Vj-38/2001/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Erdős Ádám ügyvéd (1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. II/1.) által képviselt Láng Kiadó és Holding Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Geomédia Kiadói Rt felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező Láng Kiadó és Holding Rt (a továbbiakban: Láng Rt) 2001. január 31-én, a 2000. december 7-én kötött és 2001. január 30-án módosított Részvény Adásvételi Előszerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kikötött opciós jogával élve megvásárolta a korábbi részvénytulajdonosoktól a Geomédia Kiadói Rt (a továbbiakban: Geomédia Rt) részvényeinek száz százalékát.

 • 2)

  A korábbi részvénytulajdonosok a Szerződésben (8.2. pont) vállalták, hogy a "Szerződés aláírásától számított öt éven belül sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen módon nem fognak olyan üzletet kötni, vagy olyan üzleti körben tevékenykedni, amely a Geomédia Rt üzleti körével konkurencia viszonyban áll."

 • 3)

  A kérelmező Láng Rt 2001. február 8-án benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti részvényvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 4)

  A Láng Rt kérelmében hivatkozott arra, hogy az összefonódásnak a versenyre semminemű hatása nincs, mert a Láng Rt - mint vagyonkezelő - a nyomdaiparban rendelkezik befektetésekkel, így a lapkiadással foglalkozó Geomédia Rt nem versenytársa. Minderre tekintettel az engedély - álláspontja szerint - a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg, ezért kérte a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése ac) pontjának alkalmazását.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások piaci helyzete

A Láng-csoport

 • 5)

  A Láng Rt vagyonkezelői, valamint marketing- és reklámtevékenységet végez.

 • 6)

  A Láng Rt és az általa közvetlenül és (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások közül

  • -

   az Állami Nyomda Rt, a Szikra Lapnyomda Rt, a Gyomai Knerr Nyomda Rt, az Atheneum Nyomda Rt és a Specimen Nyomda Rt nyomdaipari tevékenységet végez;

  • -

   a Központi Antikvárium Kft és a Markó Kft könyvesboltot üzemeltet;

  • -

   a Pesti Műsor Kft a hetente megjelenő Pesti Műsor című programajánlót adja ki, míg

  • -

   a Láng Ingatlankezelő Kft a fenti vállalkozások ingatlanainak üzemeltetését végzi, valamint szolgáltatásokat nyújt részükre.

 • 7)

  A 5-6) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Láng-csoport) 2000. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom, továbbá a Geomédia Rt részére történt értékesítés nélkül - 18,5 milliárd forint volt, melynek túlnyomórésze (több, mint 95 százaléka) a nyomdaipari termékek előállításából származott.

 • 8)

  A magyar piacon több mint kétszáz olyan vállalkozás van, amely valamilyen módon és mértékben végez nyomdaipari tevékenységet. Ezek közül azonban csak mintegy 25-30 vállalkozás van jelen tartósan a nyomdaipari termelés piacán. Mellettük - elsősorban a folyóiratok és a könyvek esetében - külföldön nyomtatott (import) áruk is jelen vannak a piacon.

 • 9)

  A Láng-csoport a nyomdaipari tevékenység egésze és az egyes nyomdaipari termékek tekintetében is a jelentős piaci szereplők közé tartozik. Részesedése a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség részére adatszolgáltatást nyújtó 25 nyomdaipari vállalkozás együttes országos forgalmából 1999. évben 23,5; 2000. évben 26,8 százalék volt.

 • 10)

  A nyomdaipari kapacitások meglehetősen tág határok között - különösebb költség- és időigény nélkül - konvertálhatók a különböző nyomdaipari termékek (napilapok, folyóiratok, könyvek, nyomtatványok stb.) előállítása érdekében (részletesen: Vj-127/1997. és Vj-69/1998. számú eljárások).

A Mediprint-csoport

 • 11)

  A Láng Rt - további két 33 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonos mellett - 34 százalékos szavazati jogot biztosító üzletrész tulajdonosa a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft-nek, amely 51 százalékos tulajdonosa a Mediprint-G. Braun Kiadó Kft üzletrészeinek.

 • 12)

  A 11. pontban említett két vállalkozás (a továbbiakban együtt: Mediprint-csoport) szaklapok kiadásával foglalkozik. Összesen 11 szaklapot adnak ki- az építőipar;
  - az egészségügy (ezen belül is a fogászat);
  - a szépészet (kozmetika); - a környezetvédelem; valamint
  - az autószerviz technika témakörében

 • 13)

  A kérelmező nyilatkozata szerint a Magyar Médiaprint Kft-t a taggyűlés irányítja, és a vizsgálat sem tárt fel olyan körülményeket, melyek azt valószínűsítenék, hogy a Láng Rt 34 százalékos részesedésével - akár egyedül, akár a másik két tulajdonossal- vagy azok egyikével közösen - képes lenne a vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására.

A Geomédia Kiadói Rt

 • 14)

  A Geomédia Rt 2000. évi nettó árbevétele 1,4 milliárd forint volt, amely teljes egészében szaklapok kiadásából származott.

 • 15)

  A Geomédia Rt összesen tizennégy szaklapot ad ki
  - az adózás;
  - az önkormányzati irányítás;
  - az élelmiszerkereskedelem;
  - a gasztronómia;
  - a turisztika, valamint
  - a divatkereskedelem
  témakörében

 • 16)

  Magyarországon közel kétszáz kiadó, mintegy háromszázötven szaklapot ad ki. A Geomédia Rt által kiadott valamennyi szaklap esetében további 3-4 ugyanazon célközönségnek szóló további jelenik meg.

 • 17)

  A Geomédia Rt által kiadott szaklapokat a Láng-csoport nyomdáiban állítják elő, míg a 16) pontban említett versenytársi lapok közül csupán egyet (Üzleti Hét) nyomtat a Láng-csoport.

 • 18)

  A Geomédia Rt - mint vevő - 1 százalék alatti mértékben részesedett a nyomdaipartól történő vásárlások 2000. évi értékéből.

III.

Az alkalmazandó jogszabály

 • 19)

  A Tpvt.-t módosító 2000. évi CXXXVIII. törvény 2001. február 1-jei hatálybalépését megelőzően létre jött összefonódás engedélyezése iránti kérelem 2001. február 8-án került benyújtásra, ezért a Versenytanácsnak elsőként abban kellett döntenie, hogy az összefonódás létrejöttekor, vagy a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezéseket alkalmazza-e.

 • 20)

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy

  • -

   a Tpvt. 67. § (1) bekezdése alapján a versenyfelügyeleti eljárás a kérelem benyújtásával indul meg; továbbá

  • -

   2000. évi CXXXVIII. törvény 49.§ (2) bekezdése szerint, annak rendelkezéseit csak a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni

a kérelem szerinti összefonódás tekintetében a Tpvt.-nek a 2000. évi CXXXVIII. törvény által beiktatott rendelkezéseit alkalmazta.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 21)

  A másik vállalkozás részvényei többségének, és azon keresztül irányításának megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 22)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján: a Láng-csoport tagjai és a Geomédia Kiadói Rt) 2000. évi együttes nettó árbevétele (19,9 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Geomédia Kiadói Rt 2000. évi nettó árbevétele (1,4 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 23)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Mediprint-csoport tagjait nem vette figyelembe a Tpvt. 26.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetett résztvevőkként, mert azok felett a Láng Rt - 34 százalékos szavazati joga alapján - a Tpvt. 23.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint nem rendelkezik irányítási joggal, és a vizsgálat nem tárt fel olyan szerződést vagy egyéb körülményt, amely megalapozná a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés b-d) pontja szerinti további irányítási módok valamelyikét. Az előzőek egyben azt is jelentik, hogy amennyiben a jövőben a Láng Rt jelenlegi tulajdonosi részesedése - bármilyen módon - irányítássá alakulna át, az vállalkozások összefonódásának minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 24)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 25)

  Összefonódással érintett piac(ok)nak az(ok) minősülnek, amely(ek)en az összefonódás valamely - akár közvetlen, akár közvetett - résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. E piacok közül azonban az összefonódásnak - speciális helyzeteket leszámítva - csak azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozáscsoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár vevőként, akár eladóként. Ha ugyanis a két vállalkozáscsoport:

  • a)

   azonos piac azonos (vevői vagy eladói) oldalán tevékenykedik, akkor összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozáscsoportok száma (növekszik a koncentráció), illetve, ha

  • b)

   azonos piac ellentétes oldalán helyezkedik el, akkor a köztük meglevő (lehetséges) vevő-eladó (vertikális) kapcsolat jellegének - az összefonódás alapján bekövetkező - megváltozásából adódóan lehetnek káros hatásai a gazdasági versenyre.

 • 26)

  A Láng-csoport tagjai és a Geomédia Rt nem azonos árupiacok szereplői, mire tekintettel összefonódásuk nem csökkenti az egymás versenyben (lehetséges versenyben) álló vállalkozások számát (nem nő a koncentráció). Ezért a 25. a) pont szerinti (horizontális) összefüggésben az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 27)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Mediprint-csoport ugyan nem tekinthető közvetett résztvevőként a Láng-csoport tagjának, az összefonódásnak azonban - horizontális összefüggésben - még akkor sem lehetnének káros versenyhatásai, ha a Láng Rt 34 százalékos részesedése alapján képes lenne érdemben befolyásolni a Mediprint-csoport piaci magatartását, mert
  - a Geomédia Rt és a Mediprint-csoport egymást nem helyettesítő szaklapokat ad ki;
  - az összes szaklapból pedig részesedésük mindössze négy -, illetve három százalékos.

 • 28)

  Vertikális szempontból vizsgálva az összefonódást a Láng-csoport és a Geomédia Rt közötti vevő-eladó kapcsolatra tekintettel (a Geomédia Rt lapjait a Láng-csoport nyomdáiban állítják elő) elvileg járhat versenyproblémákkal az összefonódás, mert érdekeltséget teremthet arra, hogy a Láng-csoport hátrányos piaci helyzetet teremtsen a Geomédia Rt versenytársai számára. Ezért a Versenytanács - szemben a kérelmező álláspontjával - szükségesnek tartotta a Láng-csoport helyzetének értékelését a nyomdaipari termékek piacán. A Geomédia Rt-nek, mint nyomdaipari megrendelőnek - lásd. 18. pont - nincs érdemi szerepe.

 • 29)

  Az érintett árupiac (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés) tekintetében a keresleti helyettesítés szempontjai (ár, felhasználási cél, minőség) alapján a különböző nyomdaipari termékek nem tekinthetők egymás helyettesítőinek. Ugyanakkor a nyomdaipari termékek között - a gyártó vállalkozások szempontjából - jelentős a kínálati helyettesítés. Ez abból adódik, hogy a nyomdaipari kapacitások tág határok között - különösebb nehézség illetve időigény és pótlólagos költségek nélkül - konvertálhatók az egyes, egymást keresleti szempontokból ésszerűen helyettesíteni nem képes árucsoportok között (lásd 10. pont). Mindezek alapján a Versenytanács érintett árupiacnak a nyomdaipari termékek egészét tekintette.

 • 30)

  Az összefonódással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) - figyelembe véve, hogy a jelentős nyomdaipari vállalkozások Magyarország egész területére értékesítenek - Magyarország területe tekinthető.

 • 31)

  Az előzőkre tekintettel a Láng-csoportnak az országos nyomdaipari forgalomból való részesedése egyben érintett piaci részesedésnek is minősül. Ennek a nagyobb nyomdák forgalma alapján számított 25 százalék körüli mértéke alapján (melynél a kisebb nyomdák és az import nem ismert forgalmának figyelembevétele esetén csak kisebb piaci részesedés adódhatna) reálisan nem kell számolni a 28) pont szerinti vertikális versenyaggályokkal sem, vagyis nincs reális esélye annak, hogy a Láng-csoport az összefonódással a csoporthoz csatlakozó Geomédia Rt érdekében képes legyen a szaklapok piacán versenyt korlátozó stratégiák érvényesítésére. Ezt alátámasztja az is, hogy a Láng-csoport jelenleg mindössze egy a Geomédia Kiadói Rt lapjaival versenytársi viszonyban álló szaklapot állit elő.

 • 32)

  Mindezek alapján a Versenytanács Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

A kapcsolódó versenykorlátozás

 • 33)

  A Tpvt. 30.§ (5) bekezdése alapján az összefonódáshoz adott engedély kiterjed mindazokra a versenykorlátozásokra, amelyek a összefonódás megvalósításához szükségesek.

 • 34)

  Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács vizsgálta a Szerződés 8.2 pontja (lásd 2. pont) szerinti, a Geomédia Rt korábbi tulajdonosait terhelő versenytilalmat.

 • 35)

  Kialakult gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy a vállalkozás feletti irányítás átengedése esetén ahhoz szükséges (kapcsolódó) versenykorlátozásnak minősül az irányítást átadó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám). Indokolt igény ugyanis az irányítást megszerző vállalkozás részéről, hogy a piacra történő beilleszkedésének idejére (a Versenytanács eddigi gyakorlata szerint legfeljebb ötéves időtartamra) bizonyos mértékű védelme legyen az érintett piacon a korábbi irányító(k) versenyével szemben.

 • 36)

  A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Szerződés 8.2 pontjában foglalt versenykorlátozás az előzőekben rögzített feltételeknek megfelel, ezért úgy döntött, hogy az összefonódáshoz adott engedély arra is kiterjed.

VI.

Az engedélyezés

 • 37)

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint.

 • 38)

  Arra nézve, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg" - a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést.

 • 39)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdésére való hivatkozásból azonban az következik, hogy azok az összefonódások engedélyezhetők ilyen módon, amelyek nyilvánvalóan nem hoznak létre, vagy nem erősítenek meg gazdasági erőfölényes helyzetet. Vertikális kapcsolatban álló vállalkozás-csoportok összefonódása esetében a Versenytanács álláspontja szerint az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportoknak az őket összekötő piacon (jelen esetben: a Láng-csoportnak a nyomdaipari termékek értékesítésében, illetve a Geomédia Rt-nek a nyomdaipari termékek megrendelésében) meglévő részesedése lehet a kiinduló pont a "nyilvánvalóság" megítélésénél. Minél alacsonyabbak ugyanis a piaci részesedések, annál nagyobb az összefonódásban résztvevő egyik vállalkozás csoport - az összefonódásban résztvevő másik vállalkozás csoporttal versenytársi viszonyban álló - piaci partnereinek máshoz fordulási lehetősége, vagyis annál kisebb annak valószínűsége, hogy az összefonódással létrejövő vállalkozás-csoport gazdasági erőfölénybe kerülve képes legyen versenyt korlátozó stratégiák érvényesítésére.

 • 40)

  A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy

  • -

   a Láng-csoportnak a nyomdaipari termékek értékesítése tekintetében meglévő a közelítő számítások szerinti legfeljebb 25 százalékos; továbbá

  • -

   a Geomédia Rt-nek a nyomdaipari termékek megrendelésében meglevő egy százalék alatti

piaci részesedése jelen ügyben alapot ad a Tpvt. 63.§ (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazására.

 • 41)

  A Versenytanács álláspontja szerint a viszonylag alacsony piaci részesedések mellett is csak akkor alkalmazható a Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja, ha a piaci részesedési mértékek meghatározása is nyilvánvaló (egyszerű), aminek feltétele, hogy:
  a) az érintett piac meghatározása ne okozzon különösebb nehézséget; továbbá
  b) az érintett piaci részesedések kiszámításához szükséges (elégséges pontosságú és megbízhatóságú) adatok könnyen hozzáférhetőek legyenek

 • 42)

  A jelen ügyben

  • -

   az érintett piac meghatározása - figyelemmel a Gazdasági Versenyhivatal korábbi gyakorlatára (Vj-127/1997. és VJ-69/1998.) - nem okozott nehézséget; míg

  • -

   a piaci részesedés nem volt ugyan pontosan meghatározható, a rendelkezésre álló adatok alapján azonban meghatározható volt a piaci részesedés olyan maximuma, amely mellett az összefonódásnak nyilvánvalóan nem lehetnek káros versenyhatásai.

 • 43)

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy az érintett piaci részesedés meghatározása a versenyfelügyeleti eljárásban nem cél, hanem eszköz a versenyhatások felméréséhez, annak közelítő meghatározását elégségesnek ítélte a Tpvt. 63.§ (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásához.

 • 44)

  A jelen eljárás tapasztalatai alapján a Versenytanács szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a 45 napos ("rövidített") eljárás alkalmazhatóságát az ügyfelek elősegíthetik azzal, ha az összefonódással érintett valamennyi piacra megbízható információkat szolgáltatnak kérelmükben.

VII.

Eljárási kérdések

 • 45)

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett mert, a kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 46)

  Az ügyfelek (az irányítást szerző Láng Rt és az irányítása alá kerülő Geomédia Rt) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 47)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. április 23.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi