Vj-37/2001/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szabóné dr. Vass Zsuzsanna ügyvéd (1023 Budapest, Árpádfejedelem útja 40-41.) által képviselt Magyar Világ Kiadó Kft. Budapest eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy a Britannica Hungarica könyvsorozat akciós reklámozásával azután sem hagyott fel, amikor nyilvánvalóvá vált számára a 8. és 9. kötet hiánya, alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

A bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az irányadó tényállás szerint az eljárás alá vont vállalkozó adta ki a Britannica Hungarica Világ Enciklopédia magyar kiadását, amelynek terjesztését részben ügynökök útján végezte. A könyvsorozat országos terjesztésű, a vizsgált akció azonban az egyik ügynök működési területén volt meghirdetve. A könyvsorozat 18 kötetből áll, a befejezése 2001. év nyarán várható. Az első kötet megjelenése óta a gazdasági körülményekben, különösen a lexikonkiadásra negatív változások jelentkeztek, amelyek miatt a lexikon folyamatos megjelenésének biztosítása az eljárás alá vont vállalkozás részéről rendkívüli erőfeszítéseket tett szükségessé.

A Magyar Világ Kiadó Kft. versenytársai a lexikonok vonatkozásában a Révay Nagy Lexikon utánnyomását kiadó szekszárdi Babits Kiadó Kft., valamint a Magyar Nagy Lexikont kiadó Magyar Nagy Lexikon Kiadó Kft., amely lexikonokat a Libri Könyvkereskedelmi Kft. is forgalmazza.

A lexikon fogyasztói köre meglehetősen szűknek mondható, a kiadványok terjedelme és magas árára is tekintettel. Ennek és a gazdasági körülmények változásának következtében az eljárás alá vont vállalkozó részben központi, részben az ügynökei által szervezett akciók sorozatát indította az elmúlt években az áru kelendőségének fokozása érdekében. A forgalmazás módjának lényege, hogy az ügynököknél csak egy-két sorozat kiadvány található, lényegében bemutatási céllal, az általuk felvett megrendeléseket az eljárás alá vont vállalkozás a központi raktárból elégíti ki. A központi raktár készleteire és az ügynököknél meglévő készletekre is megfelelő rálátással rendelkezik. Az eljárás alá vont emiatt észlelte, hogy bár a kiadvány első 15 kötete a 2000. év elejére megjelent, a hirtelen érdeklődés növekedése miatt a 8. és 9. kötet az év elején vészesen fogyni kezd. Emiatt áprilisban már utánrendelést is kellett feladni.

Az egyik ügynök által 2000. február és július közötti időszakra meghirdetett árengedményes akciót, melynek keretei között az első 15 kötet értékesítése volt meghirdetve, annak ellenére nem állította le az eljárás alá vont vállalkozás, hogy a 8. és 9. kötet a készletből már 2000. áprilisában elfogyott. Álláspontja szerint erre azért nem került sor, mert részben az akció csak egy szűk földrajzi területre terjedt ki, részben megfelelőnek tartotta az ügynök által választott megoldást, amely szerint a 8. és 9. kötet helyett egy később beváltandó bónt adtak a fogyasztónak, ugyanis a korábbi évek tapasztalatai alapján egy-két hónapos kifutással várta az utánnyomás megjelenését.

Az utánnyomást végző nyomda azonban olyan magas anyagi követelményeket támasztott, amelyek a kiadó tevékenységét veszélybe sodorhatták, ezért több hónapig tartó ártárgyalások után sikerült csak az utánnyomásban megegyezni, ezért merült fel reklamáció a fogyasztók részéről.

A vizsgálat rámutatott, hogy a fogyasztókra gyakorolt negatív hatást a várakozáshoz képesti közel egy éves kiszállítási késedelem jelentette, amit azonban részben ellensúlyozott, hogy az akció árfeltételei lényegesen kedvezőbbek voltak a bolti eladási árral összehasonlítva. Az áru megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állásának hiánya csupán annyit jelentett, hogy a fogyasztó később jutott hozzá az áruhoz nem pedig az, hogy esetleg csak magasabb áron jutott hozzá a sorozatból hiányzó kötetekhez. Az eljárás alá vont ugyanis, ha késedelemmel is, de a kiszállítást a meghirdetett árfeltételek mellett végezte.

Az eljárás alá vont vállalkozás azzal védekezett, hogy bár ügynöke az eljárás alá vont képviseletében és érdekében járt el, azonban az akciót saját elhatározásából hirdette meg. A késedelem anyagi hátrányát a fogyasztónak nem jelentett, a késedelem oka az utánnyomást végző nyomda irreálisan magas anyagi követelése volt.

A Versenytanács egyetért a vizsgálati jelentés azon megállapításával, hogy az a körülmény, miszerint a 2000. február-július közötti eladási akcióban az első 15 kötet vonatkozásában meghirdetett kedvezményes árat ugyan az eljárás alá vont nem változtatta meg, azonban a teljes, az akcióban meghirdetett sorozatot csak 2001. februárjában volt képes a fogyasztók rendelkezésére bocsátani, alkalmasnak bizonyul a fogyasztónak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére. A megtévesztést nem azzal követte el az eljárás alá vont vállalkozás, hogy 2000. februárjában az akciót meghirdette - még akkor sem, hogy az adatok szerint a 8. és 9. kötet sikeres akciót kellő körültekintéssel már nem tudott volna kiszolgálni hanem azzal, hogy az akciót változatlan tartalommal folytatta 2000. áprilisa, az utánnyomás megrendelése után, vagyis azután, amikor számára már nyilvánvaló volt, hogy a 8. és 9. kötet biztosan bekövetkező hiánya miatt az akcióban tett ígéretét betartani időben nem lesz képes.

Arra tekintettel azonban, hogy a fogyasztót anyagi hátrány a jogsértéssel nem érte, annak piacra való hatása részben a jól körülhatárolható az országos terjesztési területhez képest kisebb területen történt és a versenyre gyakorolt hatása csekély a Versenytanács a jogsértés megállapítása mellett a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontja és a 78. § (1) bekezdése alapján a bírság kiszabását mellőzte.

Budapest, 2001. május 10.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika