Vj-79/2001/36

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Máttyus Ádám ügyvéd (Oppenheim és Társai Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.) által képviselt Dow AgroSciences LLC kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megszerezze a Rohm and Haas Company növényvédőszer üzletágát.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező Dow AgroSciences LLC 2001. március 7-én kötött vagyonátruházási szerződéssel megvásárolta a Rohm and Haas Company (a továbbiakban: Rohm and Haas) növényvédőszer üzletágát (a továbbiakban: Üzletág), ezen belül annak termelő létesítményeit Brazíliában, Kolumbiában, Franciaországban és Olaszországban; vegyes vállalati érdekeltségét Kínában; valamint néhány mezőgazdasági vegyszerezést kutató farmot.

 • 2)

  Az 1) pont szerinti üzletág vásárláshoz a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján - mint a vállalkozásrész befogadásával megvalósuló összefonódáshoz - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyért kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Dow-csoport

 • 3)

  A Dow AgroScinces LLC (USA) száz százalékos tulajdonosa a The Dow Chemical Company (USA), amely, továbbá az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Dow-csoport) 32 országban 123 termelőhellyel rendelkezik, és több mint 3500 terméket állit elő. A Dow-csoport tevékenysége a vegyi anyagokra, a műanyagokra, a mezőgazdasági vegyszerekre és egyéb speciális termékekre terjed ki.

 • 4)

  A Dow-csoporton belül a Dow AgroSciences LLC a világ számos országában mezőgazdasági és biotechnológiai termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

 • 5)

  A Dow-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás a Dow Hungary Kft szigetelőanyagként használt polisztirolhabot gyárt és értékesít: kisebb részben belföldön, nagyobb részben exportra.

 • 6)

  A Dow-csoport külföldön honos tagjai különféle vegyipari termékeket - köztük növényvédő szereket - hoznak be Magyarországra, mellyel kapcsolatos tevékenységet a Dow AgroSciences VmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselet segíti elő.

 • 7)

  A Dow-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozásnak a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevétele, továbbá a Dow Hungary Kft nettó árbevétele 2000. évben - a vállalkozás csoporton belüli forgalom nélkül - meghaladta a tízmilliárd forintot.

Rohm and Haas

 • 8)

  A Rohm and Haas (USA) speciális vegyi anyagok gyártója, 25 országban rendelkezik kutató és gyártóhelyekkel.

 • 9)

  A Rohm and Haas irányítása alá tartozó külföldön honos vállalkozások - egyebek mellett - növényvédő szereket hoznak be Magyarországra, melyből 2000. évben elért nettó árbevételük meghaladta az 500 millió forintot.

 • 10)

  A Rohm and Haas magyarországi tevékenységét segíti elő a Rohm and Haas GmbH Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, amely az összefonódást követően sem szűnik meg.

III.

A növényvédőszer piac

 • 11)

  A növényvédőszerek forgalombahozatala engedélyköteles tevékenység. A jogszabály által meghatározott kategóriákba sorolt egyes termékeket csak előírt szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozások forgalmazhatják. Ezen előírások a hazai előállítású és az importból származó árukra egyaránt vonatkoznak.

 • 12)

  A Magyarországon forgalmazható növényvédőszereket, mintegy 30-35 vállalkozás állítja elő, melyek között megtalálhatók jelentős nemzetközi vállalkozáscsoportok (BASF, Aventis, DuPont stb) is. Az egyes termelőknek a magyarországi növényvédőszer forgalomból való részesedését az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat

A magyarországi növényvédőszer forgalom megoszlása az egyes termelők között

Vállalkozás

Részesedés (%)

BASF

19,1

Novartis*

14,7

Aventis

11,1

DuPont

9,2

Zeneca*

9,0

Nitrokémia

4,7

Bayer

4,6

Summit-Agro

4,2

Monsanto

3,9

Dow

3,4

Rohm and Haas

3,1

Egyéb

13,0

Összesen

100,0

Megjegyzés : 2000. év során tevékenységüket a Syngenta AG vegyesvállalatban egyesítettek.

 • 13)

  A növényvédőszereken belül - a felhasználási cél különbözősége alapján - megkülönböztethetők a gyomírtószerek, a rovarölőszerek és a gombaölőszerek csoportja, mely csoportokon belül az egyes konkrét termékek széles körben felcserélhetők egymással.

 • 14)

  A Dow-csoport és Rohm and Haas részesedését az egyes növényvédőszer csoportok magyarországi forgalmából a 2. táblázat mutatja be, mely csak nagyságrendi adatokat tartalmaz, figyelemmel arra, hogy az ügyfelek a pontos adatok üzleti titokként kezelését kérték.

2. táblázat

A Dow-csoport és a Rohm and Haas részesedése az egyes növényvédőszer-csoportok magyarországi forgalmából

Árucsoport

Dow-csoport

Rohm and Haas

Együtt

Gombaölő- szerek

0-5

10-15

10-20

Gyomirtó-szerek

0-5

0-5

5-10

Rovarirtó- szerek

10-15

-

10-15

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 15)

  A Tpvt. 23.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik.

 • 16)

  A Tpvt. 1.§ kizárólag egy (jogi vagy természetes) személyt tekint vállalkozásnak. Ezzel szemben a nemzetközi versenyjogi gyakorlatban a vállalkozás fogalom olyan gazdasági egységet takar, amely akár (sőt: jellemzően) több jogi és /vagy természetes személyből is összetevődhet. Ebből az is következik, hogy a nemzetközi versenyjogi gyakorlat szerint - szemben a Tpvt-vel - a vállalkozásrész fogalom is jelenthet egy vagy több önálló jogi személyt vagy annak részét, mint jelen esetben, amikor az Üzletág mint vállalkozásrész a világ több országában jelenlevő (Tpvt. 1.§ szerinti) vállalkozást (vagy részét) foglalja magában.

 • 17)

  Az előzőek alapján a kérelem szerinti - a nemzetközi versenyjogi gyakorlat alapján vállalkozásrész befogadásának minősülő - külföldi tranzakció, a Tpvt. forgalomrendszerében több a Tpvt. 23. § (1) bekezdése szerinti összefonódást foglal magába. A tranzakció azonban - miután a növényvédőszerek tekintetében a Dow-csoport és az Üzletág is csak importálóként van jelen a magyar piacon - magyarországi piaci hatásai szempontjából egységes egésznek tekinthető, ezért a Versenytanács azt a Tpvt. 23.§ (1) bekezdése a) pontja szerinti vállalkozásrész megszerzésnek tekintve egy eljárás keretében értékelte.

 • 18)

  Az Üzletág és az azt befogadó Dow AgroScinces LLG ugyan külföldön honosak, azonban áruikat mindketten forgalomba hozzák Magyarországon. Ebben az esetben pedig a Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás hatása mindenképpen érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra az 1.§ alapján a Tpvt. hatály kiterjed.

 • 19)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Dow-csoport tagjai, valamint az Üzletág) 2000. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az Üzletágé több volt, mint ötszázmillió forint, ezért az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 20)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 21)

  Összefonódással érintett piacoknak minősülnek mindazok, amelyeken az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet végez. Ezek közül a Versenytanács horizontális összefüggésben -összhangban a Dow-csoport által befogadott Üzletág tevékenységével - a növényvédőszerek magyarországi piacát vizsgálta, és úgy ítélte meg, hogy

  • -

   akár a keresleti helyettesíthetőség szempontjai (lásd. 13. pont) alapján az egyes növényvédőszer csoportok (gombalőszerek, gyomírtószerek, rovarirtószerek);

  • -

   akár (a nem vizsgált, de esetlegesen fennálló kínálati helyettesítésre tekintettel) a növényvédő szerek egészében

minősülnek érintett árupiacnak, az összefonódás résztvevőinek együttes piaci részesedése (lásd. 1. és 2. táblázat) alapján az összefonódásnak nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 22)

  A Dow-csoport egyéb magyarországi tevékenysége tekintetében az összefonódásnak horizontális összefüggésben nyilvánvalóan nincs hatása a gazdasági versenyre, és vertikális versenyhatások sem valószínűsíthetők.

 • 23)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában, a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti vizsgálói indítvánnyal - a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 24)

  Az alacsony együttes piaci részesedésre, továbbá az annak meghatározásához szükséges és elégséges információk egyszerű hozzáférhetőségére tekintettel a Versenytanács - eddigi gyakorlatával (Vj-40/2001.) összhangban - alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 25)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 26)

  Az ügyfelek (a kérelmező Dow AgroSciences LLC és az Üzletágat átadó Rohm and Haas) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 27)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. szeptember 11.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Bara Zoltán sk.
dr. Tóth Tihamér sk.
Szabó Györgyi