Vj-26/2001/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 102.) által képviselt
- Koninklijke Philips Electronics N.V. I. rendű, valamint
- LG Electronics Inc. II. rendű
kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők közös vállalkozást alapítsanak katódsugárcső üzletágaik egyesítésére.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A I. rendű kérelmező Koninklijke Philips Electronics N.V. (a továbbiakban: Philips) és a II. rendű kérelmező LG Electronics Inc. (a továbbiakban: LGE) 2001. január 4-én megállapodást kötöttek katódsugárcső üzletágaik közös vállalkozásban történő egyesítése érdekében, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 2)

  A megállapodás értelmében az alapított közös vállalkozás részvényeiből a Philips 50 % + 1, az LGE pedig 50 % -1 részvény tulajdonosa. A közgyűlési határozatok meghozatalához a szavazatok kétharmados többsége szükséges. A közös vállalkozás igazgatóságában és felügyelő bizottságában a Philips és az LGE azonos számú taggal képviselteti magát.

 • 3)

  A megállapodásban a Philips és az LGE kötelezettséget vállalt arra, hogy a katódsugárcső üzletágban az alapított közös vállalkozás feletti közös irányításuk fennálltáig semmilyen formában nem lépnek piacra.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Philips-csoport

 • 4)

  A hollandiai székhelyű Philips és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Philips-csoport) a világ több mint hatvan országában vannak jelen a világítástechnika, a szórakoztató-elektronika, a háztartási berendezések, a félvezetők és az orvosi műszertechnika területén.

 • 5)

  A Philips-csoporthoz három magyarországi vállalkozás tartozik.
  5.1. A Philips Magyarország Kft a Philips termékek magyarországi forgalmazója.
  5.2. A Philips Industries Magyarország Elektronikai Mechanikai Gyártó és Kereskedelmi Vámszabadterületi Kft szórakoztató-elektronikai cikkek (videomagnók, videomagnóval kombinált televíziók, CD írók és lejátszók, DVD lejátszók, számítógép-monitorok, kazettás és CD-s autórádió-berendezések), valamint háztartási elektronikai berendezések, elektromos alkatrészek és orvostechnikai felszerelések gyártásával foglalkozik.
  5.3. A Payer Industries Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft szerszámkészítéssel (elektromos gyújtó berendezések, marógépek), műanyag fröccsöntéssel, valamint egészségügyi és szépségápolási eszközök tervezésével és gyártásával foglalkozik.

 • 6)

  Az 5.1. - 5.3 pontban említett vállalkozások 2000. évi nettó árbevétele, valamint a Philips-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2000. évben elért nettó árbevétele együttesen - az egymás közötti forgalom nélkül - 137 milliárd forintot tett ki.

Az LGE-csoport

 • 7)

  A koreai székhelyű LGE és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban: LGE-csoport) integrált elektronikai termékeket gyártanak és forgalmaznak több, mint 150 országban.

 • 8)

  Az LGE-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás az LG Electronics Magyarország Kereskedelmi Kft, amely hűtőgépek, mosógépek, monitorok, videomagnók, televíziók, más háztartási berendezések és az azokhoz tartozó alkatrészek forgalmazásából 2000. évben 18 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

A katódsugárcső piac

 • 9)

  A katódsugárcsövek két legnagyobb felhasználási területe a szórakoztató-elektronika (televízió) és a számítástechnikai berendezések (monitorok).

 • 10)

  A Philips- és az LGE-csoport egyaránt gyárt katódsugárcsöveket televíziókhoz és monitorokhoz is. Mellettük számos további nagy nemzetközi vállalkozás-csoport van jelen a katósugárcső gyártás világpiacán. A Philip- és az LGE-csoport világpiaci részesedését a Táblázat mutatja be.

Táblázat

A Philips- és az LGE-csoport részesedése a katódsugárcsövek világforgalmából (%)

Katódsugárcső

Philips

LGE

Összesen

Televízióhoz

20

9

29

Monitorhoz

7

12

19

Együtt

14

10

24

 • 11)

  Magyarországon katódsugárcső gyártás nincs, a hazai szükséglet teljes egészében importból nyer kielégítést, amely liberalizált (engedélymentes), azt vám nem terheli.

 • 12)

  Az import számos országból és vállalkozástól érkezik Magyarországra, közte a Philips-csoporthoz tartozó külföldi vállalkozásoktól is. Az LGE-csoport külföldön honos tagjai nem értékesítettek katódsugárcsövet Magyarországon.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13)

  A Tpvt. 23.§ (1) bekezdés c) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos tevékenységüket egyesítik.

 • 14)

  A kérelem szerinti közös vállalat alapítás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt valamennyi feltételnek megfelel, mert
  - Philips és az LGE egymástól független vállalkozások;
  - azonos tevékenységüket (katódsugárcső gyártás) egyesítik; továbbá
  - a közös vállalkozást közösen irányítják, mert a közgyűlés, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság is csak a két irányító egyetértése esetén képes döntéseket hozni (részletesen lásd 2. pont).

 • 15)

  Az előzőek alapján a közös vállalakozás Philips és LGE által történő megalapítása vállalkozások összefonódásának minősül, melyre - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert mindkét vállalkozás olyan vállalkozás-csoporthoz tartozik, amelynek vannak magyarországi tagjai, miből következőleg az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1.§).

 • 16)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján: a Philips- és az LGE- csoport tagjai) - Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdése szerint számított - 2000. évi együttes nettó árbevétele meghaladja a tíz milliárd forintot, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kellett kérni.

IV.

Az engedélyezés

 • 17)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 18)

  Az összefonódás a Philips- és az LGE-csoport katódsugárcső gyártáson kívüli tevékenységeit nem érinti, azok tekintetében a két vállalkozás-csoport a jövőben is egymástól független vállalkozásként (egymás versenytársaként) lesz jelen a világpiacon és azon belül a magyar piacon is.

 • 19)

  Az előzőekből következőleg az összefonódással érintett árupiac (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés) a katódsugárcső. A Versenytanács nem tartotta szükségesnek vizsgálni azt a kérdést, hogy a televíziókhoz- és a monitorokhoz használt katódsugárcsövek elkülönült árupiacot alkotnak-e, mert az LGE-csoport egyáltalán nem forgalmaz katódsugárcsövet Magyarországon, mire tekintettel az összefonódásnak a szűkebb és a szélesebb árupiac meghatározása esetén sem lehetnek káros versenyhatásai, az összefonódással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) Magyarország egész területét tekintve.

 • 20)

  A Versenytanács eddigi gyakorlatában nem határozott meg Magyarország területénél szélesebb földrajzi piacot, a lehetséges versenyképes importot azonban mint gyors (azonnali) piacralépési lehetőséget figyelembevette a valószínűsíthető versenyhatások értékelésekor.

 • 21)

  A jelen ügyben a lehetséges import értékelésekor nem lehet eltekinteni attól a körülménytől, hogy a lehetséges importálók egyike (az LGE-csoport) az összefonódás egyik résztvevője. Ebből következőleg a versenyhatások szempontjából nem közömbös, hogy az LGE-csoportnak milyen súlya van a lehetséges importálók között. Ennek értékelésekor a Versenytanács a katódsugárcső gyártás világpiacán kialakult helyzetet vette alapul. Figyelembevéve a világpiaci részesedéseket (lásd. a 10. pont Táblázatát), valamint azt, hogy több erős versenytárs is jelen van a piacon (mint tényleges vagy lehetséges importáló), a Versenytanács ebben az összefüggésben sem ítélte aggályosnak az összefonódást a magyar piac szempontjából.

 • 22)

  Mindezek alapján - továbbá figyelembe véve, hogy az összefonódásnak vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai - a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában, a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 23)

  A Versenytanács külön vizsgálta a megállapodásban rögzített, a Philips- és a LGE-csoportra vonatkozó versenytilalmat (lásd. 3. pont). Úgy ítélte azonban meg, hogy az nem terjeszkedik túl az összefonódás indokolt céljainak eléréséhez szükséges mértéken, mert csupán az összefonódás által érintett áru- és földrajzi piacra terjed ki, idejét tekintve pedig csak addig tart, ameddig az alapított közös vállalkozás a Philips és az LGE közös irányítása alatt áll. Minderre tekintette - figyelembevéve kialakult gyakorlatát (Elvi állásfoglalások 90. és 91., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám) - a Versenytanács úgy döntött, hogy az összefonódáshoz adott engedély a 3. pont szerinti versenytilalomra - mint kapcsolódó versenykorlátozásra - is kiterjed.

V.

Eljárási kérdések

 • 24)

  Mindkét kérelmező kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25)

  A kérelmezők a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen leróttak, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 26)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. június 11.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi