Vj-57/2001/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Darabos János ügyvezető által képviseltAQUA-Plastech Korlátolt Felelősségű Társaság(4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 3. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a Vj-56/2000/19. számú határozat, valamint a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A szikvízgyártók a hagyományos szódásüvegen kívül, új típusú palackokat is használnak a szikvízforgalmazásban. A fogyasztók áruválasztását befolyásolja a szikvizes palack minősége, kezelhetősége, esztétikája, s mint az áruhoz szükségszerűen tartozó csomagolás visszahat a szikvízértékesítésre is.

Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) 1996-ban lépett a szikvizespalack értékesítés országos piacára. A Kft. az általa kifejlesztett átlátszó, kemény műanyagból készült palackra, tárolóra 1999-ben ipari mintaoltalmat kapott, illetve a D-Soda-Water palackfeliratra védjegyoltalmat kért.

A Kft. 1999. közepéig szerződéses megkötés nélkül értékesített palackjaiból a szikvíztöltők számára, azóta azonban hasznosítási szerződés keretei között létesít üzleti kapcsolatot velük.
A szerződés értelmében (4. pont) az oltalomhasznosító meghatározott földrajzi területen kizárólagos hasznosítási jogokat szerzett, amelyen kívül esően a Kft. hasznosítási joga sem időbelileg sem térbelileg nem volt korlátozott.
Időközben a Kft. szerződéseiből a 4. pontban megfogalmazott területi kizárólagossági elvet mellőzte, amely körülmény azonban nem teszi kizárttá, hogy ez a szerződéses kikötés továbbra is érvényesül.

Mivel felmerült annak gyanúja, hogy a dinamikusan fejlődő Kft. gazdasági erőfölényével visszaél, amennyiben megkülönböztetést tesz vevői között, illetve alkalmazott kizárólagossági szerződéses kikötése a gazdasági versenyt korlátozza, a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-56/2000. számú eljárást indította ellene.
A Versenytanács azonban az eljárást mindkét vélelmezett jogsértés miatt megszüntette 2000. július 10-én kelt és jogerős 19-es számú határozatával. A Kft-nek ugyanis az érintett piacnak (Tpvt. 14. §) tekintett szikvizespalack értékesítés országos piacán a piaci részesedése 10 % alatt volt, amelynek egyik következménye - figyelemmel a helyettesítő termékek széles választékára -, hogy versenytársaktól nagymértékben függetlenül tanúsítható piaci magatartása, azaz a gazdasági erőfölénye (Tpvt. 22. §) nem volt megállapítható. E körülmény kizárttá tette a Kft. kifogásolt magatartásának gazdasági erőfölénnyel való visszaélés címén lehetséges marasztalását. A 10 % alatti piaci részesedés másik következménye az volt, hogy általa alkalmazott egyébként versenykorlátozónak minősülő szerződéses kikötés, mint csekély jelentőségű megállapodás nem esett törvényi tilalom alá (módosítás előtti Tpvt. 12. § a) pont, 13. §).


A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint a jelen eljárást indította 2001. márciusában annak megállapítására, hogy a Kft. piaci részesedése a korábbi vizsgálat óta 10 % fölé emelkedett-e, amely körülmény valósága esetén megalapozza a kifogásolt magatartás mindeddig szükségtelen további értékelését.A Kft. 2000. évi palack értékesítése közel másfélszeresére növekedett az 1999. évihez képest. Az országos értékesítés is mintegy 500.000 darabbal volt több.

2000. évi szikvizes palackértékesítés

Vállalkozás név

2000. évi belföldi
értékesítés

Constar Budapest

912.800

PET-LINE Nyíregyháza

550.000

ALPLA Tatabánya

1.500.000

AQUA_PLASTECH Kft.

143.820

Egyéb

600.000

Összesen

3.706.620A fentebbi táblázatból következtetésként levonható, hogy a Kft. piaci részesedése 4 %-os, továbbra sem lépi át a csekély jelentőség 10 %-os küszöbértékét, így a Tpvt. az adott esetben továbbra sem tiltja a kifogásolt területi kizárólagosság alkalmazását annak ellenére, hogy az alkalmazott elv egyébként ütközik a piac felosztását, az értékesítésből történő kizárást, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozását tiltó Tpvt. 11. § (2) bekezdés d) pontjába, amellett, hogy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés fogalmilag továbbra sem merül fel (Tpvt. 21. § c) pont).

A 2001. február 1-én hatályba lépett 2000. évi CXXXVIII. törvény módosította a Tpvt-nek valamely versenykorlátozó megállapodás csekély jelentőségének megállapíthatóságára vonatkozó rendelkezéseit is. Az adott esetben a jogszabályi változások a kifogásolt megállapodás csekély jelentőségén nem változtatnak, miután a kifogásolt magatartás nem a versenytársak, hanem a gyártó és a felhasználó közötti vertikális irányú kapcsolatot érinti.

Mindezek alapján a Versenytanács - egyetértve a vizsgálói indítvánnyal - figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján jogsértés hiányában az eljárást megszüntette.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A Kft. részére a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja.

Budapest, 2001. augusztus 16.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Tóth Tihamér sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika