Vj-49/2001/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kárpáti Miklós Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Balzac u. 43.) által képviselt Hollywood Foto Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 122-132.) eljárás alá vont ellen tisztességtelen piaci magatartás miatt indult eljárásban tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 2001-ben folytatott reklámkampánya során használt, a szolgáltatásai minőségére és árára vonatkozó felsőfokú állításai alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács a jogsértő magatartás folytatását a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül megtiltja.

A Versenytanács az eljárás alá vonttal szemben 1.000.000.- (Egymillió) Ft bírságot szab ki, amelynek elrendeli azonnali végrehajtását.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított vizsgálatot, mivel tudomására jutott, hogy az eljárás alá vont reklámhordozóként használ film- és fényképtartóként színes borítékot, amelyen olvasható: "Sooter`s Foto magasan a többiek felett... minőségben, szolgáltatásban, értékben. Árban és minőségben a legjobb film a világon".

Az eljárás alá vont vállalkozást a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 1990. szeptember 20-án jegyezte be a cégnyilvántartásba. A cég tevékenységi körében szerepel a fényképészet, videofelvétel készítés. Tulajdonosai két magánszemély és a SOOTER FOTO Inc. A társaság országosan tizenhárom üzletet üzemeltet, ezen kívül tizenöt üzlet franchise szerződés keretében működik.

II.

A vizsgálat megállapítása szerint a cég üzleti tevékenységét, akcióit egyrészt újságban megjelenő hirdetésekkel, másrészt a kidolgozásra átvett és a megrendelők részére átadott tasakokon megjelenített reklámokkal népszerűsíti.

A képek átadására szolgáló tasak (Vj-49/2001/1/1.) borítójának bal oldalán színes nyomással egy hőlégballon látható, mellette a következő olvasható: "SOOTER`S FOTO magasan a többiek felett... minőségben, szolgáltatásban, értékben." A borítékon kis keretben olvasható: "Árban és minőségben: A legjobb film a világon."

A vállalási tasak (Vj-49/2001/6/E.), melynek a felső része a vevőszelvény, ezen "SOOTER`S a szuper minőség" felirat található. A tasak mindkét oldalán hirdetés látható, az egyik oldalon az előző bekezdésben ismertetett ábra és szlogen, a másikon a következő felhívás: "Használjon SOOTER`S színes filmet a szuperminőség érdekében".

Az eljárás alá vont által használt úgynevezett kenguru tasak (Vj-49/2001/6/F.) szintén tartalmazza az előző két bekezdésben megállapítottakat, valamint a következő szöveget: "SOOTER`S FOTO szuper, legjobb minőségű képek".

Az eljárás alá vont egy 30 x 40 cm-es digitális lézernyomású műanyagban laminált miniposztert is használt reklámhordozóként, amelynek bal alsó sarkában szerepel: "SOOTER`S a szuperminőség a legjobb a világon".

A fenti reklámhordozókon kívül az Expressz hirdetési újságban jelentetett meg reklámot, ahol szerepel az a felirat: "Árban és minőségben a legjobb film a világon".

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint 2001-ben már nem adott le nyomdai megrendelést a tasakokra, míg 2000. évben a vizsgálat megállapítása szerint munkavállalási tasakból 401.600 darabot, míg az úgynevezett kenguru tasakból 299.220 darabot rendelt meg.

III.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy a független Teszt Magazin az elmúlt évek során (1993., 1998.) két alkalommal is felmérést végzett a fotószolgáltatási piacon, hogy megállapítsa, a szolgáltatók kínálta minőség és az ahhoz kapcsolt ár között milyen összefüggés állapítható meg az egyes szolgáltatók közül a vásárlók számára ki kínálja a legelőnyösebb feltételeket. Ezen cikkekben megállapítást nyert, hogy az ár és minőség összefüggésének tekintetében az eljárás alá vont áll az első helyen. Ennek a megállapításnak a figyelembevételével döntött az eljárás alá vont, hogy ezeket felhasználva hirdeti magát a következőként: "Árban és minőségben a legjobb film a világon".

A SOOOTER`S elnevezés egy védjegy. Az eljárás alá vont védekezése szerint az úgynevezett SOOTER`S film AGFA Super HDC-t takar, amely valóban az egyik legjobb minőségű film a világon. Az eljárás alá vont ugyanakkor a szlogennel nem azt állítja, hogy a SOOTER`S film a világon minden szempontból a legjobb, hanem azt, hogy az a minőség, amelyet a SOOTER`S film képvisel és az az ár, amelyért a szóban forgó minőséget kínálja az a világon legjobb, legkedvezőbb. Ezt a minőséget ugyanis más szolgáltatókhoz képest fél áron kínálja a vásárlóknak, tehát az "és" kötőszó az, amely kapocsként jelentkezik, nélküle sem az egyik, sem a másik jelzőt nem használnák. A SOOTER`S esetében egy tekercs film 299.- Ft, ami máshol kétszeres, háromszoros áron kapható. Az előhívás a SOOTER`S-nél 1.400.- Ft más fotólaborban 2.000.- Ft, vagy ennél több. Mindezek alapján az eljárás alá vont kérte az eljárás megszüntetését.

IV.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont az 1993. és 1998. évi Teszt Magazinban közölt adatokból tévesen vonta le azt a következtetést, hogy a fényképészeti szolgáltatások, fotólabor tevékenységet végzők közül a SOOTER`S bizonyul a legjobbnak minőségben, szolgáltatásban, értékben. A vizsgálat szerint az 1993-ban megjelent újságcikk a jelenlegi körülmények megítélésére nem alkalmas. Az 1998-ban készült Teszt Magazinbeli összehasonlításban az egyik fajta munka tekintetében - más szolgáltatókkal együtt - "megfelelt" minősítést kapott, amikor az eljárás alá vont által nyújtott egyfajta munkanemet az átlagfelettinek minősítették, az esetben is más szolgáltatókkal egy sorban hivatkoztak rá.

Az eljárás alá vont a vizsgálat megállapítása szerint az 1999. évi éves beszámolója alapján az értékesítés nettó árbevétele 700 millió Ft volt. A 2000. évet jelentős veszteséggel zárta, a mérlegadatokról azonban többszöri felhívás ellenére sem adott tájékoztatást. A vizsgálat megállapítása szerint a fényképészeti laboratórium munkák tekintetében az eljárás alá vont jelentős piaci szereplőnek tekinthető.

Az eljárás alá vontat a Gazdasági Versenyhivatal 1996-ban fogyasztók megtévesztése miatt versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása után marasztalta (Vj-60/1996/11.). A vizsgálat az eljárás alá vont jogsértő magatartásának megállapítását indítványozta, mivel az sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdésében, illetve a (2) bekezdés a) és c) pontjában írt tilalmakat.

V.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény 8. §-a tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését. A (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzés forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

Az eljárás alá vont által használt szlogen, amely szerint a szolgáltatásai az általa használt SOOTER`S film fotó magasan a többiek felett három pont minőségben, szolgáltatásban, értékben, valamint az "Árban és minőségben a legjobb film a világon" sérti a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében megfogalmazott tilalmat, mivel az a) pont szerint szolgáltatása árára és a minőségére, amely lényeges tulajdonságának minősül megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.

A Versenytanács által következetesen folytatott gyakorlat szerint valamely szolgáltató szolgáltatását akkor hirdetheti felsőfokú jelzővel, ha azt független szakértői véleménnyel tudja alátámasztani. Jelen esetben az eljárás alá vont független szakértőnek a Teszt Magazint jelöli meg és annak 1993-ban és 1998-ban megjelent cikkeire hivatkozik. Ha a Versenytanács függetlennek fogadná is el a Teszt Magazin című újságot a két hivatkozott időpont évekkel ezelőtti felmérésen alapul, így azok eleve nem alkalmasak a Versenytanács álláspontja szerint arra, hogy annak megállapításaira 2001-ben reklámkampányt építhessen az eljárás alá vont. Olyan ígéretet küld az eljárás alá vont a fogyasztók felé, amelyet saját maga állapított meg az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban és ez alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, ezért a Versenytanács a jogsértést megállapította.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont jogsértő magatartása jelenleg is fennáll a Versenytanács a Tpvt. 77. § f) pontja alapján megtiltotta a jogsértés további folytatását, egyúttal 30 napot biztosítva annak abbahagyására.

A Versenytanács a bírság összegét az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg, figyelembe vette, hogy az eljárás alá vonttal szemben egy ízben már marasztaló határozat született. A Tpvt. 83. §-a (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont likviditási gondjaira tekintettel a Versenytanács a kiszabott bírság azonnali végrehajtását rendelte el.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2001. május 9.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika