Vj-67/2001/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Hermány Csaba jogtanácsos által képviselt Magyar Távközlési Részvénytársaság (1122 Budapest, Krisztina út 55. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében közcélú távbeszélő szolgáltatást távközlési célra alapított koncessziós társaság, valamint az állam által vagy többségi részesedésével erre alapított gazdálkodó szervezet végezhet.
Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: MATÁV) koncessziós szerződés alapján bizonyos közcélú távbeszélő szolgáltatások tekintetében országosan, illetve helyileg kizárólagos szolgáltató.
A koncesszióköteles távbeszélő szolgáltatások hatályos hatósági díjait az 1/2001. (I. 26.) MeHVM rendelet határozza meg, amely egyúttal felhatalmazza a szolgáltatót összevont díjcsomagok képzésére azzal, hogy azokat az alkalmazási feltételekkel együtt a üzletszabályzat függelékeként közzé kell tenni, alkalmazásukhoz az előfizetési szerződés módosítása szükséges, s az előfizető a díjcsomag igénybevételétől meghatározott időben és módon elállhat.

A Gazdasági Versenyhivatal 2001. februárjában észlelte, hogy a MATÁV az előfizetőknek küldött ismertetőben, reklámokban, az üzletszabályzatban, a díjcsomag igénybevétel lényeges korlátait, feltételeit elhallgatta. Igy elmaradt annak közlése, hogy aki a Ritmus díjcsomagot választja, az egy éven belül hátrányos díjkövetkezmények nélkül nem térhet át más díjcsomagra, sőt volt olyan tájékoztatás is, amely a bármikori visszatérés lehetőségét kínálta az előfizetőnek.
E magatartás miatt a Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolását vélelmezte és a jelen eljárást indította, hiszen az előfizető a díjcsomag megrendelésekor kerülhetett legjobb esetben abba a helyzetbe, hogy a Ritmus díjcsomag igénybevételi feltételeit teljes körűen megismerhesse, amely feltételek között lényeges az igénybevétel idő előtti felmondásával együttjáróan a háromszorosra emelt havi díj előfizetői megfizetésének kötelezettsége.

A 2001. június 20-án tartott tárgyaláson a MATÁV üzletszabályzatának kiegészítését vállalta annak közlésével, hogy az előfizető a Ritmus díjcsomagra vonatkozó szerződés megkötésétől számított egy éves időtartam alatt szerződését csak a díjcsomag havi díja háromszorosának egyidejű megfizetésével mondhatja fel.
Ezért a Versenytanács két hónapi időtartamra a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését, amely alatt a MATÁV vállalásának eleget tett.
Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az utóvizsgálati jelentéssel egyetértően a rendelkező rész szerint határozott.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2001. október 4.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Zavodnyik József sk.
dr. Bara Zoltán sk.
Ágoston Marika