki számára hozzáférhető hirdetési lehetőséggel a II. rendű eljárás alá vont vállalkozáson kívül senki nem élt; így nincs ok kételkedni a megállapodás versenyjogszerűségében.

A Versenytanács az eljárást megszüntető határozatát tárgyaláson kívül (Tpvt. 74. §) a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint hozta meg.

Az eljárás alá vont vállalkozások határozat elleni jogorvoslati jogát a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2001. április 12.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné