Vj-27/2001/46

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Martonyi és Kajtár Baker és McKenzie Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 102. Ügyintéző: dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd) által képviselt Cargill, Incorporated vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az Agribrands International, Inc. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező és az Agribrands International, Inc. 2000. december 1-jén Megállapodást és Összeolvadási Tervet írtak alá, melyben foglalt tranzakciók eredményeként a kérelmező a részvények száz százalékának megvásárlásával egyedüli irányítást szerez az Agribrands International, Inc. felett.

A Cargill, Inc. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1999. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 29.§-a alapján a Megállapodásban foglaltakhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

Az Európai Közösségek Bizottsága a tranzakciót 2001. február 19-én kelt döntésében feltétel nélkül engedélyezte.

II.

A Cargill, Inc. amerikai székhelyű multinacionális társaság, mely mezőgazdasági, haszonállat-eledel, élelmiszeripari, valamint egyéb ipari termékek előállítását és forgalmazását végzi, s egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújt.

A társaság száz százalékos tulajdonában áll az 1998. évben alapított, Magyarországon működő Cargill Kft. Fő tevékenységi köre haszonállatok részére takarmánykeverékek, valamint ezek előállításához szükséges premixek, koncentrátumok gyártása és forgalmazása. Termékeinek meghatározó hányadát nagykereskedőkön keresztül az ország teljes területén értékesítik. 1999. évi nettó árbevétele 1,1 milliárd Ft volt.

A Cargill csoport külföldön honos tagjai 1999. évben 715 millió Ft értékben étkezési célú alapanyagokat és holland kakaót exportáltak Magyarországra.

Az Agribrands, Inc. szintén amerikai székhelyű nemzetközi vállalkozás, mely takarmányok, valamint egyéb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek széles körének gyártója és forgalmazója.
Magyarországon két leányvállalata működik. Az Agribrands Hungary Takarmányipari és Kereskedelmi Rt (a továbbiakban: Agribrands Rt) fő tevékenysége haszonállatok számára takarmány előállítás és forgalmazás, emellett malomipari termékek, keményítők és gyógyszerkészítmények gyártásával, értékesítésével s különböző szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Termékeit a nagyvállalkozások közvetlenül a telephelyeiről vásárolják, a többi felhasználó részére országos hálózatot működtető független forgalmazók értékesítenek. 1999. évi nettó árbevétele 8,7 milliárd Ft volt.

Az Agribrands csoport tulajdonában áll a AGX Tech Licencbeadó és Szolgáltató Kft, mely szabadalmak, védjegyek megvásárlásával és a csoport tagjai részére történő értékesítésével foglalkozik.
1999. évben 968 millió Ft nettó árbevételt realizált.

III.

Az összefonódás magyarországi közvetett résztvevőinek közös tevékenysége az állati takarmány termékek előállítása és forgalmazása, melynek körébe a kész takarmánykeverékek és különböző koncentrációjú takarmány előkeverékek - premixek, koncentrátumok - tartoznak. E termékek gyártásával és forgalombahozatalával a magyar piacon több száz vállalkozás foglalkozik, a jelentősebbek az ország egész területén értékesítik áruikat. A sok szereplős piacon az állatlétszám csökkenése miatt számos vállalkozás kapacitás kihasználtsága alacsony, a kínálati többlettel jellemezhető piacon erős verseny áll fenn.

Tekintettel arra, hogy a különböző típusú takarmányok között jelentős mértékű a keresleti és kínálati oldali helyettesíthetőség, releváns árupiacnak a teljes takarmánypiac tekinthető.

A takarmány termékek 1999. évi országos forgalmából - szakmai becslések szerint - a Cargill Kft és az Agribrands Rt piaci részesedését a táblázatban foglalt adatok mutatják be.

%

Termék

Cargill Kft

Agribrands Rt

Együtt

Keverék takarmány

0,40

1,16

1,56

Premix

0,39

1,74

2,13

Koncentrátum

0,10

4,75

4,85

IV.

A Tpvt. 71.§-a alapján készített jelentésben a vizsgáló - tekintettel arra, hogy a vizsgálat az engedély megtagadására okot adó körülményt nem tárt fel - a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

A kérelem szerinti tranzakció a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódás külföldön honos vállalkozások között történik, melyre azonban a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján kiterjed mert az érintett vállalkozáscsoportok egyrészt magyarországi leányvállalataik révén, másrészt export áruikkal jelen vannak a magyar piacon, így az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesül.

Az összefonódáshoz a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyt kell kérni, mert

  • -

    a 26. § szerinti érintett, közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások 1999. évi együttes, a Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdései alapján számított, nettó árbevétele meghaladta a tíz milliárd Ft-ot,

  • -

    az irányítás alá kerülő Agribrands csoporthoz tartozó vállalkozások pedig ötszáz millió forintnál magasabb összegű nettó árbevételt értek el Magyarországon.

VI.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt az esetben, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

Az összefonódás az állati takarmányok piacát érinti, ahol nagy számú szereplő van jelen, s köztük a termékek nagymértékű helyettesíthetősége, a kínálat túlsúlya miatt intenzív verseny áll fenn. Az irányításszerzés következtében a koncentráció növekszik, azonban a két magyarországi vállalkozás együttes piaci részesedése alacsony, a tíz százalékot sem éri el, így a piac szerkezetét, működését az összefonódás érdemben nem befolyásolja, a verseny szempontjából aggályokat nem vet fel.

Ez alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§. (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - a kérelmezett összefonódást engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2001. június 11.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr.Kállai Mária sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi