Vj-21/2001/26

A Gazdasági Versenyhivatal VersenytanácsaKovács Károly ügyvezetőáltal képviseltKovács Tűzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft(3388 Poroszló, Rákóczi út 36.) eljárás alá vont vállalkozás ellengazdasági erőfölénnyel történő visszaéléstárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.
A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi körébe többek között - tüzelő- és építőanyag kiskereskedés tartozik. Poroszlói telephelyén kívül négy fiókteleppel rendelkezik Tiszanána, Tiszafüred, Heves és Abádszalók helységekben.
Heves városban piaci részesedése kb. 40 %-ot tesz ki, ezt meghaladó részesedéssel rendelkezik ugyanitt a Zalka Kft. Más tűzép telepek Hevestől 15-20 km-re vagy annál távolabb vannak, így Füzesabonyban, Jászapátiban, Kiskörén.

Az eljárás alá vont vállalkozás 2000. őszén hevesi telepén a relatíve olcsóbb termékeket kínálta, majd novemberben a borsodi szén és a fűrészelt tűzifa árát - forgalma növekedése érdekében - csökkentette.
A keresett termékekből eljárás alá vont és a Zalka Kft fogyasztói árai illetőleg az átlag beszerzési árai alábbi táblázat szerint alakultak:


Termék

Eljárás alá vont

Zalka Kft

Fogyasztói ár
Ft/q

Beszerzési ár
Ft/q

Fogyasztói ár
Ft/q

Beszerzési ár
Ft/q

Borsodi szén

1330

1266

1490

1100

Ukrán szén

1770

1525x1

1850

1584x1

Fűrészelt tűzifa

1150

1065x2

1350

1027x2


x1szállítási költséggel együtt
x2fűrészeléssel együtt

Eljárás alá vont más telephelyein a borsodi szén q-ként 1560-1590 Ft volt, míg a fűrészelt tűzifa 1300-1490 Ft (a magasabb ár szállítással együtt értendő). A táblázatban szereplő, változó költségnek minősülő beszerzési áron felüli egyéb változó illetőleg az állandó költség q-ként 25-30 Ft.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás túlzottan alacsony ár alkalmazásával kívánja-e versenytársait a piacról kiszorítani, mely esetben magatartása a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 21.§ h) pontját sértheti.

A vizsgálati jelentés álláspontja az volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem valósított meg jogsértést egyrészről, mert Heves közvetlen közelében nagyszámú tűzép telep működik, így gazdasági erőfölénye nem állapítható meg; másrészről az ár nem túlzottan alacsony, mert az eladási ár alatt vannak az állandó és változó költségek. Így eljárás alá vont magatartása nem alkalmas arra, hogy versenytársait a piacról kiszorítsa, ezért az eljárás megszüntetését indítványozta.

Eljárás alá vont vállalkozás maga is az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Tpvt. 21.§-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, nevesítve a h) pontban a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására alkalmas, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, túlzottan alacsony ár alkalmazását. A törvény indokolása ezzel kapcsolatosan azt tartalmazza, hogy a tilalomnak nem feladata korlátozni a verseny egészséges árcsökkentő hatásait, azaz a törvényi tényállás akkor valósul meg, ha az erőfölényes helyzetben lévő vállalkozás a versenytárs kiszorításának célzatával, a versenytársnál nagyobb hatékonyság hiányában alkalmaz túlzottan alacsony árat.
Elöljáróban utal arra a Versenytanács, hogy felfaló árnál a gazdasági erőfölény és a visszaélésszerű magatartás csak összefüggésében vizsgálható, hiszen ilyen ár alkalmazására csak az képes, akinek jelentős piaci ereje van.

Az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembe vételével kell meghatározni (14.§ (1) bekezdése). Földrajzi terület a 14.§ (3) bekezdése a) pontja szerint az, amelyen kívül a fogyasztó nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni. Tekintettel arra, hogy a tüzelőanyagot jelentős szállítási, rakodási költség terheli, a Versenytanács földrajzi területnek kizárólag Heves várost és vonzáskörzetét tekintette, hiszen a lakossági tüzelő beszerzés a fenti okból a közvetlen környezetben történik. E vonatkozásban tehát nem tekinthetők versenytársaknak a 15-20 km-re eső vagy távolabbi vállalkozások. Így annak van jelentősége a jelen eljárásban, hogy a hevesi telepen alkalmazott-e eljárás alá vont olyan árat, amely versenyjogi szempontból indokolatlanul alacsonynak, illetőleg a novemberben végrehajtott árcsökkentés túlzottnak tekinthető, - vagyis ésszerű gazdasági megfontolásokkal nem támasztható alá, mert a változó költséget nem fedezi. A Versenytanács állandó gyakorlata szerint, ha ilyen esetben az ár alkalmazója nem tud elfogadható magyarázatot adni, úgy piackiszorító szándéka valószínűsíthető (Vj-85/1993., Vj-167/1992/, Vj-84/1997.).

A vizsgálati jelentésben feltárt adatok szerint azonban az eladási ár meghaladta nem csak a változó, de az állandó és változó költség együttes összegét is. Az a tény, hogy eljárás alá vont más telephelyén az eredetileg kalkulált árhoz tartotta magát, nem támasztja tisztességtelen piaci szándékát, ellenkezőleg, a Hevesen folyó éles verseny kényszerítette arra, hogy árcsökkentést hajtson végre úgy, hogy az közelítsen a beszerzési ár illetőleg a költségei összegéhez.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács - jogsértés hiányában - az eljárást a Tpvt. 77.§ h) pontja alapján - figyelemmel a 72.§ (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette. A 74.§ (1) bekezdés szerint tárgyaláson kívül határozott.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. március 27.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi