Vj-80/2001/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács a Zrínyi Autósiskola (7000 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás szórólapon, az Új Dunántúli Napló című újságban, valamint a helyi televízióban több ízben közzétett azon hirdetése, hogy "Nálunk a tanulók 90 %-a elsőre levizsgázik", valamint "Elméletből a tanulók 85-90 %-a elsőre levizsgázik" alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

E magatartás folytatását haladéktalanul megtiltja.

A bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A hivatali vizsgálat annak feltárására indult, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a határozat rendelkező részében 2001. évben mintegy 6-7 alkalommal megjelentetett újsághirdetése, a szórólapon terjesztett, illetve a televízióban egy hétig közzétett hirdetése megfelel-e a tényleges helyzetnek, illetve valótlansága esetén alkalmasnak tekinthető-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont áruja a gépjárművezető oktatás, mégpedig az előírás szerinti öt kategóriában. Az érintett földrajzi piac Szigetvár és Pécs, valamint azok vonzáskörzete, ahol jelentős számú gépjárművezetői vállalkozás működik, a vállalkozások között tehát a fogyasztókért erőteljes piaci verseny folyik.

A vizsgálat feltárta, hogy az eljárás alá vont által oktatott tanulók vizsgaeredményét a Baranya megyei Közlekedési Felügyelet nyilvántartásában szereplő adatokkal összevetve azzal is súlyozva, hogy a hallgatók túlnyomó többsége B kategóriás vizsgát kívánt tenni, az iskolai eredmény összesített átlaga 79,8 %-ra volt tehető. Mindez azt jelenti, hogy a hirdetésben megjelenített 90 %-on felüli eredmény valótlan adatot tartalmaz.

Az eljárás alá vont vállalkozás előadta, hogy a 2000. évben nála vizsgázók adatait vették figyelembe és az összes kategóriában szereplők átlagát vették alapul bár nem kétséges a hallgatók túlnyomó többsége a B kategóriás vizsga letételét célozta meg. Számtani átlag alapján pedig 93,4 %-ukra az állítás igaz.

A Versenytanács már több határozatában leszögezte, hogy a reklámmal szemben alapvető követelmény, hogy igaz és pontos legyen. Igaznak kell lennie az állítás lényegét, az áru fontos jellemzőjét tekintve és pontosnak akkor, ha valamilyen részletet is közzétesz. Arra tekintettel, hogy a feltárt adatok szerint a közlekedési ismeretek alapvizsgát letevő 100 főből 83 fő, a járműkezelési vizsgát letevő 116 főből 105 fő, a forgalmi vizsgát letevő 122 főből 109 fő 2000. évben B kategóriás vizsgát tett, félrevezető az az állítás, amely a fogyasztói érdeklődés túlnyomó többségét kitevő B kategóriás jelentkezőknek a tényleges eredményeknél más kategóriák adatait számítva magasabb eredményt ígér.

A Versenytanács rámutat, hogy a megtévesztés akkor következik be, amikor a fogyasztó a döntését megfontolja és e tekintetben valótlan, pontatlan, olyan információkra alapozza, amelyek bekövetkeztét a vállalkozás hibás számításokra alapozta vagy garantálni nem tudja, és amely állítás alkalmas arra, hogy az adott piacon tevékenykedő versenytársakat méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozza.

Arra tekintettel azonban, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az adott földrajzi piacon nem tekinthető jelentősnek, a magatartás rövid ideig tartott és szűk kört érintett, továbbá a racionálisan eljáró fogyasztónak is tisztában kell lennie, hogy ez az eredmény átlagot tükröz és semmiképpen nem tekinthető garanciának a sikeres vizsgára, a Versenytanács a jogsértést a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapította azonban a bírság kiszabásától a jelen esetben eltekintett.

Budapest, 2001. június 29.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika